Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-14
Data wydania:2002-12-31
Data wejscia w życie:2003-01-29
Data obowiązywania:2003-01-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 2003


37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania uposażenia i innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, ———————


1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz.

1688) zarządza się, co następuje: §

1. 1. W okresie odbywania w kraju nauki na podstawie skierowania przełożonego, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, policjant otrzymuje uposażenie oraz inne należno-

Dziennik Ustaw Nr 3                — 219 —                Poz. 37


ści pieniężne w wysokości i na zasadach obowiązujących na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i należności lub na ich wysokość, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 2—6.

2. Uposażenie i należności pieniężne, o których mowa w ust. 1, przysługują w przypadku odbywania nauki lub praktyk, zwanych dalej „nauką”, w ramach:

1) studiów, szkoleń zawodowych lub szkoleń objętych doskonaleniem zawodowym w Wyższej Szkole Policji, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, zwanych dalej „jednostką szkoleniową Policji”;

2) podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia ogólnego lub aplikacji w zawodach prawniczych poza jednostką szkoleniową Policji. §

2. Policjant, który egzamin wstępny na studia w Wyższej Szkole Policji zdał przed przyjęciem do służby w Policji, w okresie odbywania nauki otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości przewidzianej na stanowisku:

1) kursanta — do czasu ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego;

2) aplikanta — do czasu ukończenia szkolenia zawodowego specjalistycznego;

3) policjanta — do czasu ukończenia studiów. § 3.

1. Policjantowi odbywającemu naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów w wysokości i na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia, z zastrzeżeniem ust. 2—4 i § 6.

2. W przypadku zapewnienia policjantowi wyżywienia w miejscu odbywania nauki diety przysługują wyłącznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania nauki policjantowi nie przysługuje ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nauka odbywa się w ośrodku stanowiącym miejsce zakwaterowania i wyżywienia.

4. W dniu wolnym od zajęć przewidzianych programem kształcenia policjantowi nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem. § 4.

1. Policjantowi odbywającemu naukę w jednostce szkoleniowej Policji poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby przysługuje zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do stałego miejsca zamieszkania lub służby w czasie wolnym od zajęć przewidzianych programem kształcenia, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe.

2. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, ustala się w wysokości cen biletów za przejazd do stałego miejsca zamieszkania lub służby i z powrotem II klasą pociągu pośpiesznego, a gdy na danej trasie lub jej odcinku nie ma połączeń kolejowych — w wysokości cen biletów za przejazd publicznymi środkami transportu autobusowego, z uwzględnieniem posiadanej przez policjanta ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.

3. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez policjanta wniosku o jego wypłatę wraz z potwierdzeniem prawa do jego otrzymania przez przedstawiciela jednostki szkoleniowej Policji. § 5.

1. Policjantowi odbywającemu naukę poza jednostką szkoleniową Policji przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, może przyznać w całości lub w części zwrot opłat za naukę pobieranych przez szkołę, uwzględniając w szczególności wyniki w nauce oraz przydatność w służbie podnoszonych kwalifikacji lub wykształcenia.

2. W przypadku przyznania prawa do zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 1, należność z tego tytułu wypłaca się w terminie 30 dni od dnia przedłożenia przez policjanta dowodu uiszczenia tej opłaty. §

6. Policjantowi odbywającemu naukę poza jednostką szkoleniową Policji nie przysługują należności, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 5, przez okres powtarzania semestru (roku) nauki. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik ———————

2) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju (Dz. U. Nr 161, poz. 1107), zachowane w mocy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 81, poz. 877).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 37 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 36 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie rodzajów działalności gospodarczej i rodzajów zakładów nadzorowanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, którym nadaje się weterynaryjny numer identyfikacyjny.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 35 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 34 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 33 z 20032003-01-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 32 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu, przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzonej w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 31 z 20032003-01-14

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o zasadach współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-litewską granicę państwową w ruchu drogowym i kolejowym, sporządzona w Wilnie dnia 14 września 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 30 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 29 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 28 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 27 z 20032003-01-14

  Porozumienie z dnia 9 lutego 2001 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 26 z 20032003-01-14

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 25 z 20032003-01-14

  Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 3, poz. 24 z 20032003-01-14

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-21 poz. 737

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-27 poz. 2715

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-18 poz. 678

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-12 poz. 1066

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenia lub na studia

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 546

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.