Logowanie

Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-03-30
Data wydania:2010-03-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-03-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 2010


Monitor Polski Nr 16                — 594 —                Poz. 169


169

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 i Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 36, poz. 197) ogłasza się zmianę wykazu stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. Nr 17, poz. 224):

1) lp. 13 otrzymuje brzmienie:

„Poniższy wymóg obowiązuje rolników, których gospodarstwo rolne lub jego część jest położona na obszarze Natura

2000. W przypadku gdy na obszarze Natura 2000 jest położona część gospodarstwa rolnego, wymóg obowiązuje w stosunku do tej części

13. Art. 6 ust. 1 i 2 dyrektywy Art. 28 ust. 5 oraz art. 29 Rady 92/43/EWG z dnia ust. 3 ustawy o ochro21 maja 1992 r. w sprawie nie przyrody ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą Rady 92/43/ EWG” Przestrzega się wymagań wynikających z planów zadań ochronnych sporządzonych na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody albo planów ochrony sporządzonych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym typów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin oraz gatunków zwierząt, wymienionych w załącznikach nr 1—3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795)”

2) po lp. 13 dodaje się lp. 13a w brzmieniu: „Poniższy wymóg obowiązuje rolników, którzy realizują działania lub przedsięwzięcia, mogące znacząco lub znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub na obszar Natura 2000 w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” 13a. Art. 6 ust. 3—4 dyrektywy Art. 33 ustawy o ochroRady 92/43/EWG nie przyrody, w związku z art. 59 ustawy o udostępnianiu informacji, i art. 34 ustawy o ochronie przyrody Zabrania się podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura

2000. Powyższy zakaz nie dotyczy rolnika, który realizuje działanie po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcia, które mogą zacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, mogą być realizowane, jeżeli:

1) została wydana decyzja, o której mowa w art. 71 lub 72 ust. 1 pkt 1, 3, 6—9 ustawy o udostępnianiu informacji, albo

2) po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 została wydana decyzja, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji” Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 16, poz. 169 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 173 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 172 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 171 z 20102010-03-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 170 z 20102010-03-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 168 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 167 z 20102010-03-30

  Zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 166 z 20102010-03-30

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Nr 16, poz. 165 z 20102010-03-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie sytuacji w Republice Kuby

porady prawne online

Porady prawne

 • Utylizacja odpadów a prawo Unii Europejskiej

  Proszę o informację czy w Polsce są przepisy, dotyczące utylizacji starych samochodów (takie jak np. w Niemczech)?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Kontrola importu żywności z państw spoza UE

  Jakie są ogólne regulacje prawne dotyczące wprowadzania do obrotu na rynek europejski żywności z krajów spoza Unii Europejskiej?

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 151

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2009 nr 17 poz. 224

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2011 nr 27 poz. 299

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2012 poz. 479

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy

 • Monitor Polski 2009 nr 5 poz. 49

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie publikacji wykazu beneficjentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.