Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:2011-08-10
Data obowiązywania:2011-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 6

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5519 —                Poz. 539


2) członków załóg oraz marynarzy mustrujących lub zmustrowanych ze statku, posiadających dokumenty tożsamości, pod warunkiem wpisania ich na listę załogi statku cumującego przy obiekcie portowym lub w porcie;

3) inspektorów bandery i portu;

4) inspektorów rybołówstwa morskiego;

5) pracowników granicznych inspektoratów weterynarii upoważnionych do kontroli statków;

6) osób biorących udział w akcji ratowniczej;

7) żołnierzy oraz funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Służby Celnej podczas wykonywania czynności służbowych;

8) pojazdów i jednostek pływających kierowanych przez osoby wymienione w pkt 4—7;

9) oznakowanych pojazdów stanowiących stałe wyposażenie obiektu portowego lub portu. § 9.

1. Przepustkę, w czasie przebywania osoby lub pojazdu na statku, terenie obiektu portowego lub portu, umieszcza się w widocznym miejscu.

2. Przepustkę jednorazową dla osoby lub pojazdu wydaje się po sprawdzeniu dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o tę przepustkę i potwierdzeniu celu wizyty.

3. Przepustka jednorazowa jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości osoby okazującej tę przepustkę.

4. Wydawanie przepustek jest ewidencjonowane. § 10.

1. Zarządzający portem koordynuje prawidłowe wydawanie przepustek na terenie tego portu, znajdujących się w jego granicach obiektów portowych i statków.

2. Zarządzający portem wydaje instrukcję przepustkową, w której określa w szczególności:

1) organizację systemu wydawania przepustek;

2) warunki i tryb występowania o uzyskanie przepustki;

3) tryb przyznawania i zwracania przepustki;

4) sposób użytkowania przepustki;

5) sposób postępowania w przypadku naruszenia postanowień tej instrukcji;

6) sposób postępowania w przypadku utraty przepustki;

7) sposób niszczenia nieaktualnych (nieważnych) przepustek.

§ 11.

1. Przepustki wydaje się dla osób i pojazdów jako:

1) stałe;

2) okresowe;

3) jednorazowe.

2. Przepustka stała i okresowa dla osoby zawiera:

1) fotografię osoby;

2) imię i nazwisko osoby;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki;

5) oznaczenie obszarów, do których dostępu uprawnia przepustka;

6) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.

3. Przepustka jednorazowa dla osoby zawiera:

1) imię i nazwisko osoby;

2) numer przepustki;

3) okres ważności przepustki;

4) cel wizyty;

5) napisy: „GOŚĆ” i „VISITOR”;

6) oznaczenie obszarów, do których dostępu uprawnia przepustka;

7) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.

4. Przepustka stała i okresowa dla pojazdu zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela, posiadacza lub użytkownika pojazdu;

2) markę i numer rejestracyjny pojazdu;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki;

5) oznaczenie obszarów, do których dostępu uprawnia przepustka;

6) oznaczenie bram wjazdu i wyjazdu;

7) zabezpieczenie przed jej podrobieniem lub przerobieniem.

5. Przepustka jednorazowa dla pojazdu zawiera:

1) imię i nazwisko kierującego;

2) markę i numer rejestracyjny pojazdu;

3) numer przepustki;

4) okres ważności przepustki;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Opatentowanie sposobu sprzedaży

  Czy istnieje możliwość opatentowania sposobu (systemu) sprzedaży promocyjnej? Podam przykład: Firma Nescafe sprzedaje swój produkt wraz z kasetą z nagraniami. Czy Nescafe (...)

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.