Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 496 z 1996

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1996-08-08
Data wejscia w życie:1997-01-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 496 z 1996


©Kancelaria Sejmu

s. 1/52

USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, Nr 156, poz. 775.

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 6, poz. 43 i Nr 43, poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 dotychczasową treść oznacza się jako §1 i dodaje się §2 w brzmieniu: "§2. Przepisów § 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, jeżeli Minister Skarbu Państwa zapewni brakujące środki na zaspokojenie kosztów postępowania.";

2) w art. 217 na końcu drugiego zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a jeżeli dotyczy upadłości przedsiębiorstwa państwowego - także organowi założycielskiemu.";

3) w art. 218 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: "§2. Przepisów § 1 pkt 1 nie stosuje się do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, jeżeli Minister Skarbu Państwa zapewni brakujące środki na zaspokojenie kosztów postępowania.";

4) w art. 219 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "a jeżeli dotyczy upadłości przedsiębiorstwa państwowego - także organowi założycielskiemu.". Art. 2. W dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. Nr 23, poz. 93, z 1959 r. Nr 27, poz. 167, z 1970 r. Nr 16, poz. 138 i z 1983 r. Nr 44, poz. 200) w art. 9 w ust. 2 wyrazy "Minister Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej i za zgodą" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za zgodą". Art. 3. W ustawie z dnia 25 lutego 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 1969 r. Nr 26, poz. 206, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 i z 1991 r. Nr 65, poz. 279) wprowadza się następujące zmiany:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 2/52

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2.

1. Zadania Państwowej Inspekcji Handlowej wykonują:

1) Główny Inspektorat Państwowej Inspekcji Handlowej podporządkowany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

2) wojewodowie.

2. Na czele Głównego Inspektoratu stoi Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Handlowej.

3. Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej oraz jego zastępców powołuje i odwołuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Wojewoda wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Handlowej przy pomocy wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej, jako kierownika jednostki organizacyjnej (inspektoratu) wchodzącej w skład rządowej administracji ogólnej w województwie.

5. Wojewódzkiego inspektora Państwowej Inspekcji Handlowej oraz jego zastępców powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem Państwowej Inspekcji Handlowej.";

2) skreśla się art. 3;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie: "Art. 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów opracowuje plany akcji o znaczeniu krajowym, uwzględniane w planach działalności wojewódzkich inspektoratów Państwowej Inspekcji Handlowej.";

4) w art. 9 wyrazy "Milicji Obywatelskiej" zastępuje się wyrazami "właściwym organom Policji";

5) w art. 10 wyrazy "w terminie przewidzianym w art. 66 §1 Kodeksu postępowania karnego" zastępuje się wyrazami "w terminach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego";

6) w art. 13 skreśla się wyrazy "w drodze rozporządzenia szczegółową organizację i";

7) użyte w art. 5 w ust. 1 w pkt 9 i w ust. 2, w art. 6 w ust. 2, w art. 7 w ust. 1 w pkt 1 w lit. c) i d) i w pkt 4 oraz w art. 13 ustawy w różnych przypadkach wyrazy "Minister Handlu Wewnętrznego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów". Art. 4. W ustawie z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 54, poz. 254) w art. 23 skreśla się ust. 3.

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 3/52

Art. 5. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 229 w pkt 8 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

2) skreśla się art.

268. Art. 6. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz.U. z 1989 r. Nr 52, poz. 310, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 107, poz. 462) w art. 24 wyrazy "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 7. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz. 48, z 1983 r. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 56 poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Minister Kultury i Sztuki powołuje i odwołuje Generalnego Konserwatora Zabytków.

3. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki.";

2) w art. 8: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego konserwatora zabytków, jako kierownika jednostki organizacyjnej (wojewódzkiego oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków) wchodzącej w skład rządowej administracji ogólnej w województwie,", b) skreśla się ust. 2, c) w ust. 3 wyrazy "wojewódzki konserwator zabytków" zastępuje się wyrazem "wojewoda", a wyraz "okręgowego" zastępuje się wyrazem "rejonowego";

3) w art. 12 skreśla się ust. 2-4 oraz oznaczenie ust. 1;

4) w art. 14 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wojewody, wydanej na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków lub zarządu właściwej gminy, albo użytkownika,";

5) w art. 20 skreśla się wyrazy "i w porozumieniu z nimi";

6) w art. 11 w ust. 2 i 3, w art. 13, w art. 15 w ust. 1, w art. 21 w ust. 1 oraz w art. 22 w ust. 1 ustawy po użytych w różnych przypadkach wyrazach "wojewódzki konserwator zabytków" dodaje się użyte w odpowiednich przypadkach wyrazy "działający w imieniu wojewody".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 4/52

Art. 8. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165 oraz z 1996 r. Nr 7, poz. 44 i Nr 10, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, utworzone na podstawie odrębnych przepisów, jest właściwe dla Wojskowych Służb Informacyjnych.";

2) w art. 17 w ust. 2 i 3 oraz w art. 167 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Obrony Narodowej" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji";

3) w art. 31 w ust. 7 skreśla się wyrazy "oraz Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów";

4) w art. 62 skreśla się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów.";

5) w art. 161 w ust. 2 oraz w art. 170 w ust. 2 wyrazy "Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami "Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 9. W ustawie z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 26, poz. 139 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 77, poz. 335, z 1993 r. Nr 40, poz. 183, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz z 1996 r. Nr 47, poz. 243) w art. 28 w ust. 2 po wyrazach "wojewódzki inspektor ochrony środowiska" dodaje się wyrazy "działający w porozumieniu z wojewodą". Art. 10. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 i z 1995 r. Nr 90, poz. 446) w art. 31 w ust. 1, w art. 51 w ust. 3 oraz w art. 83 w ust. 1 i 3 po użytych w odpowiednim przypadku wyrazach "wojewódzki inspektor ochrony środowiska" dodaje się użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "działający w porozumieniu z wojewodą". Art. 11. W ustawie z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Główny Inspektor Pracy, w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych, Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz z Szefem Urzędu Ochrony Państwa, może w stosunku do niektórych pracodawców określić szczególne zasady i tryb wykonywania nadzoru i kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 5/52

Art. 12. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701 oraz z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i Nr 89, poz. 402) w art. 2 pkt 1-4 otrzymują brzmienie: "1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównego Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,

3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa Sądu Najwyższego, zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, zastępcy Prokuratora Generalnego,

4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra), wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Rzecznika Ubezpieczonych, kierownika urzędu centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, zastępcy Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, sekretarzy wydziałów Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.". Art. 13. W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80, Nr 75, poz. 329, Nr 101, poz. 444 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 18, poz. 82 i Nr 60, poz. 280, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 80, poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 1, poz. 2, Nr 95, poz. 474 i Nr 154, poz. 791 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 8;

2) w art. 11 skreśla się wyrazy "wspólnie z innymi osobami prawnymi, a także osobami fizycznymi,";

3) w art. 13 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 6/52

województwa, statut zatwierdza wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa.";

4) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: "Rozdział 6 Łączenie, podział, likwidacja i upadłość przedsiębiorstw";

5) w art. 19: a) w ust. 1 w pkt 4 wyrazy "wartości majątku" zastępuje się wyrazami "aktywów ogółem", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Decyzję o likwidacji podejmuje organ założycielski z własnej inicjatywy bądź na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o ile Minister Skarbu Państwa nie zgłosi sprzeciwu, wraz z uzasadnieniem, w terminie dwóch tygodni.";

6) w art. 21 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) kompetencje rady pracowniczej do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw państwowych, postawionych w stan likwidacji, wykonuje organ założycielski.";

7) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Zamiar wraz z założeniami dokonania połączenia, podziału oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego przedstawia się w formie pisemnej ogólnemu zebraniu pracowników lub radzie pracowniczej przedsiębiorstwa oraz związkom zawodowym działającym w przedsiębiorstwie w celu uzyskania opinii.";

8) w art. 24 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

9) po art. 24 dodaje się art. 24a-24c w brzmieniu: "Art. 24a.

1. Z dniem ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego:

1) organ założycielski odwołuje dyrektora przedsiębiorstwa i wyznacza reprezentanta upadłego,

2) ulegają rozwiązaniu, z mocy prawa, organy samorządu załogi przedsiębiorstwa.

