Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 2011


Monitor Polski Nr 87                — 6740 —                Poz. 915


915

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich Na podstawie art. 70 § 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z  2007  r. Nr  226, poz.  1676, z  późn. zm.1)) w  związku z  art.  56 § 3 ustawy z  dnia 27 lipca 2001  r. — Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr  98, poz. 1070, z późn. zm.2)) obwieszcza się, co następuje: I. W sądach wojskowych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w Wojskowym Sądzie Okręgowym w Warszawie;

1)

2) dwa stanowiska sędziego wojskowego sądu garnizonowego w  Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Warszawie. II. Od dnia 8 lipca 2011 r. w sądach wojskowych ustala się liczbę wolnych stanowisk sędziowskich:

1) stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w  Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 56, poz. 459 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i Nr 203, poz. 1192.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 920 z 20112011-09-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 919 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 918 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 916 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 914 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 913 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 911 z 20112011-09-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 909 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr 1131-6-11 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 908 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. nr 1130-9-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 907 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 906 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 905 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.