Logowanie

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzona w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-30
Data wydania:2002-10-16
Data wejscia w życie:2003-01-08
Data obowiązywania:2003-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 2


Strona 2 z 8

Monitor Polski Nr 21 wania do OECD niniejszej umowy, jak również wszystkich projektów finansowanych w ramach Kredytu. Umawiające się Strony zgadzają się na notyfikację do OECD niniejszej umowy oraz wszystkich projektów finansowanych na jej podstawie bezzwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy lub indywidualnych kontraktów w ramach poszczególnych projektów. OECD nie może zgłosić istotnych zastrzeżeń co do zgodności niniejszej umowy oraz projektów finansowanych na jej podstawie z wymogami Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.

5. Projekty notyfikowane do OECD zgodnie z procedurą zawartą w Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, do których OECD zgłosiło zastrzeżenia, nie będą finansowane w ramach niniejszej umowy bez względu na fakt, że indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów zostały zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z artykułem 3 ustęp

2.

6. Umawiające się Strony poinformują przedsiębiorstwa obu stron o wymogach i procedurach obowiązujących w OECD w zakresie pomocy wiązanej. Artykuł 3

1. Indywidualne kontrakty w ramach poszczególnych projektów, finansowane Kredytem, muszą być zawarte zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

2. Kontrakty wymienione w ustępie 1 muszą być zaakceptowane przez Umawiające się Strony, zgodnie z następującą procedurą: a) Federalne Ministerstwo Finansów Federalnej Republiki Jugosławii poinformuje pisemnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej o każdym kontrakcie, który został zaaprobowany przez właściwe władze Federalnej Republiki Jugosławii, b) następnie Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej prześle do Federalnego Ministerstwa Finansów Federalnej Republiki Jugosławii pisemną akceptację kontraktu,                — 1113 — this Agreement as well as all projects to be financed under the Credit. The Sides of the Agreement agree that this Agreement and individual projects financed under this Agreement will be notified to OECD immediately after signing of this Agreement or individual contracts of the projects. OECD can not challenge this Agreement or projects financed under this Agreement on the grounds that they are not in accordance with the provisions of the Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.                Poz. 320


ovaj Sporazum, kao i sve finansijske projekte u okviru Kredita. Strane Ugovornice su saglasne da se ovaj Sporazum notifikuje kod OECD, kao i svi finansijski projekti koji se finansiraju na osnovu njega, odmah nakon potpisivanja ovog Sporazuma ili pojedinačnih ugovora u okviru pojedinih projekata. OECD ne može staviti bitne primedbe u vezi uskladenosti ovog Sporazuma, kao i projekata koji se finansiraju na osnovu njega, sa zahtevima Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits.

5. Projects notified to OECD in accordance with the procedures outlined in the Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, which have been challenged by OECD, will not be financed under this Agreement, irrespective of the fact that individual contracts within the projects have been accepted by both Sides of the Agreement according to Article 3 paragraph

2.

6. The Sides of the Agreement will inform enterprises of both sides about OECD provisions and procedures concerning tied aid. Article 3

1. Individual contracts of the projects financed under the Credit must be concluded in accordance with the provisions of this Agreement.

2. Contracts mentioned in paragraph 1 must be approved by the Sides of the Agreement, according to the following procedure: a) the Federal Ministry of Finance of the Federal Republic of Yugoslavia will inform the Ministry of Finance of the Republic of Poland in writing of each contract that has been approved by the appropriate authorities of the Federal Republic of Yugoslavia, b) subsequently, the Ministry of Finance of the Republic of Poland will send to the Federal Ministry of Finance of the Federal Republic of Yugoslavia written approval of the contract,

5. Projekti koji su notifikovani kod OECD u skladu sa procedurom koja je predvidena u Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credits, na koje je OECD stavila primedbe, neće biti finansirani u okviru ovog Sporazuma bez obzira na činjenicu što su pojedinačni ugovori u okviru pojedinih projekata bili prihvaćeni od Strana Ugovornica, u skladu sa članom

3. stav

2.

6. Strane Ugovornice će informisati preduzeća obe strane o zahtevima i procedurama koje su obavezne u OECD, u delu vezane pomoći. Član 3.

1. Pojedinačni ugovori u okviru pojedinih projekata, koji se finansiraju iz Kredita, moraju biti zaključeni u skladu sa odredbama ovog Sporazuma.

2. Ugovori navedeni u stavu

1. ovog člana moraju biti prihvaćeni od Strana Ugovornica, prema sledećoj proceduri: a) Savezno ministarstvo finansija Savezne Republike Jugoslavije informisaće pismeno Ministarstvo finansija Republike Poljske o svakom ugovoru koji je odobren od strane nadležnih organa Savezne Republike Jugoslavije; b) zatim će Ministarstvo finansija Republike Poljske pismeno potvrditi Saveznom ministarstvu finansija Savezne Republike Jugoslavije odobrenje ugovora;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 21, poz. 320 z 2003 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 328 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. o ustaleniu liczby sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 327 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 326 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwot dochodu po waloryzacji i wysokości świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty stanowiącej podstawę ustalania wysokości niektórych świadczeń pomocy społecznej od dnia 1 czerwca 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 325 z 20032003-04-30

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 324 z 20032003-04-30

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 323 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzonej w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 322 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie międzynarodowych przewozów kombinowanych, sporządzona w Żywcu dnia 28 kwietnia 2001 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 321 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 319 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej ", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 318 z 20032003-04-30

  Porozumienie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania przez przedłużenie okresu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej", zawartej dnia 5 grudnia 2000 r. w formie wymiany listów

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 317 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund):"BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 316 z 20032003-04-30

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie bezzwrotnej, bilateralnej pomocy brytyjskiej dla Polski (Know How Fund): "BGŻ S.A. - Projekt restrukturyzacji finansowej i operacyjnej"

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 315 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 314 z 20032003-04-30

  Umowa z dnia 2 kwietnia 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 3 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 313 z 20032003-04-30

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Programu współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzonego w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

 • Monitor Polski Nr 21, poz. 312 z 20032003-04-30

  Program Współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa Republiki Słowackiej na lata 2003-2006, sporządzony w Warszawie dnia 20 grudnia 2002 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

 • Rozliczenie dochodów z Islandii

  W roku 2006 nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów. Od lutego do grudnia z przerwami pracowałem na umowę o pracę w Islandii (rozliczenie z tamtym Urzędem skarbowym (...)

 • Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

  Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania (...)

 • Zakup mieszkania w Tunezji

  Jestem zainteresowany zakupem mieszkania w Tunezji. Zakup będzie w euro. Czy muszę to zgłosić w Polsce? Czy będę płacił jakieś podatki od tego zakupu? Co muszę zrobić (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 21 poz. 321

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 694

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 50 poz. 692

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Serbii i Czarnogóry o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii o udzieleniu kredytu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 października 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-21 poz. 1138

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 maja 2001 r. dotyczące mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Rządem Federalnej Republiki Jugosławii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 12 czerwca 1997 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 13

  Oświadczenie Rządowe z dnia 15 listopada 2003 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu, podpisaną w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.