2. Wynagrodzenie reprezentanta upadłego ustala sędzia komisarz, na wniosek organu założycielskiego, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

3. Wynagrodzenie reprezentanta upadłego wypłacane jest z funduszu masy upadłości i zaliczane do kosztów postępowania upadłościowego. Art. 24b. Z dniem ogłoszenia o wszczęciu postępowania upadłościowego wobec likwidowanego przedsiębiorstwa postępowanie likwidacyjne ulega zawieszeniu, a następnie, z dniem ogłoszenia upadłości, umorzeniu z mocy prawa. Art. 24c. W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego.";

10) w art. 25: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 7/52

"1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób łączenia, podziału i likwidacji przedsiębiorstw państwowych.", b) skreśla się ust. 2, c) w ust. 3: - dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 2, - na końcu skreśla się wyrazy "i 2";

11) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: "Art. 33a. Organ uprawniony do powołania dyrektora może wyznaczyć tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa również w innych przypadkach niż określone w art. 33 i 41, a w szczególności:

1) odwołania dyrektora,

2) rezygnacji dyrektora z zajmowanego stanowiska,

3) wygaśnięcia okresu, na jaki dyrektor był powołany,

4) zawieszenia przez sąd postępowania upadłościowego,

5) zakończenia lub przerwania postępowania naprawczego,

6) rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub z upływem terminu jej wypowiedzenia,

7) śmierci dyrektora.";

12) w art. 34: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. W przedsiębiorstwie użyteczności publicznej, dla którego organem założycielskim jest wojewoda i którego działalność wykracza poza obszar województwa, dyrektora przedsiębiorstwa powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działalności przedsiębiorstwa." b) w ust. 2 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i 1a";

13) w art. 45a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organ założycielski może powierzyć zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym osobie fizycznej lub prawnej.", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu: "1a. Powierzenie zarządzania przedsiębiorstwem może nastąpić:

1) z inicjatywy organu założycielskiego za zgodą rady pracowniczej i ogólnego zebrania pracowników (delegatów) przedsiębiorstwa,

2) na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa za zgodą ogólnego zebrania pracowników (delegatów). 1b. Z inicjatywą powierzenia zarządzania przedsiębiorstwem może wystąpić również zarządca komisaryczny, o ile istnieją przesłanki do uchylenia zarządu komisarycznego, o którym mowa w art. 69 ust.

1. 1c. Wniosek zarządcy komisarycznego powinien być poparty:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 8/52

1) pozytywnym wynikiem referendum przeprowadzonego w przedsiębiorstwie albo

2) pozytywną opinią działających w przedsiębiorstwie organizacji związkowych, pod warunkiem, że członkowie tych organizacji stanowią ponad połowę pracowników przedsiębiorstwa.";

14) w art. 45b: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) zarządca przejmuje kompetencje dyrektora przedsiębiorstwa i organów samorządu załogi, z wyjątkiem: a) prawa sprzeciwu wobec decyzji organu założycielskiego, b) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego, c) dokonywania podziału na fundusze wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo oraz zasad wykorzystania tych funduszy.", b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Kompetencje, o których mowa w ust. 1 w pkt 3 lit. b) i c), przejmuje organ założycielski. Organ założycielski może kompetencje te przekazać radzie nadzorczej.";

15) w art. 46: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przedsiębiorstwo państwowe sprzedaje mienie zaliczone, zgodnie z odrębnymi przepisami, do rzeczowego majątku trwałego w drodze publicznego przetargu.", b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. W wypadku likwidacji przedsiębiorstwa państwowego:

1) sprzedaż środków trwałych może być również dokonana na podstawie oferty ogłoszonej publicznie bądź w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia,

2) likwidator może, za zgodą organu założycielskiego, przekazać gminie (związkowi międzygminnemu) lub państwowej osobie prawnej mienie przedsiębiorstwa państwowego nie objęte przepisami o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, o ile wierzytelności zostały zabezpieczone.";

16) w art. 46a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przedsiębiorstwo państwowe zgłasza organowi założycielskiemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot mienie przedsiębiorstwa zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do rzeczowego lub finansowego majątku trwałego, polegającej na:

1) wniesieniu do spółki lub fundacji,

2) dokonaniu darowizny,

3) nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa cywilnego;

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 9/52

organ założycielski może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić zgody na dokonanie czynności prawnej objętej zamiarem.", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: "1a. Przepis ust. 1 stosuje się w wypadku zamiaru dokonania czynności prawnej polegającej na sprzedaży przez przedsiębiorstwo akcji lub udziałów, z wyjątkiem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. 1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do czynności prawnych, które wymagają zezwolenia na podstawie przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym.";

17) w art. 46b wyrazy "ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 3-4";

18) art. 49 otrzymuje brzmienie: "Art. 49.

1. Z dniem likwidacji lub upadłości przedsiębiorstwa mienie tego przedsiębiorstwa pozostałe po likwidacji lub upadłości, w tym środki finansowe, przejmuje Minister Skarbu Państwa albo Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Do czasu zadysponowania mieniem, o którym mowa w ust. 1, Minister Skarbu Państwa wyznacza jego zarządcę.

3. Środki finansowe przejęte w trybie przepisu ust. 1 oraz uzyskane ze zbycia mienia, o którym mowa w ust. 1, Minister Skarbu Państwa może gromadzić na wyodrębnionym rachunku i przeznaczać na dofinansowanie procesów likwidacyjnych, a także na uzupełnianie środków brakujących na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz zarządu mieniem, o którym mowa w ust.

1.

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 3, są środkami specjalnymi, w rozumieniu przepisów prawa budżetowego.";

19) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu: "Art. 49a. Nabycie mienia na podstawie art. 46 ust. 3a i art. 49 ust. 1 następuje zgodnie z zasadami Kodeksu cywilnego i jest nieodpłatne.";

20) w art. 66: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Osoba sprawująca zarząd komisaryczny przejmuje kompetencje organów przedsiębiorstwa, z wyjątkiem:

1) przyjmowania i zatwierdzania sprawozdania finansowego,

2) dokonywania podziału wygospodarowanego zysku przez przedsiębiorstwo na fundusze oraz zasad wykorzystania tych funduszy.", b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Kompetencje, o których mowa w ust. 3, przejmuje organ założycielski.".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 10/52

Art. 14. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187, Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 138, poz. 681 oraz z 1996 r. Nr 25, poz. 113 i Nr 87, poz. 396) w art. 77 w ust. 1 wyrazy "przy kuratorach oświaty" zastępuje się wyrazami "przy wojewodach". Art. 15. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 1, w art. 13 w ust. 2, w art. 14 i w art. 18 w ust. 1 po wyrazach "Minister Finansów" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem Gospodarki";

2) w art. 12: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, określa metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych.", b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: "4. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązek sporządzania przez zamawiających (inwestorów), przed zawarciem umowy, kosztorysu na określone obiekty i roboty budowlane.

5. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, może określić, w drodze rozporządzenia, niektóre maksymalne wskaźniki elementów składowych ceny na potrzeby sporządzania kosztorysów przez zamawiających.";

3) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki, może wprowadzić okresowe maksymalne wskaźniki cen umownych i regulowanych na obiekty i roboty budowlane.". Art. 16. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145 i z 1989 r. Nr 33, poz. 175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 11/52

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa, w tym także do radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszami Policji,", b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Minister Obrony Narodowej w zakresie podległych mu jednostek organizacyjnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz podległych mu jednostek wojskowych, Minister Sprawiedliwości w zakresie podległych mu jednostek organizacyjnych więziennictwa oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa w zakresie jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa dostosują odpowiednio do potrzeb tych jednostek zadania, organizację i sposób wykonywania obsługi prawnej, jak również zasady i tryb doskonalenia zawodowego radców prawnych pełniących obowiązki w tych jednostkach organizacyjnych.

3. Stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność dyscyplinarną radców prawnych i aplikantów radcowskich będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszami Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej określają odrębne przepisy.";

2) w art. 79 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa i Służby Więziennej.". Art. 17. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: "3a) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,";

2) w art. 71 w ust. 2 wyrazy "Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Kancelarii Prezesa Rady Ministrów";

3) w art. 21 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 12/52

"3a. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady wynagradzania i awansowania oraz wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.";

4) w art. 36 w ust. 5: a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej,", b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji - dla urzędników urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych,";

5) w art. 52 po wyrazach "kierowników urzędów centralnych" dodaje się wyrazy "oraz Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów". Art. 18. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. 7 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w organach przez niego powołanych, nadzorowanych lub jemu podległych,". Art. 19. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Sprawy, o których mowa w ust. 1 i 2, reguluje w odniesieniu do:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

3) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Szef Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

4) Rady Ministrów - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

5) organów i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministrów: Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Spraw Zagranicznych - ministrowie, którym podlegają oraz przez których są nadzorowane te organy i jednostki organizacyjne,

6) Urzędu Ochrony Państwa - Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa.";

2) w art. 29:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 13/52

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) archiwum Urzędu Ochrony Państwa.", b) w ust. 3 po wyrazie "Prezydenta" dodaje się wyrazy "oraz Urzędu Ochrony Państwa". Art. 20. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i z 1995 r. Nr 130, poz. 629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Ministrem - Szefem Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministrem właściwym do spraw administracji";

2) art. 20 otrzymuje brzmienie: "Art. 20.

