Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-29
Data wydania:2010-09-14
Data wejscia w życie:2010-10-14
Data obowiązywania:2010-09-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 2010


Dziennik Ustaw Nr 179                — 13678 —                Poz. 1212


1212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby Na podstawie art. 168 ust. 9 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa tryb i terminy przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „ZUS”, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanych dalej „składkami”, od uposażenia wypłaconego funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono tych składek, oraz jednostki organizacyjne do tego właściwe. § 2.

1. Składki przekazuje się na wskazany przez ZUS rachunek bankowy, używając dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 i Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668).

2. Składki rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem całego okresu służby funkcjonariusza, przekazuje się do ZUS:

1) za miesiąc grudzień, za funkcjonariusza, który pozostawał w służbie cały rok kalendarzowy lub co najmniej w grudniu danego roku kalendarzowego;

2) za ostatni miesiąc pozostawania w służbie, za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby w trakcie roku kalendarzowego. §

3. Składki oraz dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2, przekazuje się do ZUS w terminie:

1) 60 dni od dnia zwolnienia funkcjonariusza ze służby, jeżeli przekazanie składek następuje z urzędu;

2) 60 dni od dnia złożenia wniosku, jeżeli przekazanie składek następuje na wniosek funkcjonariusza;

1)

3) niezwłocznie, jednak nie później niż do

15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie z ZUS o ustaleniu funkcjonariuszowi prawa do emerytury przewidzianej w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903). § 4.

1. Składki przekazują do ZUS:

1) Centralny Zarząd Służby Więziennej,

2) okręgowy inspektorat Służby Więziennej,

3) zakład karny,

4) areszt śledczy,

5) ośrodek szkolenia Służby Więziennej,

6) ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej — właściwe w sprawie wypłaty uposażenia funkcjonariuszowi w dniu jego zwolnienia ze służby.

2. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, o której mowa w ust. 1, składki przekazuje jednostka organizacyjna, która przejęła prawa i obowiązki likwidowanej jednostki. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby (Dz. U. Nr 60, poz. 529), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1212 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1211 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2010 r. w sprawie informacji, jakie umieszcza się na plombie nakładanej na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są wywożone produkty pochodzenia zwierzęcego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1210 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Służby Wywiadu Wojskowego kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1209 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie odbywania zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1208 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przejazdu funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego oraz członków ich rodzin na koszt Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1207 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i przebiegu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1206 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1205 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2010 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków

 • Dziennik Ustaw Nr 179, poz. 1204 z 20102010-09-29

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 610

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-03 poz. 1043

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.