Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-15
Data wejscia w życie:2010-10-30
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 179                — 13677 —                Poz. 1211


1211

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich Na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §


1. Na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce załadunku tych produktów pochodzenia zwierzęcego nakłada plombę zawierającą:

1) na przedniej stronie — litery „IW” oraz czterocyfrowy kod, którego: a) pierwsza i druga cyfra oznaczają symbol województwa, na terenie którego dokonano załadunku, nadany w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)), b) trzecia i czwarta cyfra oznaczają symbol powiatu, na terenie którego dokonano załadunku, nadany w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a;

2) na odwrocie — sześciocyfrowy indywidualny numer plomby. §

2. W przypadku zerwania plomby przez organ celny podczas kontroli na obszarze terytorialnego zakresu działania powiatowego lekarza weterynarii, na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zerwania plomby nakłada plombę zawierającą:

1)

1) na przedniej stronie — litery „IW” oraz czterocyfrowy kod, którego: a) pierwsza i druga cyfra oznaczają symbol województwa, na terenie którego dokonano zerwania plomby, nadany w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, b) trzecia i czwarta cyfra oznaczają symbol powiatu, na terenie którego dokonano zerwania plomby, nadany w sposób określony w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a;

2) na odwrocie — sześciocyfrowy indywidualny numer plomby. §

3. W przypadku zerwania plomby przez organ celny podczas kontroli na obszarze terytorialnego zakresu działania granicznego lekarza weterynarii, na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, graniczny lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zerwania plomby nakłada plombę zawierającą:

1) na przedniej stronie — kod TRACES, o którym mowa w decyzji Komisji 2009/821/WE z dnia 28 września 2009 r. ustalającej wykaz zatwierdzonych punktów kontroli granicznej, ustanawiającej niektóre zasady kontroli przeprowadzanych przez ekspertów weterynaryjnych Komisji oraz ustanawiającej jednostki weterynaryjne w systemie TRACES (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2009, str. 1);

2) na odwrocie — indywidualny numer plomby. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

4)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1559.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombach nakładanych na środki transportu, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich (Dz. U. Nr 102, poz. 702), które na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 81, poz. 528) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola zakładów produkujących żywność

  Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności?

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Eksport usług czy sprzedaż krajowa

  Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą (...)

 • Usługa transportowa na terenie Unii

  Firma ze Szwajcarii zleca polskiej firmie wykonanie usługi transportowej na trasie Polska-Niemcy. Firma szwajcarska nie posiada NIP-u unijnego. Gdzie powstaje obowiązek (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.