1. W jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonują odpowiednio Wojskowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, każdy w swoim zakresie działania, określają organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Sanitarną oraz Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:

1) na terenie podległych im obiektów i rejonów zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych oraz oddziałów i pododdziałów zwartych Policji,

2) w stosunku do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Szefem Urzędu Ochrony Państwa określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na terenie obiektów Urzędu Ochrony Państwa oraz w stosunku do funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.". Art. 21. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) w art. 22 w ust. 5, w art. 24 w ust. 5 i w art. 26 w ust. 2 wyrazy "w porozumieniu z Ministrami: Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz Spraw Wewnętrznych"

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 14/52

zastępuje się wyrazami "w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 22. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33 i Nr 90, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) w ust. 1 po wyrazie "należy" dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 1a", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Gospodarka gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na potrzeby: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a także ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich - należy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) w art. 4 w ust. 8 i w art. 38 w ust. 5 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się w odpowiednim przypadku wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

3) w art. 33 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Państwowe jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 ust. 1a, otrzymują w zarząd grunty stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

4) w art. 35 w ust. 3: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) resortu spraw wewnętrznych i administracji - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji lub upoważnionym przez niego organem,", b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) Urzędu Ochrony Państwa - wymaga zgody wojewody, wydanej w porozumieniu z Szefem Urzędu Ochrony Państwa.";

5) w art. 36 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Państwowe jednostki organizacyjne, wymienione w art. 2 ust. 1a, zgłaszają wniosek, o którym mowa w ust. 1, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 15/52

Art. 23. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz.U. Nr 12, poz. 70, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1991 r. Nr 8, poz. 28, z 1994 r. Nr 90, poz. 418, z 1995 r. Nr 104, poz. 515 i z 1996 r. Nr 24, poz. 110) art. 63 otrzymuje brzmienie: "Art. 63. Minister Obrony Narodowej w zakresie podległych mu jednostek organizacyjnych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i podległych mu jednostek wojskowych oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa w zakresie jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa w porozumieniu z Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki określają zasady i tryb stosowania przepisów ustawy w wymienionych jednostkach organizacyjnych.". Art. 24. W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 33, poz. 178, z 1990 r. Nr 65, poz. 385 i z 1991 r. Nr 95, poz. 425) w art. 2 w pkt 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. d) skreśla się wyrazy "będących terenowymi organami rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty";

2) dodaje się lit. j) w brzmieniu: "j) planowanie oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją, z budżetów wojewodów, dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania.". Art. 25. W ustawie z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 36, poz. 202 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515) w art. 30 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze zarządzenia, tryb wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.". Art. 26. W ustawie z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Mę czeństwa (Dz.U. Nr 2, poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie: "Art. 2. Radę nadzoruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 16/52

"Art. 5.

1. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, spośród przedstawicieli organizacji kombatanckich, społecznych, politycznych, wyznaniowych, zawodowych i młodzieżowych oraz organizacji środowisk nauki, oświaty, kultury i sztuki, a także przedstawicieli desygnowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Ministrów.

2. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, spośród członków Rady.". Art. 27. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 1992r. Nr 72, poz. 359, z 1993r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127 1 Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18 i Nr 133, poz. 654 oraz z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357 i Nr 90, poz. 406) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 59 w ust. 2 i 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

2) w art. 862 wyrazy "Ministra Finansów" zastępuje się wyrazami "Ministra Skarbu Państwa";

3) w art. 866: a) w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa", b) w ust. 3 po wyrazach "stosuje się odpowiednio" przecinek zastępuje się kropką i skreśla się pozostałą część zdania;

4) w art. 100 w ust. 2 po wyrazach "Minister Finansów" dodaje się wyrazy "albo Minister Skarbu Państwa";

5) w art. 117 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "Ministra Finansów" dodaje się wyrazy "lub Ministra Skarbu Państwa". Art. 28. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703) w art. 50 skreśla się wyrazy "i Rady Ministrów". Art. 29. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, poz. 120) w art. 65:

1) w ust. 2: a) po wyrazach "Ministrowi Spraw Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji",

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 17/52

b) po wyrazach "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji";

2) w ust. 6 i 7 po wyrazach "Spraw Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji". Art. 30. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 103, poz. 446) art. 6 i 7 otrzymują brzmienie: "Art. 6.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach geodezji i kartografii jest Główny Geodeta Kraju.

2. Nadzór nad Głównym Geodetą Kraju sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Główny Geodeta Kraju wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

4. Organizację Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii określa Główny Geodeta Kraju w regulaminie organizacyjnym.

6. Państwową służbę geodezyjną i kartograficzną stanowią:

1) Główny Geodeta Kraju,

2) wojewodowie - wykonujący zadania z zakresu geodezji i kartografii przy pomocy geodetów wojewódzkich jako kierowników jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji ogólnej w województwie,

3) kierownicy urzędów rejonowych,

4) organy, które na mocy odrębnych przepisów wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w sprawach geodezji i kartografii. Art. 7.

1. Do zadań Głównego Geodety Kraju należy w szczególności:

1) rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster) i kartografii, w tym: a) zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pomiarów i opracowań geodezyjnych, b) wykonywanie fotogrametrycznych zdjęć powierzchni kraju i opracowań fotogrametrycznych, c) wydawanie urzędowych map terytorium Polski, d) systemów informatycznych grupujących (agregujących) informacje o terenie,

2) realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nadzór nad działalnością państwowej służby geodezyjnej,

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 18/52

3) uzupełnianie i administrowanie państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym,

4) kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,

5) opracowywanie wytycznych i nadzorowanie powszechnej wyceny nieruchomości,

6) prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek terytorialnego podziału administracyjnego kraju,

7) sporządzanie map topograficznych kraju i map tematycznych, w tym w szczególności map położenia sieci technicznego uzbrojenia i zagospodarowania terenu,

8) nadawanie, do czasu utworzenia odpowiednich samorządów zawodowych, uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z tymi samorządami zawodowymi,

9) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,

10) inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowania metod informatycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz informacji o terenie,

11) prowadzenie spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej w działalności geodezyjnej i kartograficznej,

12) przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru.

2. Główny Geodeta Kraju współdziała z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przy wykonywaniu zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w sprawach:

1) ewidencji gruntów i budynów - na obszarach wiejskich,

2) podziałów i rozgraniczenia nieruchomości - na obszarach nie objętych działaniem ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96. Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486 oraz z 1996 r. Nr 5, poz. 33, Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496).

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określi rodzaje wiadomości

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 19/52

zawartych w materiałach geodezyjnych i kartograficznych, stanowiące tajemnicę państwową.". Art. 31. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz.U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 2 wyrazy "Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki";

2) w art. 70 w ust. 5 oraz w art. 88 i w art. 89 wyrazy "Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" zastępuje się wyrazem "Finansów";

3) w art. 106b w ust. 3 wyrazy "Prezesa Urzędu Antymonopolowego" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów";

4) w art. 107 w ust. 1, w art. 108 w ust. 1, w art. 112 w ust. 1 i 3, w art. 118b w ust. 3 i w art. 118c w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Finansów". Art. 32. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolis tycznym (Dz.U. z 1995 r. Nr 80, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1. Ustawa określa warunki rozwoju konkurencji, reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom monopolistycznym oraz naruszeniom interesów konsumenta przez podmioty gospodarcze oraz ich związki, jeżeli wywołują lub mogą wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także określa organy właściwe w tych sprawach.";

2) w art. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: "11) konsumencie - rozumie się przez to każdego, kto nabywa towary i usługi do celów nie związanych z działalnością gospodarczą.";

3) w art. 5 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "8) stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków dochodzenia swoich praw.";

4) w art. 9 w ust. 2 po wyrazach "do jej powstania na danym rynku" dodaje się wyrazy "lub narusza interes konsumenta";

5) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, można ustalić w wysokości do 100% przychodu, w rozumieniu art. 2 pkt 10, ukaranego podmiotu gospodarczego.";

6) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 20/52

"Rozdział 5 Organ antymonopolowy i ochrony konsumenta";

7) art. 17 otrzymuje brzmienie: "Art. 17.

1. Zadania z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów realizuje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany dalej "Prezesem".

2. Prezes jest centralnym organem administracji rządowej podległym Radzie Ministrów.

3. Wiceprezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa, Prezes Rady Ministrów.

4. Prezes wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, przy pomocy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

5. Prezesowi podlega Państwowa Inspekcja Handlowa.";

8) w art. 19 w ust. 1: a) w pkt 6 na końcu zdania dodaje się wyrazy "a także ochrony interesów konsumentów,", b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a-7d w brzmieniu: "7a) przygotowywanie rządowych projektów polityki konsumenckiej, 7b) składanie wniosków w sprawie zmian przepisów w zakresie ochrony praw konsumentów, 7c) zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom i odpowiednim organom kontroli państwowej dokonywania badań przestrzegania praw konsumentów, 7d) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi i innymi instytucjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,";

9) w art. 2 w pkt 9 i 10, w art. 8 w ust. 1 i 3, w art. 9 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 1-4, w art. 11 w ust. 1, w art. 11a w ust. 1-6, w art. 11b w pkt 1, w art. 11c w ust. 1 i 3, w art. 11d, w art. 12 w ust. 2 i 4, w art. 14 w ust. 1 i 4, w art. 15 w ust. 1 i 5, w art. 15a w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 18 w ust. 1-3, w art. 19 w ust. 1 i 2, w art. 21 w ust. 4 w zdaniu drugim, w art. 21a w ust. 1-3, w art. 23 i w art. 24 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Urząd Antymonopolowy" oraz wyrazy "Prezes Urzędu Antymonopolowego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów";

10) użyte w art. 18 w ust. 1-3, w art. 19a w ust. 1, w art. 20 w ust. 1, 3 i 4, w art. 20a w ust. 1, w art. 21 w ust. 4 w zdaniu pierwszym, w art. 21a w ust. 4 wyrazy "Urząd Antymonopolowy" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 21/52

Art. 33. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 2 po wyrazach "z Prezesem Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji";

2) w art. 5 w ust. 4 i w art. 96 w ust. 1 w zdaniu drugim po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji";

3) w art. 28a: a) w ust. 3 i 4 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy ", na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,", b) w ust. 6 po wyrazach "Prezesa Rady Ministrów" dodaje się wyrazy ", na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,";

4) w art. 44 w pkt 2 po wyrazach "Prezesa Rady Ministrów" dodaje się wyrazy ", podjętą na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,";

5) w art. 68 w ust. 2 po wyrazach "na zasadach ustalonych" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji";

6) w art. 97: a) w ust. 1 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy ", na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,", b) w ust. 3 na końcu zdania dodaje się wyrazy "zgłoszony za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 34. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1-4 otrzymują brzmienie: "Art. 1.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego jest Szef Urzędu Ochrony Państwa.

