Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-20
Data wejscia w życie:2011-09-30
Data obowiązywania:2011-09-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 2011


Monitor Polski Nr 87                — 6717 —                Poz. 912


912

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1) z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 września 2005  r. w  sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M. P. Nr  52, poz.  722, z 2006 r. Nr 67, poz. 690 oraz z 2008 r. Nr 89, poz. 777) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych, a  także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;”;

1)

2) w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wytyczanie kierunków działania Instytutu, w  szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;”;

3) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ogłaszanie w  formie zarządzenia, po zatwierdzeniu przez Radę, programów operacyjnych;”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej — kultura i  ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2006  r. Nr  249, poz.  1832, z  2007  r. Nr  50, poz.  331, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 920 z 20112011-09-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 919 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 918 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 916 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 914 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 913 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 911 z 20112011-09-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 909 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr 1131-6-11 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 908 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. nr 1130-9-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 907 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 906 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 905 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

porady prawne online

Porady prawne

 • Dzieła sztuki-wysokość podatku VAT

  Czy właściciel galerii sztuki, uiszczający VAT od marży, powinien naliczać podatek wg stawki 7% czy 22% od marży?

 • Zmiana statut związku zawodowego, a moc prawna

  Czy podjęcie uchwały o zmianie zapisów statutu związku zawodowego ma moc prawną już w momecie podjęcia takiej uchwały czy też dopiero po zarejestrowaniu tych zmian (...)

 • Większość potrzebna do zmiany statutu spółdzielni

  Ilu członków spółdzielni jest potrzebnych na walnym zebraniu członków, by przegłosowano nowy statut?

 • Status fundatora fundacji

  Fundatorem w danej fundacji są dwie osoby fizyczne. W najbliższym czasie owe osoby wyjeżdżają za granicę i nie chcą już figurować jako fundatorzy w fundacji. Czy (...)

 • Obraz z USA

  Chciałbym przewieść samolotem z USA do Polski XIX-wieczny obraz polskiego malarza. Czy będę musiał płacić cło lub inne podatki? Jeszcze nie wiem czy obraz zatrzymam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-24 poz. 116

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych

 • Monitor Polski 2009 nr 69 poz. 895

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2009 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorstwu statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Monitor Polski 2013 poz. 731

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 335

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.