Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-07-08
Data wejscia w życie:1999-08-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

USTAWA z dnia 8 lipca 1999 r.

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 64, poz. 729.

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 i Nr 128, poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 149 otrzymuje brzmienie: „Art. 149. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;

2) w art. 152 w § 3 wyrazy „płód osiągnął” zastępuje się wyrazami „dziecko poczęte osiągnęło”;

3) w art. 153 w § 2 wyrazy „płód osiągnął” zastępuje się wyrazami „dziecko poczęte osiągnęło”;

4) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu: „Art. 157a. §1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. §2. Nie popełnia przestępstwa lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka poczętego są następstwem działań leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej albo dziecka poczętego. §3. Nie podlega karze matka dziecka poczętego, która dopuszcza się czynu określonego w § 1.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 60, poz. 636) w art. 26 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 wyraz „płodu” zastępuje się wyrazami „dziecka poczętego”;

2) w ust. 3 wyraz „Osoby” zastępuje się wyrazami „Dzieci poczęte, osoby”.

2005-10-17

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-17

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 729 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 737 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 736 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla osób prowadzących ocenę wartości użytkowej zwierząt gospodarskich lub sztuczne unasiennianie tych zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 735 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 734 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 733 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 732 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 731 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 730 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 64, poz. 728 z 1999

  Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie nazwy "Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie".

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.