2. Do zadań Szefa Urzędu Ochrony Państwa należy:

1) rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niezależność, całość i międzynarodową pozycję państwa,

2) zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa i terroryzmu oraz innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa oraz ściganie ich sprawców,

3) zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa i ściganie ich sprawców,

4) zapobieganie i wykrywanie przestępstw o charakterze lub zasięgu międzynarodowym, w tym nielegalnego

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 22/52

wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi, psychotropowymi lub materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi oraz ściganie ich sprawców,

5) rozpoznawanie i przeciwdziałanie naruszeniom tajemnicy państwowej,

6) przygotowywanie dla najwyższych organów władzy i administracji państwowej informacji i analiz istotnych dla bezpieczeństwa państwa.

7) kryptograficzna ochrona wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, przekazywanych przez techniczne środki łączności na potrzeby organów administracji państwowej i państwowych instytucji finansowych i gospodarczych.

3. Szef Urzędu Ochrony Państwa wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Państwa.

4. Nazwa Urząd Ochrony Państwa i jej skrót UOP przysługuje wyłącznie urzędowi, o którym mowa w ust.

3.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy i instytucje oraz zakres i tryb wykonywania przez nie obowiązków niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt

7. Art. 2.

1. Urząd Ochrony Państwa i Wojskowe Służby Informacyjne współdziałają przy zapobieganiu i zwalczaniu zbrodni szpiegostwa oraz innych przestępstw godzących w potencjał obronny państwa.

2. Organy administracji rządowej współdziałają z Szefem Urzędu Ochrony Państwa w sprawach należących do jego zakresu działania. Art. 3.

1. Prezes Rady Ministrów określa szczegółowe zadania Urzędu Ochrony Państwa.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Urzędowi Ochrony Państwa statut, który określa jego organizację. Art. 4.

1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością Szefa Urzędu Ochrony Państwa. Szef Urzędu Ochrony Państwa podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów.

2. Przy Radzie Ministrów działa Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, zwane dalej "Kolegium", jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach programowania, nadzoru i koordynowania działań Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, zwanych dalej "służbami specjalnymi", oraz podejmowanych dla ochrony bezpieczeństwa państwa działań Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Do zadań Kolegium należy

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 23/52

w szczególności formułowanie ocen lub wyrażanie opinii w sprawach:

1) powoływania i odwoływania Szefa Urzędu Ochrony Państwa oraz Szefa Inspektoratu Wojskowych Służb Informacyjnych,

2) wytyczania kierunków i planów działania służb specjalnych,

3) szczegółowych projektów budżetów Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, przed rozpatrzeniem ich przez Radę Ministrów,

4) tworzenia oraz zmian centralnych planów ochrony organów i instytucji państwowych oraz gospodarki narodowej,

5) wykonywania przez służby specjalne powierzonych im zadań zgodnie z kierunkami i planami działania tych służb,

6) koordynacji działań służb specjalnych z Żandarmerią Wojskową, Policją, Strażą Graniczną oraz ich współdziałania w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa państwa,

7) współdziałania organów państwowych ze służbami specjalnymi.

3. W skład Kolegium wchodzą:

1) przewodniczący - Prezes Rady Ministrów,

2) członkowie: a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, b) Minister Spraw Zagranicznych, c) Minister Obrony Narodowej, d) Szef Urzędu Ochrony Państwa, e) Sekretarz Komitetu Obrony Kraju, f) przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, właściwego w sprawach zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może delegować swojego przedstawiciela do udziału w posiedzeniach Kolegium.

5. W pracach Kolegium uczestniczy Sekretarz Kolegium, powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

6. Prezes Rady Ministrów może zapraszać do udziału w posiedzeniach Kolegium przewodniczących właściwych komisji sejmowych.

7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) zadania, szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Kolegium, a także zasady udziału w posiedzeniach Kolegium przedstawicieli służb specjalnych i innych właściwych organów,

2) zakres czynności Sekretarza Kolegium.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 24/52

2) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu: "Art. 4a.

1. Szefa Urzędu Ochrony Państwa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kolegium oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

2. W razie zwolnienia stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Prezes Rady Ministrów, do czasu powołania nowego Szefa, powierza pełnienie obowiązków Szefa Urzędu Ochrony Państwa, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące, jednemu z jego zastępców lub innej osobie.

3. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa, Prezes Rady Ministrów, do czasu ustania przeszkody w sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego Szefa, powierza pełnienie obowiązków Szefa Urzędu Ochrony Państwa jednemu z jego zastępców lub innej osobie.

4. Zastępców Szefa Urzędu Ochrony Państwa powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa. Art. 4b.

1. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Kolegium, wytycza corocznie kierunki działań Urzędu Ochrony Państwa.

2. W oparciu o wytyczne, o których mowa w ust. 1, Szef Urzędu Ochrony Państwa opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów roczny plan działania Urzędu Ochrony Państwa.

3. Prezes Rady Ministrów w celu zapewnienia wymaganego współdziałania służb specjalnych może, po zasięgnięciu opinii Kolegium, udzielać w tym zakresie wiążących wytycznych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - w odniesieniu do działalności Policji, Straży Granicznej i podporządkowanych mu jednostek wojskowych, Ministrowi Sprawiedliwości - w odniesieniu do działalności Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, Ministrowi Obrony Narodowej - w odniesieniu do działalności Wojskowych Służb Informacyjnych i Żandarmerii Wojskowej oraz Szefowi Urzędu Ochrony Państwa - w odniesieniu do działalności Urzędu Ochrony Państwa.";

3) art. 5 otrzymuje brzmienie: "Art. 5.

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa i po zasięgnięciu opinii Kolegium, może tworzyć i rozwiązywać Delegatury Urzędu Ochrony Państwa, określając ich zakres działania i właściwość terytorialną.

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa może, za zgodą Prezesa Rady Ministrów, tworzyć i rozwiązywać wydziały zamiejscowe.";

4) w art. 5a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 25/52

"1. Szef Urzędu Ochrony Państwa, w zakresie swojej właściwości, opracowuje i przedstawia Radzie Ministrów oraz Prezesowi Rady Ministrów projekty aktów prawnych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.";

5) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Jeżeli uzyskane informacje, w tym także te, o których mowa w ust. 1, mogą mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, Szef Urzędu Ochrony Państwa ma obowiązek niezwłocznego przekazania ich do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Jeśli uzyskane informacje dotyczą ściśle spraw objętych zakresem działania właściwego ministra, Szef Urzędu Ochrony Państwa może je również przekazać temu ministrowi.";

6) art. 11b otrzymuje brzmienie: "Art.11b.

1. Szef Urzędu Ochrony Państwa określa obieg informacji tajnych i poufnych w Urzędzie Ochrony Państwa.

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa może zezwalać funkcjonariuszom i pracownikom Urzędu Ochrony Państwa na udzielenie wiadomości stanowiącej tajemnicę państwową lub służbową określonej osobie lub instytucji. Zezwolenie to nie może jednak dotyczyć sytuacji, o której mowa w art. 12.

3. Udzielenie informacji o szczegółowych formach, zasadach i organizacji, a także o prowadzonych czynnościach operacyjnorozpoznawczych oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności. W takim przypadku udzielenie informacji następuje w trybie określonym w ust.

4. 4. W razie odmowy zwolnienia pracownika, funkcjonariusza lub osoby udzielającej im pomocy w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych od obowiązku zachowania tajemnicy państwowej albo odmowy zezwolenia na udostępnienie dokumentów lub materiałów objętych tajemnicą państwową pomimo żądania prokuratora lub sądu, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym o przestępstwo wymienione w art. 109 Kodeksu karnego lub o zbrodnię godzącą w życie ludzkie albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć człowieka, Szef Urzędu Ochrony Państwa przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego stwierdzi, że uwzględnienie żądania prokuratora lub sądu jest konieczne do prawidłowości postępowania karnego, Szef Urzędu Ochrony Państwa jest obowiązany zwolnić od zachowania tajemnicy lub udostępnić dokumenty i materiały objęte tajemnicą.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 26/52

7) w art. 13 ust. 1a i 1b otrzymują brzmienie: "1a. Ujawnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie w przypadkach i trybie określonym w art. 11b ust.

