Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-04-30
Data wejscia w życie:1999-06-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 52 poz. 538

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Dotacje ustalane w ustawach budżetowych na restrukturyzację zatrudnienia w przedsiębiorstwie górniczym i przedsiębiorstwie robót górniczych przeznacza się na finansowanie:

1) świadczeń socjalnych wraz z należnymi składkami,

2) zasiłków socjalnych wraz z należnymi składkami,

3) jednorazowych: a) odpraw pieniężnych, b) odpraw pieniężnych bezwarunkowych, c) bezpłatnych szkoleń,

4) pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach,

5) bezpłatnej pomocy doradczej,

6) nagród – z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowej nagrody rocznej – wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta Górnika (Dz.U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13), z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, oraz deputatów węglowych. §

2. Dotacji udziela się:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1) lokalnym lub regionalnym instytucjom finansowym Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego na udzielanie pożyczek dla pracowników, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą”,

2) przedsiębiorstwom górniczym na refundację: a) odprowadzanych przez pracodawcę, o którym mowa w art. 30 ustawy, składek na ubezpieczenie społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonych i pracodawcy – na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz b) składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w części przypadającej na pracowników. § 3.

1. Dotacje na świadczenia socjalne i zasiłki socjalne oraz odprawy, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), są przyznawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o dotację.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dotację,

2) określenie rodzaju uprawnień, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b),

3) liczbę osób i kwotę dotacji z podziałem na rodzaje uprawnień, w tym na: a) uprawnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), przyznane w latach poprzedzających rok budżetowy, w którym podmiot występuje o dotację – z oznaczeniem kolejnych lat, w których przyznano świadczenie socjalne lub zasiłek, b) uprawnienia, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), przyznane w miesiącach poprzedzających miesiąc, którego wniosek dotyczy, a także planowane na dany rok budżetowy,

4) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z poszczególnych rodzajów uprawnień po raz pierwszy,

5) oświadczenia podmiotu ubiegającego się o dotację, że osoby wymienione w pkt 4 spełniają warunki do uzyskania uprawnień określonych w ustawie,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dotację. § 4.

1. Podmiot, który otrzymał dotację, o której mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania miesięczne i roczne z wykorzystania dotacji.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

1) rozliczenie kwot wypłacanych na poszczególne cele, o których mowa w § 3 ust. 2, w tym kwot przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych,

2) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które: a) utraciły prawo do urlopu i zasiłku socjalnego, b) nabyły uprawnienia do połowy miesięcznego świadczenia socjalnego.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. § 5.

1. Świadczenia socjalne przyznane pracownikowi jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzenia u pracodawcy.

2. Podstawę do ustalenia wysokości świadczenia socjalnego stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 i 2 ustawy, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Miesięczny ekwiwalent pieniężny obliczony jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w 1998 r. przelicza się wskaźnikiem 123,0164.

4. Świadczenie socjalne w I kwartale 1999 r. nie może być niższe niż kwota 1 106,00 zł.

5. W celu wyliczenia wskaźnika, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy, na I kwartał 1999 r. jednorazowo przyjmuje się odpowiednio wynagrodzenie za IV kwartał 1998 r. przeliczone wskaźnikiem, o którym mowa w ust.

3. § 6.

1. Zasiłek socjalny przysługujący byłemu pracownikowi przedsiębiorstwa górniczego jest wypłacany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym były pracownik jest uprawniony do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u byłego pracodawcy.

2. Podstawę ustalenia wysokości zasiłku socjalnego, o którym mowa w ust. 1, stanowi wynagrodzenie ustalone na zasadach określonych w art. 23 ust. 3 ustawy, pomniejszone o kwotę odpowiadającą 18,71% tego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. W celu ustalenia wysokości zasiłku socjalnego przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Miesięczny zasiłek socjalny, o którym mowa w ust. 1, w I kwartale 199 r. wypłacany były pracownikom:

1) kopalni, zatrudnionych pod ziemią – nie może być niższy niż kwota 1 003,00 zł,

2) zatrudnionym w zakładach przeróbki mechanicznej węgla – nie może być niższy niż kwota 700,00 zł. § 7.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1. Dotacja na cele określone w § 1 pkt 6 jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, w którym nie prowadzi się wydobycia węgla lub przedsiębiorstwa robót górniczych całkowicie likwidowanych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) określenie wielkości wydanych deputatów węglowych i rodzaju nagród,

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, w tym osób uprawnionych do: a) pobierania deputatów węglowych, b) otrzymywania nagród,

4) wysokość kwoty zaliczki – w podziale na poszczególne cele,

5) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że osoby wymienione w pkt 3 są uprawnione do otrzymywania nagród i pobierania deputatów węglowych,

6) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek. § 8.

