Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-08
Data wejscia w życie:1999-07-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 52 poz. 542

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

Na podstawie art. 115 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów (Dz.U. Nr 159, poz. 1076 oraz z 1998 r. Nr 74, poz. 485 i Nr 159, poz. 1053) zarządza się, co następuje:

1) w § 2: a) w ust. 1 wyrazy „ust. 2-4” zastępuje się wyrazami „ust. 2-6”, b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. W przypadku gdy na wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, wyznaczono termin egzaminu teoretycznego i praktycznego, a osoba ta uzyskała negatywny wynik z egzaminu teoretycznego, to:

1) jeżeli nie przystępuje ponownie do egzaminu, zwrotowi podlega 50% wniesionej przez nią opłaty za egzamin praktyczny,

2) jeżeli ponownie przystępuje do egzaminu, obowiązana jest wnieść opłatę za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.

6. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3, zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzaniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.”;

2) w § 3 tabela nr 1 otrzymuje brzmienie: „Tabela nr 1 Lp. Zakres egzaminu Opłaty egzaminacyjne (zł) za część teoretyczną za część praktyczną

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1 Kategoria A1 lub A prawa jazdy 2 Kategoria B1, B lub T prawa jazdy 3 Kategoria C1, C, D1, D prawa jazdy 4 Pozwolenie

3) w § 4 tabela nr 2 otrzymuje brzmienie: Lp. Zakres egzaminu

45 45 45 40

42 55 61 38”

1 Kategoria A prawa jazdy 2 Kategoria B lub T prawa jazdy 3 Kategoria C lub D prawa jazdy 4 Pozwolenie

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „6. Opłata za wydanie:

1) prawa jazdy – wynosi 50 zł,

„Tabela nr 2 Opłaty egzaminacyjne (zł) za część teoretyczną za część praktyczną 47 45 47 57 47 63 42 40”

2) legitymacji instruktora lub egzaminatora – wynosi 40 zł,

3) międzynarodowego prawa jazdy – wynosi 25 zł,

4) pozwolenia lub świadectwa kwalifikacji – wynosi 20 zł.”;

5) w § 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Za sprawdzenie kwalifikacji osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, w zakresie kategorii T prawa jazdy i pozwolenia, egzaminatorowi, z zastrzeżeniem ust. 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12,5 zł.”, b) skreśla się ust. 2;

6) w § 8 tabela nr 3 otrzymuje brzmienie: Lp. Pełniona funkcja „Tabela nr 3 Wynagrodzenie (zł) za część teoretyczną za część praktyczną 5,0 6,3 4,8 5,8 3,0 3,0” „Tabela nr 4 Lp. 1 2 3 Pełniona funkcja Przewodniczący komisji weryfikacyjnej Członek komisji weryfikacyjnej Sekretarz komisji weryfikacyjnej Wynagrodzenie (zł) za część teoretyczną za część praktyczną 5,5 6,8 5,3 6,3 3,5 3,5” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

1 Przewodniczący komisji 2 Członek komisji 3 Sekretarz komisji

7) w § 9 tabela nr 4 otrzymuje brzmienie:

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 537 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 535 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 536 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 531 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 530 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 529 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 528 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 527 z 1999

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na pośrednictwo pracy

  Czy wymagane jest zezwolenie na prowadzenie pośrednictwa pracy?

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Konkurs na stanowisko urzędnicze

  Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z (...)

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-24 poz. 635

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1835

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-17 poz. 78

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-11 poz. 1274

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 443

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.