Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-20
Data wejscia w życie:1999-06-30
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 52 poz. 534

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Na podstawie art. 187 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 180, poz. 1060) zarządza się, co następuje: §

1. Dokumentami z wyborów w rozumieniu rozporządzenia są:

1) spisy wyborców,

2) karty do głosowania (wykorzystane i nie wykorzystane),

3) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych wraz ze zgłoszeniem list kandydatów i załączonymi do zgłoszeń dokumentami),

4) protokoły głosowania w obwodzie,

5) protokoły z wyborów wraz z zestawami wyników głosowania w okręgach wyborczych,

6) protokoły z obsadzenia mandatów radnych bez głosowania,

7) protokoły zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa,

8) obwieszczenia wojewódzkich komisarzy wyborczych o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa,

9) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji wyborczych,

10) postanowienia wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych. § 2.

1. Dokumenty z wyborów obwodowe i terytorialne komisje wyborcze przekazują jako depozyt, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, staroście i marszałkowi województwa.

2. Dokumenty z wyborów przekazane w trybie określonym w ust. 1 są udostępnianie tylko przez organy wyborcze wyłącznie na żądanie sądów w związku z postępowaniami w

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

sprawach protestów wyborczych oraz na żądanie sądów lub prokuratury i policji prowadzących postępowania karne. § 3.

1. Po upływie 30 dni od podjęcia przez sąd ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach, o których mowa w § 2 ust. 2, wojewódzki komisarz wyborczy bądź zastępca wojewódzkiego komisarza wyborczego nakazuje organom przechowującym dokumenty z wyborów ich zniszczenie. Sposób zniszczenia określa dyrektor delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego. Zniszczenie następuje na podstawie zezwolenia dyrektora właściwego archiwum państwowego.

2. Zniszczeniu podlegają następujące dokumenty z wyborów:

1) spisy wyborców (oba egzemplarze),

2) karty do głosowania (wykorzystane i nie wykorzystane),

3) przekazane na zasadach określonych w § 2 ust. 1 drugie egzemplarze: a) protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz wykazy podpisów osób popierających zgłoszone listy, b) protokołów głosowania w obwodzie, c) protokołów z wyborów wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach wyborczych, d) protokołów z obsadzenia mandatów radnych bez głosowania, e) protokołów zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa.

3. Pozostałe dokumenty z wyborów, tj. zgłoszenia list kandydatów wraz z załączonymi do zgłoszeń dokumentami oraz protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych, nie podlegają zniszczeniu i są przekazywane dyrektorowi właściwej terytorialnie delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego. § 4.

1. Dokumenty z wyborów przekazane przez terytorialne komisje wyborcze wojewódzkim komisarzom wyborczym bądź ich zastępcom, dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 oraz dokumenty z wyborów sporządzone przez wojewódzkich komisarzy wyborczych i ich zastępców stanowią zasób archiwalny.

2. Zasób archiwalny, o którym mowa w ust. 1, stanowią:

1) pierwsze egzemplarze protokołów rejestracji list kandydatów na radnych oraz zgłoszenia list kandydatów i załączone do zgłoszeń dokumenty,

2) pierwsze egzemplarze protokołów głosowania w obwodzie,

3) pierwsze egzemplarze protokołów w wyborów wraz z zestawieniami wyników głosowania w okręgach wyborczych,

4) pierwsze egzemplarze protokołów z obsadzenia mandatów radnych bez głosowania,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

5) pierwsze egzemplarze protokołów zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa,

6) obwieszczenie wojewódzkiego komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa,

7) protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji wyborczych,

8) postanowienia wojewódzkich komisarzy wyborczych i zastępców wojewódzkich komisarzy wyborczych. §

5. Dokumenty z wyborów stanowiące zasób archiwalny, o którym mowa w § 4, są przechowywane w delegaturach wojewódzkich Krajowego Biura Wyborczego w sposób ustalony dla zasobu archiwalnego archiwów zakładowych do końca kadencji rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybranych w wyborach powszechnych. Po upływie tego terminu dokumenty z wyborów przekazuje się do właściwych archiwów państwowych. §

6. Dokumenty z wyborów przekazane przez wojewódzkich komisarzy wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej stanowią zasób archiwalny przechowywany w Krajowym Biurze Wyborczym. Dokumenty te są przekazywane do właściwego archiwum państwowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych. § 7.

1. Dokumenty z wyborów stanowiące zasób archiwalny udostępnia się w obecności i pod nadzorem upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej Krajowego Biura Wyborczego, w której dokumenty są przechowywane.

2. Sporządzenie urzędowego odpisu, kserokopii bądź udostępnienie w innej formie danych z dokumentów z wyborów następuje za zgodą odpowiednio dyrektora delegatury wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego bądź kierownika Krajowego Biura Wyborczego. §

8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do postępowania z dokumentami z wyborów, które są przeprowadzane w toku kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. § 9.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio z dokumentami z wyborów do Rady miasta stołecznego Warszawy oraz do rad dzielnic w Gminie Warszawa-Centrum, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r., oraz w toku ich kadencji.

2. W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz do Rady miasta stołecznego Warszawy, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r., wojewódzkie

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

komisje wyborcze przekazują dokumenty z wyborów, jako depozyt, wojewodom, a powiatowe komisje wyborcze – burmistrzom lub prezydentom miast zapewniającym obsługę tych komisji. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wojewodowie, burmistrzowie i prezydenci miast przekazują odpowiednio marszałkom województw oraz starostom, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, zdeponowane dokumenty z wyborów dotyczące wyborów rad powiatów i sejmików województw, przeprowadzonych w dniu 11 października 1998 r. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 537 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 536 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 535 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 531 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 530 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 529 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 528 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 527 z 1999

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.