Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-27
Data wejscia w życie:2011-06-09
Data obowiązywania:2011-06-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5552 —                Poz. 546


546

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, w tym:

1) zakładanie konta na ePUAP;

2) sposób prowadzenia katalogu usług na ePUAP;

3) warunki wymiany informacji między ePUAP a innymi systemami teleinformatycznymi. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) administrator podmiotu — użytkownika zarejestrowanego zarządzającego zasobami ePUAP posiadanymi przez podmiot;

2) certyfikat — certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3));

3) identyfikator podmiotu — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących podmiot;

4) identyfikator użytkownika — unikalny ciąg znaków alfanumerycznych jednoznacznie identyfikujących użytkownika zarejestrowanego;

5) katalog usług — rejestr zawierający informacje o usługach podmiotów publicznych;

6) konto — profil podmiotu albo użytkownika wraz z zasobami ePUAP przyporządkowanymi do tego podmiotu albo użytkownika;

7) kwalifikowany certyfikat — kwalifikowany certyfikat w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

8) minister — ministra właściwego do spraw informatyzacji;

1)

9) niezaprzeczalność — brak możliwości zanegowania swego uczestnictwa w całości lub w części wymiany danych przez jeden z podmiotów uczestniczących w tej wymianie;

10) rozliczalność działań — funkcję ePUAP umożliwiającą przypisanie w sposób jednoznaczny działania użytkownika lub podmiotu tylko temu użytkownikowi lub podmiotowi;

11) oznaczanie czasem — funkcję ePUAP umożliwiającą dołączanie do danych w postaci elektronicznej logicznie powiązanych z danymi opatrzonymi podpisem lub poświadczeniem elektronicznym oznaczenia czasu w chwili wykonania takiego dołączenia oraz poświadczenia elektronicznego tak powstałych danych przez ePUAP;

12) podmiot — osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo podmiot publiczny;

13) profil podmiotu — dane opisujące podmiot;

14) profil użytkownika — dane opisujące użytkownika;

15) usługa — działanie podmiotu publicznego polegające na wykorzystaniu przez ten podmiot ePUAP do realizacji swoich ustawowych obowiązków;

16) usługodawca — podmiot publiczny świadczący usługi przy użyciu ePUAP;

17) ustawa — ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

18) użytkownik z ePUAP; — osobę fizyczną korzystającą

19) użytkownik zarejestrowany — użytkownika posiadającego konto. § 3.

1. Założenie konta dla użytkownika wymaga podania następujących danych:

1) imienia;

2) nazwiska;

3) adresu poczty elektronicznej, który użytkownik wskazał jako właściwy do wymiany informacji w ramach ePUAP;

4) identyfikatora użytkownika.

2. W celu uwierzytelnienia użytkownik określa hasło. Stopień złożoności hasła kontroluje ePUAP.

3. W ePUAP zamiast hasła określonego przez użytkownika możliwe jest uwierzytelnienie przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1046

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-05 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

 • Komunikat UE z 2010-03-25 nr 76 poz. 15

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Monitor Polski 2000 nr 9 poz. 188

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 12 poz. 250

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2000 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.