4. 1b. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być ujawnione, na żądanie prokuratora, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ujawnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 11b ust. 4.";

8) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: "Art. 14a.

1. Na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa, uzgodniony z właściwym ministrem, państwowe jednostki organizacyjne obowiązane są uwzględniać potrzeby Urzędu Ochrony Państwa w zakresie produkcji, usług i dostaw środków technicznych, niezbędnych do wykonywania jego zadań.

2. Jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa, związki zawodowe oraz funkcjonariusze i pracownicy tych jednostek nie mogą uczestniczyć w żadnej działalności, w tym gospodarczej, jeśli działalność ta mogłaby prowadzić do wykorzystania autorytetu urzędowego, informacji służbowych lub środków publicznych do celów pozasłużbowych albo w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.";

9) w art. 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Szef Urzędu Ochrony Państwa określa rodzaje i wzory legitymacji służbowych.";

10) w art. 25 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Prezes Rady Ministrów określa stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na których zatrudnia się oddelegowanych funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.";

11) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Przynależność funkcjonariusza do organizacji lub stowarzyszeń zagranicznych albo międzynarodowych wymaga zezwolenia Szefa Urzędu Ochrony Państwa.";

12) art. 57a otrzymuje brzmienie: "Art. 57a.

1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa, ustanawia odznaki oraz określa zasady i sposób noszenia medali i odznak.

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa określa, w drodze zarządzenia, wzory, kolory i normy umundurowania funkcjonariuszy oraz zasady i sposób noszenia umundurowania.";

13) w art. 62 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Funkcjonariuszowi i członkom jego rodziny przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych i administracji na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 27/52

2. Funkcjonariusz i członkowie jego rodziny mogą również korzystać z bezpłatnych świadczeń leczniczych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie i na warunkach określonych, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów lub świadczeń leczniczych innych zakładów opieki zdrowotnej na warunkach określonych przez Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.";

14) w art. 68 w ust. 1 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa";

15) w art. 77: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na lokale mieszkalne dla funkcjonariuszy przeznacza się lokale będące w dyspozycji Szefa Urzędu Ochrony Państwa, uzyskane w wyniku działalności inwestycyjnej albo od terenowych organów rządowej administracji ogólnej, stanowiące własność gmin lub zakładów pracy oraz zwolnione przez osoby, które uzyskały decyzje o przydziale.", b) w ust. 5 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych lub podległy mu organ" zastępuje się wyrazami "Szef Urzędu Ochrony Państwa";

16) w art. 84: a) w ust. 1 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa," zastępuje się wyrazami "Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministrem Finansów, określa, w drodze zarządzenia, warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także zasady obliczania czynszu najmu za te lokale.";

17) w art. 89 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów na wniosek Szefa Urzędu Ochrony Państwa";

18) w art. 98 w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

19) w art. 107 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Szef Urzędu Ochrony Państwa ustala warunki pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariusza ze środków Urzędu Ochrony Państwa oraz określa członków rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy.";

20) w art. 6a w ust. 2, w art. 13 w ust. 4, w art. 16 w ust. 2, w art. 33 w ust. 2, w art. 34 w ust. 3, w art. 36 w ust. 4, w art. 42, w art. 43 w ust. 2, w art. 44 w ust. 2, w art. 45 i w art. 124 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 28/52

21) w art. 10 w ust. 1, 2, 3, 5 i 7, w art. 10a w ust. 2 i 6, w art. 10b w ust. 1 i 4, w art. 11a w ust. 4, w art. 13 w ust. 3, w art. 16 w ust. 1, w art. 17 w ust. 2, w art. 28, w art. 30 w ust. 1 i 3, w art. 36 w ust. 3, w art. 57 w ust. 2, w art. 58 w ust. 2, w art. 59, w art. 60 w ust. 1, 2 i 4, w art. 70 w ust. 2, w art. 71, w art. 73, w art. 78 w ust. 2, w art. 79 w ust. 2, w art. 81 w ust. 2, w art. 83 w ust. 3, w art. 88 w ust. 1 i 2, w art. 90 w ust. 2, w art. 91 w ust. 3, w art. 92, w art. 94 w ust. 3 w pkt 1, w art. 97 w ust. 1 i 2, w art. 99 w ust. 1, w art. 100, w art. 101 w ust. 3, w art. 103 w ust. 3, w art. 106 w ust. 2 i w art. 109 w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Szef Urzędu Ochrony Państwa";

22) w art. 60 w ust. 1, w art. 101 w ust. 1 w pkt 3 i w art. 106 w ust. 2 i 3 wyrazy "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Urzędu Ochrony Państwa". Art. 35. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) w art. 14 w ust. 5 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

3) w art. 97 w ust. 1 i 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 36. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285 oraz z 1996 r. Nr 23, poz. 102) w art. 18 w ust. 3 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji”. Art. 37. W ustawie z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 29/52

1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, przedsiębiorstwa państwowe oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

2. Prywatyzacja przedsiębiorstw i spółek, o których mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Ministrów.

3. Do spółek, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu handlowego, z wyłączeniem art. 310 i art. 379 § 2, ze zmianami wynikającymi z przepisów niniejszego artykułu.

4. Składy rad nadzorczych i statuty spółek, o których mowa w ust. 1, wymagają uzgodnienia z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki, przy czym przynajmniej połowa reprezentantów Skarbu Państwa w składzie rady nadzorczej jest powoływana spośród kandydatów przedstawionych przez właściwego ministra. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość poszczególnych ministrów.

5. Zarząd w spółkach, o których mowa w ust. 1, powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

6. Przepis ust. 4 nie narusza wynikających z niniejszej ustawy uprawnień pracowników do udziału w radzie nadzorczej.";

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: "Art. 10. Skarb Państwa reprezentuje, w odniesieniu do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego:

1) Minister Skarbu Państwa,

2) Agencja Prywatyzacji, o ile na postawie przepisów odrębnych została upoważniona do dokonania prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego.";

4) w art. 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Akcje w imieniu Skarbu Państwa zbywa Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji.";

5) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Udostępnienie wszystkich akcji należących do Skarbu Państwa powinno nastąpić w ciągu dwóch lat od wpisania spółki do rejestru handlowego, chyba że Rada Ministrów albo, w przypadku gdy prywatyzacji dokonuje Agencja Prywatyzacji, Minister Skarbu Państwa ustali dłuższy termin.";

6) art. 20 otrzymuje brzmienie: "Art. 20.

1. Przed udostępnieniem akcji osobom trzecim Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji postanawia:

1) o przeprowadzeniu analizy celem ustalenia stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa spółki, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń osób trzecich do tego majątku,

2) o przeprowadzeniu analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa spółki, celem ustalenia jego wartości oraz potrzeby wprowadzenia zmian organizacyjnych, ekonomicznych lub technicznych.

2005-07-15

"Art.

2a.

©Kancelaria Sejmu

s. 30/52

2. Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji mogą odstąpić od przeprowadzenia analiz, o których mowa w ust. 1, jeżeli wycena wartości przedsiębiorstwa została dokonana przed przekształceniem, a udostępnienie akcji ma nastąpić bezpośrednio po przekształceniu.

3. Minister Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia analiz ich finansowania oraz kwalifikacje wymagane od osób dokonujących analiz.";

7) art. 21 otrzymuje brzmienie: "Art. 21. Minister Skarbu Państwa lub Agencja Prywatyzacji może uzależnić udostępnienie osobom trzecim akcji od wprowadzenia w przedsiębiorstwie spółki zmian, o których mowa w art. 20 ust. 2.";

8) art. 28 otrzymuje brzmienie: "Art. 28. Agencja Prywatyzacji przekazuje prawa z akcji Ministrowi Skarbu Państwa, jeżeli akcje te nie zostały nabyte przez osoby trzecie w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu do ich udostępnienia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.";

9) art. 29 otrzymuje brzmienie: "Art. 29. Państwowe osoby prawne nie mogą, bez zgody Ministra Skarbu Państwa wyrażonej w porozumieniu z Ministrem Finansów, nabywać praw z akcji należących do Skarbu Państwa.";

10) art. 40 otrzymuje brzmienie: "Art. 40.

1. Prawa i obowiązki Skarbu Państwa wynikające z umów, o których mowa w art. 39, wykonuje Minister Skarbu Państwa.

2. Organ założycielski, który w imieniu Skarbu Państwa zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po jej zawarciu przekazuje Ministrowi Skarbu Państwa niezbędne dokumenty i informacje do wykonywania przez niego praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tej umowy.";

11) w art. 45 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Przewidziane w ustawie kompetencje Ministra Skarbu Państwa, Agencji Prywatyzacji lub organu założycielskiego wykonuje wobec prywatyzowanego przedsiębiorstwa komunalnego zarząd gminy albo zarząd związku komunalnego, z zastrzeżeniem kompetencji rady gminy albo zgromadzenia związku.

3. Gmina albo związek komunalny może, na postawie porozumienia z Agencją Prywatyzacji, przekazać prowadzenie czynności związanych z prywatyzacją przedsiębiorstwa komunalnego tej Agencji. Zawarcie porozumienia wymaga uchwały rady gminy albo zgromadzenia związku.";

12) po art. 45 dodaje się art. 45a-45d w brzmieniu: "Art. 45a. Przepisy art. 2a stosuje się również do spółek, których jedynym akcjonariuszem albo wspólnikiem jest Skarb Państwa, powstałych w trybie innym niż przewidziany w niniejszej ustawie.

