Logowanie

Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-05
Data wydania:2002-03-25
Data wejscia w życie:2002-04-20
Data obowiązywania:2002-04-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 2002


Monitor Polski Nr 13                — 759 —                Poz. 226


226

UCHWAŁA PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wzoru pieczęci komisarza wyborczego. Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. 1. Pieczęcią komisarza wyborczego jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca w otoku napis „Komisarz Wyborczy”, pośrodku zaś nazwę miasta stanowiącego jego siedzibę.

2. Pieczęcią komisarzy wyborczych w Kielcach i Opolu jest pieczęć, o której mowa w ust. 1, z dodaniem po nazwie miasta cyfry „I” lub „II” odpowiednio do właściwości terytorialnej określonej w załączniku nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (Monitor Polski Nr 13, poz. 225). §

2. Do postępowań w sprawach wyborczych i referendalnych wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się dotychczasowe przepisy o wzorach pieczęci wojewódzkiego komisarza wyborczego i zastępcy wojewódzkiego komisarza wyborczego. §

3. Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie wzorów pieczęci wojewódzkiego komisarza wyborczego i zastępcy wojewódzkiego komisarza wyborczego oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych (Monitor Polski Nr 27, poz.

386) w części dotyczącej wzorów pieczęci wojewódzkiego komisarza wyborczego i zastępcy wojewódzkiego komisarza wyborczego. §

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: F. Rymarz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 13, poz. 226 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 230 z 20022002-04-05

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 229 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2002 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 228 z 20022002-04-05

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wielkości średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 227 z 20022002-04-05

  Decyzja Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny azotanu potasowego.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 225 z 20022002-04-05

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 224 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 223 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 222 z 20022002-04-05

  Zarządzenie Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 221 z 20022002-04-05

  Uchwała Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 220 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 219 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 2002 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Nr 13, poz. 218 z 20022002-04-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 stycznia 2002 r. o nadaniu orderu.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

  Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia (...)

 • Tytuł magistra na pieczątce

  Proszę o odpowiedz czy prawidłowe jest, aby na pieczęci imiennej z nazwą zawodu np. księgowy widniał tytułu mgr. Czy w tym przypadku nie powinno być samo imię i nazwisko, (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Pieczątka firmy a ważność zawartej umowy

  W trakcie podpisywania umowy leasingowej firma leasingowa (oddział znanego zresztą banku) chciał, żeby na umowie pieczątka naszej firmy była nad podpisami osób upoważnionych (...)

 • Wymogi dla pieczęci państwowej i gminnej

  Czy ma znaczenie jakiego rodzaju pieczęć (okrągła czy zwykła prosta) znajduje się na dokumentach wydawanych przez gminy. Szczególnie dotyczy to podziału na decyzje, (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 8 poz. 153

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie powołania zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku na kadencję w latach 2002-2007.

 • Monitor Polski 2002 nr 45 poz. 674

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2002 r. w sprawie wzorów pieczęci terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

 • Monitor Polski 2011 nr 35 poz. 416

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2002 nr 8 poz. 151

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2002 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Słupsku.

 • Monitor Polski 2012 poz. 482

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Słupsku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.