Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-09
Data wydania:2011-04-15
Data wejscia w życie:2011-08-10
Data obowiązywania:2011-08-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 93                — 5518 —                Poz. 539


539

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie metod i środków kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa metody i środki kontroli w zakresie ochrony żeglugi i portów morskich, w tym:

1) organizację i formy kontroli;

2) działania zapobiegawcze oraz działania w przypadkach bezprawnej ingerencji;

3) rodzaje urządzeń technicznych stosowanych do kontroli, zwanych dalej „technicznymi środkami ochrony”. §

2. Statek, obiekt portowy i port są chronione za pomocą metod i środków kontroli obejmujących: techniczne środki ochrony, oznaczanie lub wyznaczanie obszaru, ochronę fizyczną, przepustki. § 3.

1. Statek, obiekt portowy i port są chronione za pomocą odpowiednich technicznych środków ochrony:

1) systemów i urządzeń alarmowych i monitorujących obejmujących: a) systemy sygnalizacji włamania i napadu, b) systemy telewizji przemysłowej, c) systemy radiolokacyjne, d) systemy kontroli dostępu, e) urządzenia pozwalające wykryć przedmioty lub substancje zabronione;

2) przewodowej lub bezprzewodowej łączności wartowniczej i łączności służb dyżurnych;

3) ogrodzenia: a) z siatki metalowej, b) panelowego lub z barier metalowych, c) murowanego lub z prefabrykowanych segmentów betonowych;

4) oświetlenia obiektów: a) zewnętrznego, w tym oświetlenia granic obszarów obiektów portowych i portu, b) wewnętrznego, c) awaryjnego magazynów, pomieszczeń ważnych z punktu widzenia ochrony żeglugi i portów oraz miejsc dostępu do statku przy nabrzeżu lub od strony wody;

5) oznaczenia w postaci tablic ostrzegawczych.

2. Katalog i zakres zastosowania technicznych środków ochrony powinien uwzględniać wymagania określone w zatwierdzonej ocenie stanu ochrony tego statku, obiektu portowego lub portu. §

4. Zastosowanie technicznych środków ochrony, ich zróżnicowanie lub zastosowanie dodatkowych środków, w związku ze zmianą poziomu ochrony statku, obiektu portowego lub portu, jest określone w planie ochrony statku, obiektu portowego lub portu. §

5. Granice portu oraz obiektu portowego oznacza się tablicami informacyjnymi. § 6.

1. Armator statku wyznacza na statku obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane, uwzględniając przepisy sekcji 9.18-9.24 i 9.48-9.49 części B Międzynarodowego kodeksu dla ochrony statków i obiektów portowych, przyjętego w dniu 12 grudnia 2002 r. Rezolucją Nr 2 Konferencji Umawiających się Rządów — Stron Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 (Dz. U. z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), zwanego dalej „Kodeksem ISPS”.

2. Zarządzający obiektem portowym lub portem wyznacza w granicach obiektu portowego lub portu obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane, uwzględniając przepisy sekcji 16.21-16.29 i 16.49-16.54 części B Kodeksu ISPS.

3. Obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane w zależności od poziomu ochrony, z uwzględnieniem granic tych obszarów, są określane w planie ochrony statku, obiektu portowego lub portu.

4. Obszary o ograniczonym dostępie oraz obszary monitorowane przez system telewizji przemysłowej oznacza się tablicami ostrzegawczymi określonymi w załączniku do rozporządzenia. §

7. Ochrona fizyczna obejmuje przedsięwzięcia ochronne realizowane odpowiednio przez jednostkę ochrony obiektu portowego lub portu, zwaną dalej „jednostką ochrony”, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich, zwanej dalej „ustawą”, lub załogę statku, zgodnie z planem ochrony statku, obiektu portowego lub portu. § 8.

1. Dostęp do statku, obiektu portowego oraz portu mają osoby i pojazdy posiadające ważną przepustkę.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) pasażerów posiadających ważne dokumenty podróży oraz dokumenty tożsamości, wraz z wizami, o ile są wymagane;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 539 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 548 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2012 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 547 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 546 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 545 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 544 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 543 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 542 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 541 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 93, poz. 540 z 20112011-05-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organami administracji rządowej i samorządowej, państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi oraz sądami i państwowymi osobami prawnymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Opatentowanie sposobu sprzedaży

  Czy istnieje możliwość opatentowania sposobu (systemu) sprzedaży promocyjnej? Podam przykład: Firma Nescafe sprzedaje swój produkt wraz z kasetą z nagraniami. Czy Nescafe (...)

 • Opryskiwanie roślin

  Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego (...)

 • Obszar oddziaływania obiektu

  Istnieje kilka przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które określają w praktyce (...)

 • Przewóz grzecznościowy

  Czy jeśli w czasie przewozu grzecznościowego - np. na rowerze - jedna osoba wiezie drugą i pasażer doznaje uszczerbku na zdrowiu, może on dochodzić odszkodowania?

 • Obwieszczenia o licytacjach komorniczych

  Na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą znaleźć można obwieszczenia o licytacjach. Telefonicznie dowiedziałem się, że komornicy mają obowiązek umieszczać (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.