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 31/52

Art. 45b. Do zbycia należących do Skarbu Państwa wszelkich akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego mają zastosowanie przepisy art.

23. Art. 45c.

1. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, obejmowane w imieniu Skarbu Państwa w wyniku prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w drodze ich likwidacji lub w innym trybie przez organy inne niż Minister Skarbu Państwa, podlegają niezwłocznemu przekazaniu temu ministrowi.

2. Wraz z przekazaniem akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 1, podlegają przekazaniu Ministrowi Skarbu Państwa dokumenty i niezbędne do wykonywania praw z akcji lub udziałów informacje dotyczące poszczególnych spółek.

3. W spółkach, o których mowa w ust. 1, kandydatów na reprezentujących Skarb Państwa członków rad nadzorczych, w okresie dwóch lat od objęcia praw z akcji lub udziałów, zgłasza Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z organami, które te prawa przekazały. Art. 45d.

1. Spółki, o których mowa w art. 2a, dostosują statuty lub umowy spółek do przepisów niniejszej ustawy - w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Składy władz spółek, o których mowa w ust. 1, powinny być powołane, na zasadach i w trybie określonych w art. 2a, po dostosowaniu statutów, o którym mowa w ust. 1 - nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, mandaty członków rad nadzorczych wygasają z mocy prawa.". Art. 38. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2) w art. 9 w ust. 1b wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

3) w art. 101 w ust. 1 i 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 32/52

Art. 39. W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz.U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1) Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna, z zastrzeżeniem ust. 3,

2) jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, jednostki wojskowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa - w zakresie własnych potrzeb zaspokajanych za pomocą własnych sieci telekomunikacyjnych,", b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Minister Łączności swoje uprawnienia wynikające z ustawy, dotyczące podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, wobec spółki Telekomunikacja Polska - Spółka Akcyjna wykonuje na podstawie umów zawieranych z tą Spółką, z wyłączeniem spraw rozstrzyganych w drodze decyzji.";

2) w art. 7a ust. 8 otrzymuje brzmienie: "8. Minister Łączności, w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Spraw Zagranicznych oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa, określi, w drodze rozporządzenia, sposób realizacji przepisów ust. 1-7 wobec jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2-4.";

3) art. 77 otrzymuje brzmienie: "Art. 77. Minister Łączności jest organem założycielskim Poczty Polskiej.". Art. 40. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591, Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27: a) w ust. 2b wyrazy "w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania" zastępuje się wyrazami ", z zastrzeżeniem ust. 2c", b) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: "2c. Wniosek wojewody o zmianę wykorzystania środków, o których mowa w ust. 2a, wymaga porozumienia z ministrem właściwym ze względu na przedmiot inwestycji.";

2) w art. 30 wyrazy "Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem - Kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania" zastępuje się wyrazami "Rada Ministrów";

3) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 33/52

"1. Ministrowie Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów, mogą ustalić szczególne zasady gospodarki finansowej podległych tym ministrom państwowych jednostek budżetowych i jednostek gospodarki pozabudżetowej oraz klasyfikację dochodów i wydatków budżetowych, zasady rachunkowości budżetowej oraz tryb postępowania przed resortowymi komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.". Art. 41. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240 i z 1995 r. Nr 30, poz. 152) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Do powoływania i odwoływania Przewodniczącego Komitetu stosuje się przepisy ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488). Przewodniczący Komitetu wchodzi w skład Rady Ministrów.". Art. 42. W ustawie z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1996 r. Nr 45, poz. 199 i Nr 75, poz. 357) w art. 8 § 4 otrzymuje brzmienie: "§4. Członkami Komisji są przedstawiciele Ministra Finansów, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.". Art. 43. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o przekształceniu własnościowym przed siębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze "LOT" (Dz.U. Nr 61, poz. 260) w art. 1:

1) skreśla się ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1;

2) skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 2 i 3". Art. 44. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266 i Nr 104, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: "Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów w odniesieniu do Szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 34/52

2) w art. 7 i w art. 8 wyrazy "Minister - Szef Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów". Art. 45. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska jest powoływany i odwoływany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w porozumieniu z wojewodą.";

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: "Art. 7. W postępowaniu administracyjnym organem pierwszej instancji jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a organem wyższego stopnia jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.";

3) w art. 13 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem decyzji dotyczących zakładów górniczych oraz podejmowanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego albo bezpośredniego zagrożenia zniszczeniem środowiska w znacznych rozmiarach, podejmuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w porozumieniu z wojewodą.";

4) w art. 17: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może zarządzić przeprowadzenie kontroli nie objętej planem kontroli Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.", b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia wojewodzie roczną informację o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2.";

5) w art. 23 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Państwowy monitoring środowiska obejmuje sieci:

1) krajowe,

2) regionalne (wojewódzkie i międzywojewódzkie),

3) lokalne.";

6) art. 24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24. Działalność państwowego monitoringu środowiska koordynują organy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym:

1) sieci krajowe i regionalne - Główny Inspektor Ochrony Środowiska,

2) sieci lokalne - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska.".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 35/52

Art. 46. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej odpowiada za realizację zadań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych oraz za organizację krajowego systemu ratowniczogaśniczego.";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Wojewoda na terenie danego województwa koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego za pomocą zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska kieruje jego działaniem.";

3) w ust. 3 wyrazy ", o których mowa w ust. 2," zastępuje się wyrazami "ochrony przeciwpożarowej";

4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określi, w drodze rozporządzenia, skład oraz szczegółowe zasady działania i tryb powoływania zespołu, o którym mowa w ust. 2a.". Art. 47. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34 poz. 163) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem - Szefem Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji";

2) w art. 12 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje i odwołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z wojewodą.

2. Zastępców komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej powołuje i odwołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z wojewodą.";

3) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje i odwołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu z wojewodą.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 36/52

4) art. 15 otrzymuje brzmienie: "Art. 15.

1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przedkłada wojewodzie informacje z zakresu wykonywanych działań.

2. Wojewoda może zarządzić przeprowadzenie przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w wybranych obiektach i miejscach na terenie województwa.";

5) w art. 83 w ust. 1 i 2 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 48. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) w ust. 1: - w pkt 5 wyrazy "inne organy administracji rządowej" zastępuje się wyrazem "wojewodę", - skreśla się pkt 7, - pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) kuratorze oświaty - należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład rządowej administracji ogólnej w województwie,", b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a. Kurator oświaty jest upoważniony do prowadzenia spraw, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w imieniu wojewody w zakresie wynikającym z ustawy.", c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Odwołania od decyzji dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego rozpatruje, w imieniu wojewody, kurator oświaty.";

2) art. 21 otrzymuje brzmienie: "Art. 21. Minister Edukacji Narodowej koordynuje i realizuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach funkcjonowania systemu oświaty.";

3) art. 30-32 otrzymują brzmienie: "Art. 30.

1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.

2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu ogłaszanego przez wojewodę spośród nauczycieli lub nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 7-letni

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 37/52

staż pracy w swoim zawodzie. W skład komisji konkursowej wchodzi po dwóch przedstawicieli:

1) Ministra Edukacji Narodowej,

2) wojewody,

3) sejmiku samorządowego,

4) wojewódzkiej rady oświatowej oraz po jednym przedstawicielu wojewódzkich struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

3. Regulamin konkursu oraz tryb pracy komisji konkursowej określa Minister Edukacji Narodowej.

4. Wicekuratorów oświaty powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek kuratora oświaty. Art. 31. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, prowadzi sprawy z zakresu oświaty na terenie województwa, a w szczególności:

1) prowadzi publiczne szkoły i placówki, w tym centra kształcenia ustawicznego, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez inne uprawnione lub zobowiązane do tego organy i osoby,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie,

4) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół publicznych, z wyjątkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół wymienionych w art. 25 ust. 1 i art. 29, oraz wychowawców internatów w szkołach rolniczych i gospodarki żywnościowej,

5) współdziała z wojewódzką radą oświatową. Art. 32.

1. Kurator oświaty wykonuje swoje zadania przy pomocy kuratorium oświaty.

2. Kuratoria oświaty są państwowymi jednostkami budżetowymi.

3. Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji określa, w drodze rozporządzenia, organizację kuratoriów oświaty.";

4) w art. 35 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a i w art. 25 ust. 4, sprawują nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach tych organów lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 3.";

5) w art. 48: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wojewoda, na wniosek rad co najmniej 10% szkół i placówek, przedstawiony przez kuratora oświaty, tworzy wojewódzką radę oświatową.",

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 38/52

b) w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "będących w dyspozycji kuratora oświaty" zastępuje się wyrazami "w budżecie wojewody", c) w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "wojewódzkiego biura pracy" zastępuje się wyrazami "wojewódzkiego urzędu pracy". Art. 49. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) w art. 5 w ust. 1 wyrazy "Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami "Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa". Art. 50. W ustawie z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz.U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 skreśla się pkt 6;

2) po art. 51 dodaje art. 51a w brzmieniu: "Art. 51a. Nadzór nad rozliczeniami finansowymi wynikającymi ze sprzedaży leków osobom uprawnionym sprawuje wojewoda.". Art. 51. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa.";

2) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8. Organami Agencji są:

1) Prezes,

2) Rada Nadzorcza.";

3) w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Prezes Agencji jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa zgłoszony w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.", b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Prezes Agencji składa roczny raport Sejmowi oraz kwartalny raport z działalności Agencji Ministrowi Skarbu Państwa oraz Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.";

4) art. 10 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 39/52

"Art. 10.

