Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-03-26
Data wejscia w życie:1999-04-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 27 poz. 253 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Na podstawie art. 100 ust. 3 oraz art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz szczegółowe zasady otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, dodatków do uposażenia:

1) dodatku za stopień,

2) dodatku służbowego,

3) dodatku więziennego,

4) dodatku za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

2. Dodatki do uposażenia, o których mowa w ust. 1, ustalane są w stawkach miesięcznych.

3. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu w wysokości procentowej, po ich wyliczeniu, zaokrągla się odpowiednio w górę do pełnego złotego.

4. Kwoty dodatków określonych w rozporządzeniu w relacji procentowej do innych składników uposażenia ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy objętych i nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie stawek tych składników, odpowiednich dla danej grupy funkcjonariuszy.

5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa w o „najniższym uposażeniu”, rozumie się przez to najniższe uposażenie zasadnicze w Służbie Więziennej. §

2. Funkcjonariusz otrzymuje dodatek za stopień w następującej wysokości: L.p. Stopień Stawka w złotych funkcjonariusze funkcjonariusze nie objęci objęci obowiązkowym obowiązkowym ubezpieczeniem ubezpieczeniem emerytalnym i emerytalnym i rentowym rentowym 738 882 639 764 600 717 560 669 521 623

2005-10-26

1.

2.

3.

4. 5.

generał pułkownik podpułkownik major kapitan

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16.

17. 18. 19.

porucznik podporucznik starszy chorąży chorąży młodszy chorąży starszy sierżant sztabowy sierżant sztabowy starszy sierżant sierżant plutonowy starszy kapral kapral starszy szeregowy szeregowy § 3.

490 458 426 400 374 349 329 309 289 270 250 230 210 198

586 547 509 478 447 417 393 370 346 322 299 275 251 237

1. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatek służbowy w wysokości do 25 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, uzależniona jest od oceny wyników uzyskiwanych w służbie, rodzaju i poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz charakteru i zakresu wykonywanych zadań służbowych, a w szczególności powierzenia nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych.

3. Dodatek służbowy może być podwyższony do wysokości 40 % otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, za wybitne osiągnięcia w służbie.

4. Dodatek służbowy obniża się w razie stwierdzenia w opinii służbowej faktu niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w razie naruszenia przez funkcjonariusza dyscypliny służbowej, określonej w art. 125 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz.153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133, poz. 883), stwierdzonego w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym.

6. Dodatek służbowy może być obniżony także w razie zmiany albo ustania przesłanek, o których mowa w ust. 2 i

3. § 4.

1. Funkcjonariusz za pełnienie służby na stanowiskach:

1) w oddziałach mieszkalnych zakładów karnych i aresztów śledczych,

2) dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy zmiany zakładów karnych i aresztów śledczych,

3) związanych z konwojowaniem albo nadzorowaniem grupy osadzonych - otrzymuje dodatek więzienny w wysokości od 4 % do 15 % najniższego uposażenia.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku więziennego bierze się pod uwagę rodzaj wykonywanych obowiązków służbowych oraz miejsce pełnienia służby.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

3. Przyznany funkcjonariuszowi dodatek więzienny przysługuje mu w pełnej wysokości za przepracowanie 170 godzin w miesiącu i ulega odpowiednio obniżeniu albo podwyższeniu proporcjonalnie do liczby przepracowanych godzin w miesiącu.

4. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, w razie nabycia prawa do emerytury lub renty, który nie przepracował 170 godzin w miesiącu, przyznaje się ponownie, za ostatni miesiąc przed zwolnieniem ze służby, dodatek więzienny w wysokości przysługującej na danym stanowisku. § 5.

1. Funkcjonariusz pełniący służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia:

1) w pomieszczeniach, w których jest konieczne stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,

2) w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25oC lub poniżej 10oC,

3) przy pracach związanych z magazynowaniem materiałów wybuchowych,

4) w warunkach narażania na promieniowanie jonizujące,

5) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300.000 MHz w strefie zagrożenia.

6) w kontakcie z materiałem zakaźnym albo z osadzonymi chorymi zakaźnie - otrzymuje dodatek w wysokości do 8,5 % najniższego uposażenia, jeżeli pełnił tę służbę przez co najmniej 80 godzin w miesiącu.

2. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w warunkach określonych w ust. 1 pkt 5 dodatek przysługuje w razie pełnienia służby przez co najmniej połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.

3. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust.1, bierze się pod uwagę w szczególności liczbę, charakter oraz natężenie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

4. Funkcjonariusz-kobieta nie traci prawa do dodatku, jeżeli w związku z ciążą została przeniesiona do pełnienia służby w warunkach innych niż określone w ust. 1 – przez czas trwania przeniesienia i urlopu macierzyńskiego.

5. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, w razie nabycia prawa do emerytury lub renty, który nie przepracował 80 godzin w miesiącu albo połowy dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia, przyznaje się ponownie, za ostatni miesiąc przed zwolnieniem ze służby, dodatek za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w wysokości przysługującej na danym stanowisku. §

6. Okres przebywania na urlopie wypoczynkowym lub urlopie dodatkowym traktuje się jako okres pełnienia służby na stanowisku, o którym mowa w § 4 ust. 1, lub w warunkach, o których mowa w § 5 ust. 1, w zakresie uprawnień funkcjonariusza do otrzymywania przysługujących mu dodatku więziennego i dodatku za służbę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia. § 7.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Dodatki, o których mowa w § 4 i 5, wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, na podstawie zatwierdzonego przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych wykazu liczby godzin, w których wykonywane były zadania uprawniające funkcjonariusza do otrzymania tych dodatków. §

8. Funkcjonariusz, który w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia otrzymywał dodatek specjalny na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 33, poz. 185), otrzymuje dodatek służbowy, o którym mowa w § 3, w wysokości co najmniej dotychczas otrzymywanego dodatku specjalnego. §

9. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1998 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.U. Nr 33, poz. 185),

2) zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 1997 r. w sprawie określenia płatnych z dołu dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 41). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu § 2, który wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 253 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 246 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów realizacji obowiązków przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego, bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa oraz zgłoszeń mienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 252 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 248 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 247 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 254 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych oraz zasad ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 244 z 1999

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad wewnętrznego postępowania Sądu Najwyższego.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 249 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 251 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 245 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie wyodrębnienia akcji Skarbu Państwa przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 250 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców oraz szczegółowego określenia jej zadań, składu i trybu działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 1999

  Ustawa z dnia 4 marca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1184

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1183

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1182

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-25 poz. 84

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia przełożonych właściwych do dokonywania potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-09 poz. 1388

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.