1. Nagrody, o których mowa w § 1 pkt 6, przysługują w wysokości miesięcznego świadczenia socjalnego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Podstawę nagród, z wyłączeniem nagrody z okazji „Dnia Górnika”, pomniejsza się o kwitę odprowadzanych od niej składek na ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane ze środków pracodawcy. § 9.

1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 7 ust. 1 jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania – miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności rozliczenie wypłacanych kwot na cele określone we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 2, w tym kwot odprowadzonych od nich składek.

3. Sprawozdania roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. § 10.

1. Dotacja na jednorazowe bezpłatne szkolenie jest przyznawana na wniosek Górniczej Agencji Pracy Sp. z o.o.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji zawiera w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) określenie rodzaju szkoleń i czasu ich trwania,

3) wykaz osób wraz z numerem PESEL, które będą korzystały z danego rodzaju szkolenia,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

4) ogólny koszt szkolenia,

5) koszt szkolenia z podziałem na koszty finansowane przez wnioskujące biuro pomocy zawodowej lub przez pracodawcę,

6) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że osoby wymienione w pkt 3 spełniają warunki określone w ustawie do odbycia szkolenia,

7) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek. § 11.

1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 10 ust. 1, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania – miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności:

1) wykaz osób objętych szkoleniem, wraz z numerem PESEL,

2) rozliczenie kosztów szkoleń, przeprowadzonych w danym miesiącu, finansowanych przez biuro pomocy zawodowej lub przez pracodawcę,

3) ilość rozpoczętych i zakończonych szkoleń,

4) wysokość kwot przekazanych przez osoby, o których mowa w § 12 ust.

1.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. § 12.

1. Osoba, która nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do pokrycia kosztów szkolenia z własnych środków i przekazania ich na rachunek podmiotu finansującego szkolenie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób, które nie ukończyły szkolenia z powodu podjęcia zatrudnienia. § 13.

1. Pożyczki, o których mowa w § 1 pkt 4, udzielane są byłym pracownikom przedsiębiorstw górniczych przez lokalne lub regionalne instytucje finansowe Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, zwane dalej „instytucjami finansowymi”, przy wykorzystaniu środków budżetowych.

2. Instytucje finansowe wybiera Minister Gospodarki w drodze przetargu na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Instytucje finansowe wybrane w drodze przetargu są obowiązane wykorzystać dotacje na udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach, stosując oprocentowanie roczne nie wyższe niż 1/6 zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ogłaszanego przez Radę Polityki Pieniężnej; oprocentowanie pożyczki nie obejmuje prowizji pobieranej przez instytucję finansową od pożyczkobiorcy za obsługę pożyczki.

4. Spłacane pożyczki wraz z odsetkami instytucje finansowe są obowiązane przeznaczyć w całości na udzielanie nowych pożyczek.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§ 14.

1. Dotacje, o których mowa w § 13 ust. 3, są przyznawane na wniosek instytucji finansowych.

2. Wniosek o przyznanie zaliczki dotacji na dany miesiąc powinien zawierać:

1) oznaczenie instytucji finansowej,

2) wykaz pożyczkobiorców, zawierający w szczególności: a) imię i nazwisko pożyczkobiorcy wraz z numerem PESEL, b) kwotę pożyczki, określoną w umowie zawartej z pożyczkobiorcą, c) termin spłaty pożyczki, określony w umowie o jej udzieleniu lub termin spłaty, jeżeli spłata nie następuje w ratach, d) wysokość odsetek od pożyczki określoną w umowie, o której mowa w lit. c), oraz terminy ich zapłaty,

3) oświadczenie instytucji finansowej, że osoby wymienione w pkt 2 spełniają warunki do uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach,

4) podpisy osób uprawnionych do reprezentowania instytucji finansowej. § 15.

1. Instytucja finansowa, która otrzymała dotację, o której mowa w § 13 ust. 3, jest obowiązana sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdania – miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać w szczególności rozliczenia wypłaconych kwot dotacji na cele określone we wniosku.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. § 16.

