Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-05-28
Data wejscia w życie:1999-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 52 poz. 540

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 56, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „żołnierzami zawodowymi”, którym nie wydano przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”, w następującej wysokości:

1) oficerom w stopniu generała (admirała): a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

2) oficerom starszym: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

3) oficerom młodszym: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

4) chorążym: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

5) podoficerom: 1 769,00 zł, 1 773,00 zł, 1 861,00 zł, 1 759,00 zł, 1 760,00 zł, 1 917,00 zł, 1 780,00 zł, 1 781,00 zł, 1 929,00 zł, 3 688,00 zł, 3 725,00 zł, 4 328,00 zł,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

1 747,00 zł, 1 751,00 zł, 1 829,00 zł.

2. Równoważnik w wysokości określonej w ust. 1 wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku. §

2. Równoważnik nie przysługuje żołnierzom zawodowym powołanym do służby w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, którym wydaje się przedmioty umundurowania w naturze. §

3. Żołnierzom zawodowym mianowanym na kolejny stopień w okresie, o którym mowa w § 1 w ust. 2, wypłaca się równoważnik pieniężny w następującej wysokości:

1) generałom (admirałom) a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

2) pułkownikom (komandorom): a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

3) kapitanom: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

4) chorążym: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

5) podoficerom: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej a) w jednostkach lądowych 529,00 zł, 383,00 zł, 950,00 zł, 602,00 zł, 383,00 zł, 236,00 zł, 804,00 zł, 419,00 zł, 268,00 zł, 664,00 zł, 5 366,00 zł, 5 447,00 zł, 7 046,00 zł, 599,00 zł, 519,00 zł, 4 092,00 zł,

6) podoficerom w korpusie chorążych:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej

448,00 zł, 630,00 zł. § 4.

Kobietom będącym żołnierzami zawodowymi, przy powołaniu do służby, wypłaca się dodatkowo:

1) równoważnik pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania w naturze, w następującej wysokości: a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej a) w jednostkach lądowych b) w jednostkach lotniczych c) w marynarce wojennej 177,00 zł, 177,00 zł, 231,00 zł, 3 841,00 zł, 3 841,00 zł, 3 841,00 zł. §

5. W przypadku przedłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a nie wydanych w naturze, żołnierzom zawodowym wypłaca się równoważnik pieniężny za przedłużony okres używalności według cen zakupu obowiązujących w dniu wypłaty równoważnika. §

6. Stawki równoważnika w wysokości określonej w § 1 ust. 1 oraz równoważnika w wysokości wynikającej z § 3, a także równoważnika i ryczałtu na uszycie przedmiotów umundurowania, określone w § 4, stosuje się od dnia 1 kwietnia 1999 r. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143, poz. 927). §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2) ryczałt na uszycie przedmiotów umundurowania, w następującej wysokości:

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 537 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 535 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 536 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 531 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 530 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 529 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 528 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 527 z 1999

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Porady prawne

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Umundurowanie komornika i poborcy skarbowego

  Na podstawie uchwały Nr 138 Rady Ministrów w sprawie umundurowania niektórych pracowników urzędów skarbowych(M.P. Nr 28,poz. 199 z dnia 12 września 1986) poborcom (...)

 • Kontrola prędkości przez straż miejską

  Czy straż miejska może wystawiać mandaty za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy na podstawie pomiaru fotoradarem? Czy takie uprawnienia posiada tylko policja?

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Zajęcie poborów za zaległe alimenty

  Jestem żołnierzem zawodowym w trakcie rozwodu mam zasądzone alimenty na nie pracującą żonę i dzieci. Zalegam żonie z alimentami. Żona podała do komornika aby ściągnął (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-03 poz. 934

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-31 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-19 poz. 251

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.