Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-30
Data wydania:2010-09-27
Data wejscia w życie:2010-10-01
Data obowiązywania:2010-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 2010


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 181 —  13761  — Poz. 1223


1223

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI l SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) zdnia 27 września 2010r. wsprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oNarodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr96, poz.617) zarządza się, co następuje: §

1. Wynagrodzenie zastępcy Dyrektora oraz głównego księgowego Narodowego Centrum Nauki, zwanego dalej „Centrum”, ustala Dyrektor Centrum, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.2)). § 2.


1. Wynagrodzenie Koordynatora Dyscyplin, zwanego dalej „Koordynatorem”, składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatku za wieloletnią pracę.

2. Koordynatorowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie, októrym mowa wust.1, wwysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie opracę.

3. Wysokość przysługującego Koordynatorowi dodatku za wieloletnią pracę ustala się zgodnie zwarunkami określonymi w§

5.

4. Koordynatorowi przysługuje nagroda jubileuszowa, ustalana zgodnie z warunkami określonymi w§ 9.

5. Koordynatorowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne, ustalane zgodnie z warunkami określonymi w§ 10 i11.

6. Koordynatorowi, którego stosunek pracy ustał wzwiązku zprzejściem na rentę ztytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna ustalana zgodnie zwarunkami określonymi w§ 12, z zastrzeżeniem, że jeżeli zatrudnienie na stanowisku Koordynatora stanowi dodatkowe zatrudnienie, odprawa pieniężna nie przysługuje. § 3.

1. Wynagrodzenie pracownika Biura Centrum, zwanego dalej „pracownikiem”, składa się z:

1)

1) ynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla w zajmowanego stanowiska pracy;

2) dodatku za wieloletnią pracę.

2. Pracownikowi zatrudnionemu wniepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie, októrym mowa w ust.1, wwysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego wumowie opracę. §

4. Ustala się tabelę kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego Koordynatora oraz dla poszczególnych stanowisk pracowników, z uwzględnieniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę wwysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy kolejny rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udokumentowane okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wieloletnią pracę przysługującego pracownikowi, który był zatrudniony równocześnie wramach więcej niż jednego zakończonego stosunku pracy, do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się jeden ztych okresów zatrudnienia.

4. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje on wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności wpracy ztytułu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje ztego tytułu zasiłek zubezpieczenia społecznego.

5. Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany wterminie wypłaty wynagrodzenia:

1) ocząwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendap rzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło wciągu miesiąca;

2) a dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku z lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

M inister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr216, poz.1596).

2) miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z z2001r. Nr85, poz.924 iNr154, poz.1799, z2002r. Nr113, poz.984, z2003r. Nr45, poz.391, Nr60, poz.535 iNr180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz.1241 oraz z2010r. Nr28, poz.143 iNr96, poz.620.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1223 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1227 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1226 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1225 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1224 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesów oddziałów oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących rad kuratorów Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1222 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1221 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1220 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1219 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2010 r. w sprawie nadania Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1218 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1217 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej

 • Dziennik Ustaw Nr 181, poz. 1216 z 20102010-09-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1085

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wynagradzania pracowników Biura Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-20 poz. 1154

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowemu Centrum Nauki

 • Monitor Polski 2013 poz. 748

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 września 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-30 poz. 1069

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1201

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Narodowego Centrum Nauki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.