Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-21
Data wejscia w życie:2010-09-30
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 181                — 13748 —                Poz. 1217


1217

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa sposób i tryb przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, zwanych dalej „gospodarstwami pomocniczymi”, w instytucje gospodarki budżetowej. § 2.

1. Zarządzenie o utworzeniu instytucji gospodarki budżetowej przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego wydaje:

1) minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).

2) organ lub kierownik jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności gospodarstwo pomocnicze podlegające przekształceniu oraz zadania publiczne podlegające przejęciu. §

3. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej następuje z chwilą wpisania instytucji gospodarki budżetowej do Krajowego Rejestru Sądowego. § 4.

1. Instytucja gospodarki budżetowej przejmuje przysługujące gospodarstwu pomocniczemu przed jego przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości. Instytucja gospodarki budżetowej pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń lub koncesji, które zostały przyznane na rzecz gospodarstwa pomocniczego przed jego przekształceniem, chyba że odrębne przepisy lub decyzja o udzieleniu zezwolenia lub koncesji stanowią inaczej.

2. Minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo organ lub kierownik jednostki, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może określić należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości, niepodlegające przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej.

1)

3. Należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości, niepodlegające przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej, przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowało gospodarstwo pomocnicze. Przejęcie następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Minister lub Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dołącza do wniosku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, informację o należnościach, uprawnieniach, obowiązkach, środkach pieniężnych oraz rzeczowych składnikach majątkowych innych niż nieruchomości, niepodlegających przejęciu przez instytucję gospodarki budżetowej. § 5.

1. Organ wykonujący funkcję organu założycielskiego zarządza przeprowadzenie czynności związanych z przekształceniem gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej. Organ ten może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie tych czynności.

2. W terminie 3 dni od dnia zarządzenia przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, kierownik gospodarstwa pomocniczego zarządza przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie z przepisami o rachunkowości. §

6. Przekształcenie gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej wymaga zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdań, zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz o finansach publicznych, a także zamknięcia rachunków bankowych. § 7.

1. Bilans zamknięcia przekształcanego gospodarstwa pomocniczego staje się bilansem otwarcia instytucji gospodarki budżetowej.

2. W przypadku przekształcenia więcej niż jednego gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej bilans otwarcia instytucji gospodarki budżetowej sporządza się na podstawie bilansów zamknięcia gospodarstw pomocniczych, po uwzględnieniu wzajemnych rozliczeń. §

8. Plan finansowy przekształcanego gospodarstwa pomocniczego jest podstawą do sporządzenia planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej. § 9.

1. Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej albo minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 60 i 60a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963 i Nr 155, poz. 1043), orzeka o wygaśnięciu

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1226 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1225 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1224 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1222 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1220 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1219 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1218 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-04 poz. 938

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 86

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1926

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-13 poz. 135

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-28 poz. 1787


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.