Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-26
Data wejscia w życie:2011-08-03
Data obowiązywania:2011-08-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 160                — 9366 —                Poz. 955


955

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006  r. o  zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w  programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013 (Dz. U. Nr 133, poz. 892) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) zobowiązał się do udziału w działaniach promujących, stanowiących co najmniej 50% liczby działań, przeznaczonych dla przedsiębiorców w  branżowym programie promocji;”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) złożył wniosek o udzielenie pomocy nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia programu promocji o charakterze ogólnym, do którego zgłosił udział, określonego w liście programów promocji o charakterze ogólnym.”, c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „5. Wielkość pomocy na udział w  branżowym programie promocji nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym branżowym programie promocji.

6. Wielkość pomocy na udział w  programie promocji o  charakterze ogólnym nie może przekroczyć 75% poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w jednym programie promocji o charakterze ogólnym.”;

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą na udział w programach promocji zalicza się wydatki na pokrycie kosztów:

1) wynajmu powierzchni wystawienniczej;

2) wynajmu zabudowy powierzchni wystawienniczej;

1)

3) wynajmu sal konferencyjnych;

4) zakupu usług w zakresie obsługi technicznej, w tym nagłośnienia i oświetlenia powierzchni wystawienniczej (stoiska) lub sal konferencyjnych;

5) zakupu usług w zakresie organizacji seminariów, konferencji, pokazów, prezentacji produktów lub usług oraz degustacji;

6) udziału w polskich i zagranicznych konferencjach, kongresach, seminariach, pokazach, degustacjach, spotkaniach bilateralnych i wyjazdach studyjnych;

7) szkoleń związanych z  udziałem w  programach promocji;

8) zakupu usług tłumaczenia symultanicznego lub konsekutywnego;

9) zakupu usługi transportu osób, o  ile jest to związane z  organizacją seminariów, konferencji, pokazów oraz degustacji lub organizacją branżowej misji gospodarczej;

10) zakupu usługi transportu i spedycji eksponatów, w związku z udziałem w targach, wystawach lub branżowych misjach gospodarczych wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną;

11) wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w  mediach targowych;

12) zakupu usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnych i  reklamowych oraz tłumaczenia tych materiałów;

13) przygotowania lub zakupu materiałów reklamowych;

14) przygotowania i publikacji reklam i informacji prasowych;

15) produkcji i emisji kampanii reklamowych;

16) przejazdu i  noclegu przedsiębiorcy lub nie więcej niż dwóch pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach lub wystawach w  okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i  jeden dzień po dniu zakończenia targów lub wystawy, zgodnie z  przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr  236, poz.  1991, z  2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555);

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

zamów dokument

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP (...)

 • Lokal dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej (...)

 • Dotacje z programów unijnych

  Otrzymałem dotację w ramach działalności z programu 2007-2013, która jest zwolniona w pewnej części z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jaki (...)

 • Program komputerowy jako utwór zależny

  Jaki jest status prawnoautorski programu komputerowego tworzonego na podstawie innego programu?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-05 poz. 1453

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1398

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-20 poz. 1617

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 413

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.