1. Rada Nadzorcza składa się z przewodniczącego i jedenastu członków, w tym:

1) trzech przedstawicieli Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,

2) trzech przedstawicieli Ministra Skarbu Państwa,

3) po jednym przedstawicielu Ministra Finansów oraz Ministra Gospodarki,

4) czterech powoływanych spośród kandydatów zgłoszonych przez związki zawodowe rolników, organizacje społecznozawodowe rolników, rolnicze związki spółdzielcze oraz organizacje pracodawców rolnych - o zasięgu krajowym.

2. Związki i organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zgłaszają po jednym kandydacie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Skarbu Państwa, zgłoszony, z zastrzeżeniem ust. 5, w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

5. Powołanie czterech członków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po ich wyłonieniu na zebraniu kandydatów. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje zebranie kandydatów i ustala regulamin wyłonienia tych kandydatów na członków Rady.

6. Brak w składzie Rady Nadzorczej członków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie pozbawia tego organu zdolności do podejmowania uchwał.

7. Członek Rady może być odwołany na wniosek organu lub związku albo organizacji, której jest reprezentantem.

8. W przypadku odwołania członka Rady reprezentującego związki i organizacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, wyboru nowego członka dokonuje się w trybie określonym w ust. 2, 4 i

5. 9. Rada wybiera spośród swoich członków wiceprzewodniczącego.

10. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór we wszystkich dziedzinach działalności Agencji, a w szczególności:

1) ocenia efektywność i zgodność gospodarowania mieniem Skarbu Państwa z zadaniami wynikającymi z polityki państwa, w szczególności w zakresie określonym w art. 6,

2) opiniuje roczne plany finansowe, o których mowa w art. 21,

3) bada i ocenia raporty z działalności Agencji oraz jej sprawozdania finansowe,

4) może żądać od Prezesa i pracowników informacji i wyjaśnień oraz przeglądać dokumenty,

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 40/52

5) podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i udzielenia pokwitowania Prezesowi Agencji z wykonywania obowiązków w poprzednim roku.

11. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo; może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

12. Rada przedstawia swoje opinie Ministrowi Skarbu Państwa i Ministrowi Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

13. Szczegółowy zakres i tryb działania Rady Nadzorczej określa statut, o którym mowa w art. 7 ust. 1.";

5) w art. 21 po wyrazach "w porozumieniu z" wyrazy "Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Ministrem Skarbu Państwa oraz Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej";

6) w art. 31 w ust. 4 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

7) w art. 32 wyrazy "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej";

8) w art. 36 w ust. 2: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej lub jednostkom wojskowym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji - wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,", b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) Urzędu Ochrony Państwa - wymaga zgody Szefa Urzędu Ochrony Państwa.";

9) w art. 37 wyrazy "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

10) w art. 38a w ust. 6 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

11) w art. 39a: a) w ust. 1 wyrazy "Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej", b) w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa";

12) w art. 45 w ust. 2 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 41/52

Art. 52. W ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341, z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i z 1994 r. Nr 98, poz. 472) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wykonywanie monopolu należy do Ministra Skarbu Państwa, który, w porozumieniu z Ministrem Finansów, w tym celu tworzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa lub powołuje inne jednostki organizacyjne.". Art. 53. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko wych (Dz.U. Nr 85, poz. 428, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, z 1995 r. Nr 124, poz. 601 oraz z 1996 r. Nr 58, poz. 262) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "Prezes Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 54. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34 oraz z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701) w art. 28 w ust. 1, w art. 29 w ust. 1, w art. 64 w ust. 1-3 i w art. 65 w ust. 1 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Skarbu Państwa". Art. 55. W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 18, poz. 82 i z 1996 r. Nr 52, poz. 235) w art. 47 w ust. 4 wyrazy "Minister Przekształceń Własnościowych lub inny organ administracji państwowej reprezentujący w spółce Skarb Państwa" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa". Art. 56. W ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) w art. 19 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.". Art. 57. W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi (Dz.U. Nr 129, poz. 598) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 w ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "przy współpracy z Prezesem Głównego Urzędu Ceł.";

2) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów może określić, w drodze rozporządzenia, miejsca odpraw celnych właściwe dla przywozu

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 42/52

lub wywozu niektórych towarów lub technologii, wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.". Art. 58. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 58 w ust. 2 wyrazy "Minister Przemysłu i Handlu, w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji";

2) w art. 69 w ust. 3 wyrazy "Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ministrem Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami "Ministrem Gospodarki, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 59. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 369 i z 1995 r. Nr 142, poz. 704) w art. 18 w ust. 1 wyrazy "Ministra Finansów" zastępuje się wyrazami "Ministra Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 9". Art. 60. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych (Dz.U. Nr 86, poz. 398) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Minister Gospodarki w porozumieniu z Ministrem Finansów określa, w drodze rozporządzenia, minimalny procentowy udział składników pochodzenia krajowego w eksportowanym produkcie finalnym, umożliwiający uznanie tego produktu za krajowy.";

2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ogólne warunki ubezpieczenia kontraktów eksportowych zatwierdza, na wniosek Korporacji, Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki.”;

3) w art. 10 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. Czynności, o których mowa w ust. 5 i 6, dokonywane są po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki.";

4) w art. 13 w ust. 3 po wyrazach "Minister Finansów" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem Gospodarki";

5) w art. 20 wyrazy "Minister Finansów" zastępuje się wyrazami "Komitet Integracji Europejskiej". Art. 61. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 i z 1996 r. Nr 100, poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 43/52

1) art. 8 otrzymuje brzmienie: "Art. 8. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki służące bezpieczeństwu lub obronności państwa, albo których przepisów, wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1, nie stosuje się do tych budynków.";

2) w art. 10 w ust. 3 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” zastępuje się wyrazami "Minister Gospodarki”;

3) w art. 85 w ust. 6 i w art. 102 wyrazy "ust. 3 w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1 i 3 w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji";

4) użyte w art. 16, w art. 19 w ust. 2, w art. 34 w ust. 6, w art. 43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 80 w pkt 1, w art. 81 w ust. 3 i 4 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji". Art. 62. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.";

2) w art. 56: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych przygotowuje koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodnicze, kulturowe, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju kraju, i przedstawia ją Radzie Ministrów.

2. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja, o której mowa w ust. 1, stanowić będzie podstawę do realizacji ponadlokalnych celów publicznych wpływających na przestrzenne zagospodarowanie kraju.", b) w ust. 4 wyrazy "Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów";

3) w art. 58 w ust. 2 wyrazy "po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem-Kierownikiem Centralnego Urzędu Planowania i Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "po zaopiniowaniu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

4) użyte w art. 5 w ust. 2 i 3, w art. 8 w ust. 4, w art. 52 w ust. 2, w art. 53, w art. 54 w ust. 2-4 i w ust. 6, w art. 57 w ust. 3, w art. 59 w ust. 2 i w art. 60 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 44/52

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast", a w art. 52 w ust. 4 i w art. 61 w ust. 2 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Prezes Rady Ministrów". Art. 63. W ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz. 600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7: a) skreśla się ust. 1, b) skreśla się oznaczenie ust. 2, a wyrazy "Minister Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa" oraz po wyrazach "Skarb Państwa" dodaje się wyrazy "działając w porozumieniu z Ministrem Gospodarki";

2) w art. 24: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Z dniem wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 4 ust. 1, Minister Skarbu Państwa przejmuje czynności i uprawnienia w stosunku do spółki ustanowionej zarządzającym, wykonywane przed tym dniem w imieniu Skarbu Państwa przez inny organ administracji rządowej, z tym że o udostępnieniu akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa takiej spółki, powstałej z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298 i Nr 85, poz. 498, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496), postanawia Minister Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki.", b) w ust. 3 wyrazy "Minister Przemysłu i Handlu" zastępuje się wyrazami "Minister Skarbu Państwa". Art. 64. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz.U. Nr 127, poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 wyrazy "Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji";

2) art. 19 otrzymuje brzmienie: "Art. 19. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udziela wskazań lokalizacyjnych autostrady lub jej odcinków, po zaopiniowaniu przez Prezesa Rządowego Centrum Studiów Strategicznych i po uzgodnieniu z Ministrem Gospodarki oraz z Ministrami: Kultury i Sztuki, Obrony Narodowej, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Transportu i Gospodarki Morskiej oraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym.";

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 45/52

3) w art. 24 wyrazy "Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 65. W ustawie z dnia 2 grudnia 1994 r. - Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 136, poz. 703 i z 1995 r. Nr 132, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w pkt 1 po wyrazach "Ministra Finansów" dodaje się wyrazy "albo Ministra Skarbu Państwa";

2) w art. 19 w ust. 1 po wyrazach "Prezesem Narodowego Banku Polskiego" dodaje się wyrazy "i po zasięgnięciu opinii Ministra Gospodarki";

3) w art. 23 w ust. 2 wyrazy "Ministrem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" zastępuje się wyrazami "Ministrem Gospodarki";

4) art. 24 otrzymuje brzmienie: "Art. 24.

