Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-03
Data wydania:2011-07-19
Data wejscia w życie:2011-10-01
Data obowiązywania:2011-10-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 160                — 9368 —                Poz. 956


956

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003  r. o  stopniach naukowych i  tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa warunki przyznawania stypendium doktorskiego, w tym kryteria i tryb przyznawania, cofania i  zwrotu tego stypendium, organ uprawniony do podejmowania decyzji w  tych sprawach, a także maksymalny okres wypłaty stypendium oraz jego wysokość. § 2. 1. Stypendium doktorskie może być przyznane osobie przygotowującej rozprawę doktorską, jeżeli wszczęto jej przewód doktorski.


2. Stypendium doktorskie jest przyznawane przez pracodawcę, osobę prawną lub fizyczną, zwanych dalej „organem przyznającym stypendium”. § 

3. Stypendium doktorskie jest przyznawane na wniosek osoby ubiegającej się o  to stypendium lub z  inicjatywy organu przyznającego stypendium za zgodą osoby, której organ zamierza przyznać stypendium. § 

4. Wniosek o  przyznanie stypendium zawiera dane osobowe kandydata do stypendium wraz z opisem jego dotychczasowego dorobku naukowego. Do wniosku dołącza się uchwałę rady jednostki organizacyjnej o otwarciu przewodu doktorskiego oraz opinię opiekuna naukowego albo promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej. §  5. 

1. Przy ocenie wniosków organ przyznający stypendium uwzględnia następujące kryteria:

1) stopień zaawansowania rozprawy doktorskiej;

2) wartość naukową przygotowywanej rozprawy doktorskiej;

3) dotychczasową działalność naukową kandydata do stypendium;

4) udział w  stażach naukowych krajowych i  zagranicznych;

5) liczbę i  rodzaj publikacji w  czasopismach krajowych i zagranicznych.

1)

2. Stypendium doktorskie jest przyznawane niezależnie od świadczeń z  funduszu pomocy materialnej dla doktorantów oraz stypendium doktoranckiego. §  6.  1.  Wysokość stypendium doktorskiego nie może być wyższa od minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta określonej w  przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 2.  Stypendium doktorskie jest wypłacane z  góry w okresach miesięcznych. §  7.  Stypendium doktorskie może być przyznane na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. §  8.  Wysokość stypendium doktorskiego oraz warunki i  okres jego wypłacania określa umowa zawarta pomiędzy organem przyznającym stypendium a osobą, której przyznano to stypendium. § 9. 1. Organ przyznający stypendium cofa stypendium doktorskie, jeżeli osoba pobierająca stypendium doktorskie nie wykazuje dostatecznych postępów w pracy naukowej.

2. Osoba pobierająca stypendium doktorskie składa co 6 miesięcy organowi przyznającemu stypendium informację o  postępach w  pracy naukowej. Informacja powinna być zaopiniowana przez promotora. § 10. 1. Osoba pobierająca stypendium doktorskie, której stypendium doktorskie zostało cofnięte ze względu na brak dostatecznych postępów w  pracy naukowej albo w okresie dwóch lat od dnia zaprzestania pobierania tego stypendium nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej, jest obowiązana do zwrotu całej kwoty pobranego stypendium.

2. Przepisu ust.  1 nie stosuje się do osoby, która nie osiągnęła dostatecznych postępów w  pracy naukowej albo nie przystąpiła do obrony rozprawy doktorskiej z  przyczyn od niej niezależnych, w  szczególności z powodu:

1) braku możliwości osiągnięcia zakładanych celów naukowych i badawczych, potwierdzonych opinią promotora;

2) czasowej niezdolności do realizacji rozprawy doktorskiej spowodowanej chorobą;

3) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;

4) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.

Minister Nauki i  Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyższego (Dz.  U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 956 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 965 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lipca 2011 r. sygn. akt K 23/08

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 964 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 963 z 20112011-08-03

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt P 9/09

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 962 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez nadawcę ewidencji czasu nadawania audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim, audycji europejskich i audycji europejskich wytworzonych przez producentów niezależnych oraz czasu jej przechowywania

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 961 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 960 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 959 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 958 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 957 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 955 z 20112011-08-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na udział przedsiębiorców w programach promocji w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

zamów dokument

Porady prawne

 • Otwarcie na nowo przewodu sądowego

  Na ostatniej rozprawie sędzia ogłosił, że zamierza zamknąć przewód sądowy i poprosił strony o ostatnie słowo. Strony je wygłosiły po czym sędzia ogłosił zamknięcie (...)

 • Przedawnienie karalności wykroczenia

  Po jakim czasie następuje przedawnienie karalności wykroczenia?

 • Okres przedawnienia karalności przestępstwa

  W związku z procesem karnym o czyn, którego karalność ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynie 5 lat jak liczy się okres przedawnienia? Czy do momentu wniesienia (...)

 • Opieka nad dzieckiem babci

  Moja córka lat 30 urodzi w sierpniu dziecko. Ja jako jej mama i przyszła babcia jestem na zasiłku dla bezrobotnych. Mam 51 lat, gdybym podjęła się opieki nad wychowaniem (...)

 • Zablokowanie przewodu kominowego przez sąsiadów

  Mieszkam w budynku piętrowym z dwoma wyodrębnionymi mieszkaniami (odrębna własność lokalu). Sąsiedzi mieszkający na piętrze zamurowali w połowie u siebie w mieszkaniu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-29 poz. 1219

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2819

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-30 poz. 1213

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołu Ekspertów

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 644

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-30 poz. 612

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.