1. Dotacja, o której mowa w § 2 pkt 2, jest przyznawana na wniosek przedsiębiorstwa górniczego, które zawarło umowę z pracodawcą spoza górnictwa zatrudniającego byłego pracownika tego przedsiębiorstwa.

2. Dotację przeznacza się na refundację składek na ubezpieczenie społeczne – emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane ze środków pracodawcy spoza górnictwa, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

3. Składki, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wyższe niż 17,88% kwoty stanowiącej podstawy wymiaru tych składek za kwartał poprzedni, podzielonej przez przeciętną liczbę pracowników zatrudnionych w kwartale poprzedzającym miesiąc, którego dotyczy refundacja – w wymiarze miesięcznym, z zastrzeżeniem ust.

4. 4. Od średniomiesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 1998 r., przeliczonego wskaźnikiem 123,0164. oblicza się kwotę stanowiąca równowartość 17,88% tego wynagrodzenia.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

5. Wysokość refundacji przypadającej na jednego pracownika, w I kwartale 1999 r. – nie może być niższa od kwoty obliczonej na zasadach określonych w ust.

4. §17. Wniosek, o którym mowa w § 16 ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie podmiotu składającego wniosek,

2) wykaz pracodawców spoza górnictwa,

3) liczbę pracowników objętych refundacją,

4) łączną kwotę refundowanych składek,

5) oświadczenie pracodawcy spoza górnictwa o uiszczeniu składek.

6) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego wniosek. §18.

1. Podmiot, który otrzymał dotację na cele określone w § 2 pkt 2, jest obowiązany sporządzać i przekazywać Ministrowi Gospodarki sprawozdanie – miesięczne i roczne.

2. Sprawozdanie miesięczne powinno zawierać:

1) dane określone we wniosku,

2) wykorzystaną kwotę dotacji,

3) liczbę osób i zwrócone kwoty, o których mowa w art. 30 ustawy.

3. Sprawozdanie roczne powinno zawierać rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. § 19.

1. Przyznawane dotacje na cele określone w rozporządzeniu przekazywane są na rachunek bankowy utworzony specjalnie w tym celu przez podmiot otrzymujący dotację.

2. Przyznana dotację wykorzystuje się wyłącznie w zakresie, w jakim została udzielona. § 20.

1. Sprawozdania miesięczne i roczne sporządzane są na zasadach określonych w rozporządzeniu w terminach:

1) do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni – sprawozdania miesięczne,

2) do dnia 20 lutego roku następnego po rozliczanym roku budżetowym – sprawozdanie roczne.

2. Wnioski, o których mowa w rozporządzeniu, wraz z miesięcznymi sprawozdaniami, stanowią podstawę do dokonywania wypłaty zaliczki dotacji na miesiąc następujący po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy warunek ten nie dotyczy zaliczki dotacji otrzymywanej po raz pierwszy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

§

21. Minister Gospodarki czasowo wstrzymuje przekazywanie kolejnych rat dotacji w przypadku, gdy podmiot który otrzymał dotacje nie przedłożył w wyznaczonym terminie sprawozdań, o których mowa w rozporządzeniu i wykorzystał ratę dotacji na inne cele niż określone we wniosku o przyznanie raty dotacji. § 22.

1. Cofnięcie dotacji następuje, jeżeli podmiot wykorzystał dotacje niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrał dotację w nadmiernej wysokości.

2. Dotacja wykorzystana przez wnioskodawcę w sposób określony w ust. 1 podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na rachunek:

1) z którego została pobrana – jeżeli zwrot następuje w tym samym roku, w którym została pobrana,

2) dochodów budżetowych właściwego urzędu skarbowego – jeżeli zwrot następuje w następnym roku.

3. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się odpowiednio od dnia przekazania dotacji przez Ministra Gospodarki lub stwierdzenia nieprawidłowego obliczenia dotacji. §

23. W przypadku pobrania dotacji w nadmiernej wysokości, zwrotowi podlega ta część dotacji, która została nadmiernie pobrana. §

24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 14 stycznia 1999 r.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 538 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 547 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 546 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 545 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 544 z 1999

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 543 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 542 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 541 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 540 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 539 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 537 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 536 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 535 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 534 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 533 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 532 z 1999

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 531 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 530 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 529 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 528 z 1999

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 527 z 1999

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.