1. Kontrolę dewizową w odniesieniu do obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 100, poz. 442 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85), wykonują odpowiednio organy kontroli Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa.

2. Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Prezesem Narodowego Banku Polskiego, w drodze zarządzenia, określą odpowiednio organy kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz zasady i tryb przeprowadzania kontroli w jednostkach podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa.". Art. 66. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro bociu (Dz.U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211 i Nr 100, poz. 459) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: "Art. 4a.

1. Dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy powołuje i odwołuje Prezes Krajowego Urzędu Pracy na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii wojewody.

2. Kierownika rejonowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii wojewody.";

2) w art. 5 w ust. 1 w pkt 10 wyrazy "z wojewódzkim organem rządowej administracji specjalnej do spraw oświaty" zastępuje się wyrazami "z kuratorem oświaty".

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 46/52

Art. 67. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163) w art. 2 w ust. 2 po wyrazach "Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej," dodaje się wyrazy "Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,". Art. 68. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Zwierzchni nadzór nad Agencją sprawuje Minister Skarbu Państwa.", b) w ust. 4 skreśla się wyraz "stołeczne";

2) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "Ministra Obrony Narodowej" zastępuje się wyrazami "Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej";

3) w art. 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Organem nadzorczym Agencji jest Rada Nadzorcza, zwana dalej "Radą", w skład której wchodzi przewodniczący i 10 członków, w tym przedstawiciele Ministrów: Skarbu Państwa, Obrony Narodowej, z uwzględnieniem przedstawicieli okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych, oraz Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.", b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Przewodniczącego Rady oraz jej członków powołuje, na okres trzech lat, i odwołuje Minister Skarbu Państwa, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.", c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) opiniuje wnioski w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Agencji,";

4) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Agencją kieruje Prezes powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa działającego w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.";

5) w art. 83 w ust. 1 po wyrazach "Minister Obrony Narodowej" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z Ministrem Skarbu Państwa". Art. 69. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 133, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 47/52

"Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych na cele mieszkaniowe, zasady działania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego oraz organ właściwy w sprawach mieszkalnictwa i rozwoju miast.";

2) w art. 17 w ust. 4 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

3) w art. 21 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w porozumieniu z Ministrem Finansów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast", a po wyrazach "ze środków Funduszu" dodaje się wyrazy "strukturę kosztów przedsięwzięcia, o których mowa w art. 19 ust. 1,";

4) użyte w art. 17 w ust. 3 w pkt 2, w art. 18 w pkt 7 i 9, w art. 22 w ust. 1 i 2 i w art. 24 w ust. 3 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast";

5) w art. 24 w ust. 4 skreśla się wyraz "ministra";

6) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: "Rozdział 4a Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Art. 33a.

1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach polityki mieszkaniowej i rozwoju miast jest Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast podlega Prezesowi Rady Ministrów.

3. Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

4. Wiceprezesów Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa, Prezes Rady Ministrów. Art. 33b. Do zakresu działania Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast należy w szczególności:

1) inicjowanie i realizowanie polityki mieszkaniowej,

2) opracowywanie i wdrażanie systemów finansowania budownictwa mieszkaniowego,

3) inicjowanie i realizowanie polityki przestrzennej,

4) opracowywanie i wdrażanie systemów efektywnego rozwoju miast oraz zarządzania istniejącymi zasobami mieszkaniowymi,

5) przygotowywanie rządowych projektów rozwoju infrastruktury komunalnej,

6) ustalanie zasad gospodarowania nieruchomościami, w tym opracowywanie warunków rozwoju rynku nieruchomości.

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 48/52

Art. 33c. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast:

1) przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekty ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów dotyczących polityki mieszkaniowej i rozwoju miast,

2) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki,

3) współdziała w zakresie realizowanych zadań z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniami, związkami zawodowymi i organizacjami spółdzielczymi,

4) realizuje w zakresie swoich kompetencji współpracę z zagranicą,

5) wykonuje inne zadania z zakresu polityki mieszkaniowej i rozwoju miast, określone w odrębnych przepisach. Art. 33d.

1. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

2. Organizację Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast określa statut nadany, w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.". Art. 70. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32) w art. 7 w ust. 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się użytymi w tych samych przypadkach wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 71. W ustawie z dnia 1 marca 1996 r. o udzielaniu dotacji z budżetu państwa na przygotowanie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (Dz.U. Nr 44, poz. 190) w art. 3 w ust. 6 wyrazy "Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 72. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283) w art. 95 w ust. 2 wyrazy "Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa" zastępuje się wyrazami "Prezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast". Art. 73.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy wojewodowie przejmą:

1) terenowe jednostki Państwowej Inspekcji Handlowej (okręgowe inspektoraty i oddziały),

2005-07-15

1

©Kancelaria Sejmu

s. 49/52

2) oddziały wojewódzkie Państwowej Służby Ochrony Zabytków,

3) kuratoria oświaty.

2. Osoby pełniące, na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, funkcje: kierownika okręgowego inspektoratu lub oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej, wojewódzkiego konserwatora zabytków - stają się z dniem wejścia w życie ustawy kierownikami jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji ogólnej w województwie.

3. Osoby pełniące funkcje kuratora oświaty stają się z dniem 1 stycznia 1997 r. kierownikami kuratoriów oświaty, a pracownicy dotychczasowych kuratoriów oświaty stają się z tym dniem pracownikami tej jednostki organizacyjnej.

4. Pracownicy dotychczasowych jednostek, określonych w ust. 1, z dniem wejścia w życie ustawy stają się pracownikami właściwych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład rządowej administracji ogólnej w województwie. Art. 74.

1. Nieruchomości pozostające dotychczas w zarządzie jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 1, przechodzą, z mocy prawa, nieodpłatnie w zarząd właściwych urzędów wojewódzkich. Kierownik urzędu rejonowego stwierdza, w drodze decyzji, nabycie zarządu przez właściwy urząd wojewódzki. Przepisu o pierwszej opłacie za zarząd nie stosuje się.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, zasady i tryb przejmowania składników mienia oraz wierzytelności i zobowiązań jednostek, o których mowa w art. 73 ust.

1.

3. W wypadkach gdy działanie jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 1, (lub ich części) ma charakter ogólnokrajowy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres ich przejmowania przez wojewodów oraz inne organy administracji rządowej, a także nieruchomości, które przejdą w zarząd tych organów. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 75. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, poz. 269) w brzmieniu ustalonym przez art. 34 niniejszej ustawy pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne z ustawą, nie dłużej jednak niż rok od dnia jej wejścia w życie. Art. 76. Porozumienia dotyczące współdziałania Urzędu Ochrony Państwa z jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych pozostają w mocy.

3 2

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 50/52

Art. 77. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Urzędu Ochrony Państwa, w drodze porozumienia, określą zasady korzystania przez Urząd Ochrony Państwa z technicznych środków łączności jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do czasu zawarcia porozumień Urząd Ochrony Państwa korzysta z technicznych środków łączności na dotychczasowych zasadach. Art. 77a. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 7 ust. 2 i 3, art. 70 ust. 5 i art. 118b ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 31, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 78. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 31 ust. 4, art. 32, art. 37, art. 38a ust. 6, art. 39a i art. 45 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 51, pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4

Art. 79.

Z dniem wejścia w życie ustawy:

1) Prezes Urzędu Antymonopolowego staje się Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

2) pracownicy Urzędu Antymonopolowego oraz jego jednostek terenowych stają się pracownikami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Art. 80. Z dniem wejścia w życie ustawy członkowie Rady Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, powołani spośród kandydatów przedstawianych przez organizacje społeczne i zawodowe organizacji związkowych rolników, rolnicze związki spółdzielcze oraz organizacje pracodawców rolnych, stają się członkami Rady Nadzorczej na okres pierwszej kadencji. Art. 81. Rada Ministrów, na wniosek lub za zgodą organizacji samorządów zawodowych, może powierzyć, w drodze rozporządzenia, tym samorządom wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w odrębnych przepisach dla organów administracji rządowej, w szczególności w art. 12 ust. 3 i 4, w art. 15 ust. 2 i w art. 82 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 61, oraz w art. 52 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 62.

5

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

6

s. 51/52

Art. 82. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o kompetencjach wojewódzkich inspektorów Państwowej Inspekcji Handlowej, wojewódzkich konserwatorów zabytków i kuratorów oświaty, należy przez to rozumieć kompetencje wojewody. Art. 83.

1. Minister Gospodarki ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Minister Skarbu Państwa ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw:

1) z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy,

2) z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

4. Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolite teksty ustaw:

1) z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu,

2) z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu. Art. 84. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45-47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 106, poz. 488).

2005-07-15

©Kancelaria Sejmu

s. 52/52

2005-07-15

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 496 z 1996 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.