Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-06-22
Data wejscia w życie:1999-07-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 615

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego. Na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439 i Nr 49, poz. 483) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzenia leku recepturowego (Dz.U. Nr 156, poz. 1020) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „§

2. Opłata ryczałtowa za lek recepturowy wynosi 5 zł. § 3.

1. Opłata ryczałtowa, o której mowa w § 2, dotyczy:

1) proszków dzielonych do 20 szt.,

2) proszków nie dzielonych (prostych i złożonych) do 80 g,

3) substancji stosowanych przy oznaczeniu krzywej cukrowej do 100 g,

4) czopków, globulek, pręcików do 12 szt.,

5) roztworów, mikstur, zawiesin, emulsji do 250 g,

6) płynnych leków do stosowania zewnętrznego (o ile zawierają spirytus, ilość spirytusu 95% nie może przekroczyć 100 g) do 500 g,

7) maści, kremów, mazideł, papek do 100 g,

8) kropli do użytku wewnętrznego do 40 g,

9) mieszanek ziołowych do 100 g,

10) pigułek do 30 szt.,

11) klein do 500 g,

12) kropli do oczu i uszu oraz maści ocznych sporządzanych w warunkach aseptycznych do 10 g.

2. Opłata ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości leków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5 i 7 oraz pkt 6 w odniesieniu do leków nie zawierających spirytusu, sporządzanych w warunkach aseptycznych.”;

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) wartość użytych surowców farmaceutycznych wpisanych do rejestru środków farmaceutycznych i materiałów medycznych lub zamieszczonych w Farmakopei Polskiej, w tym leków gotowych: a) wymienionych w załączniku do rozporządzenia – w największych zarejestrowanych opakowaniach, b) innych leków niż określone pod lit. a), pod warunkiem że przepisana przez lekarza dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej zarejestrowanej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie,”;

3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeśli surowcem do wykonania leku recepturowego jest lek gotowy, o którym mowa w § 4 pkt 1, za cenę surowca uważa się cenę hurtową tego leku, z tym że w przypadku leku, o którym mowa:

1) pod lit. a) – liczy się wartość użytej ilości leku gotowego, a w odniesieniu do ampułek – wartość całkowitej ilości jednostek zawartych w ampułce,

2) pod lit. b) – liczy się wartość użytej jednostki dawkowania.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6.

1. Koszt wykonania leku recepturowego, tzw. «taksę laborum», ustala się w zależności od postaci leku i wynosi:

1) dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1-11 – 10 zł,

2) dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 12 i ust. 2 – 20 zł.

2. Wysokość kosztu, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji w terminie od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy, z tym że pierwsza waloryzacja może nastąpić od dnia 1 marca 2000 r.”;

5) w § 7: a) skreśla się ust. 1, b) skreśla się oznaczenie ust. 2;

6) dodaje się załącznik do rozporządzenia w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. (poz. 615)

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

WYKAZ LEKÓW GOTOWYCH, KTÓRE MOŻNA TRAKTOWAĆ JAKO SUROWCE FARMACEUTYCZNE, W NAJWIĘKSZYCH ZAREJESTROWANYCH OPAKOWANIACH

1. Azulan liq.

2. Cardiamid liq.

3. Fenactil liq.

4. Hippocastani Intr.

5. Hyperici Succus, intr.

6. Insulinum Cristalisatum

7. Linomag liq,

8. Mentholum valerianicum liq.

9. Neospasmina liq.

10. Pagialgin liq.

11. Passispasmina liq.

12. Pini sir.

13. Pyralginum inj.

14. Tussipect sir.

15. Taraxaci succus

16. Urticae succus

17. Vit. A liq.

18. Vit. A+D3 liq.

19. Vit. D3 liq.

20. Vit. E liq.

21. Vit. B6 amp.

22. Vit E amp.

23. Chlorthexidinum gluconicum 20% płyn

24. Aqua pro injectione ing. – 10 ml

25. Natrium chloratum isotonicum inj. 0,9% 10 ml

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 615 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 618 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 27 ust. 2 pkt 2 lit. b) oraz art. 36 pkt 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 617 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 czerwca 1999 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 616 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 maja 1999 r. o sprostowaniu błędu w Decyzji nr 1/99 Rady Stowarzyszenia między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony, z dnia 25 stycznia 1999 r. wprowadzającej zmiany w Protokole nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Rzecząpospolitą Polską, z drugiej strony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 614 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 613 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 612 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie karty pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 611 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 610 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 609 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie kursów dokształcających kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 608 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 607 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gospodarowania żywymi zasobami morza i ich ochrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 606 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 605 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 604 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie organów inspekcyjnych dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz trybu przeprowadzania

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 603 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ewangelicko-Reformowanemu Duszpasterstwu Imigrantów z siedzibą w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 602 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 601 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przejść granicznych, na których jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 600 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie sposobu realizacji przepisów o homologacji urządzeń telekomunikacyjnych zakładanych i używanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrom: Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych, organy, jednostki organizacyjne nadzorowane, podległe lub podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki organizacyjne Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 599 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 57, poz. 598 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.