Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-01
Data wejscia w życie:1999-09-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 73 poz. 817

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. Na podstawie art. 5a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Świadczenia zdrowotne przysługujące osobom, o których mowa w art. 5a ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065), zwanym dalej „osobami uprawnionymi”, z zastrzeżeniem ust. 2 obejmują:

1) świadczenie profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,

2) świadczenia rehabilitacji wczesnej,

3) orzekanie o stanie zdrowia,

4) świadczenia w razie nagłego zachorowania, wypadku, urazu i zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego,

5) świadczenia stomatologiczne w zakresie określonym na podstawie art. 31e ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700 i Nr 70, poz. 777).

2. Członkom personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Polsce oraz ich rodzinom, w odniesieniu do państw, z którymi zostały podpisane umowy o świadczenia usług medycznych, świadczenia zdrowotne przysługują w zakresie określonym tymi umowami. § 2.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 1, udzielają zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwane dalej „zakładami”, w warunkach ambulatoryjnych lub – za zgodą kierownika zakładu – w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej oraz w szpitalu.

2. Zakłady zapewniają możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych podczas:

1) posiedzeń plenarnych Sejmu i Senatu, a w innych pracach – na wniosek odpowiednio Marszałka Sejmu albo Marszałka Senatu,

2) posiedzeń Rady Ministrów,

3) oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo Prezesa Rady Ministrów oraz oficjalnych wizyt zagranicznych. § 3.

1. Lista osób uprawnionych jest prowadzona przez jednostkę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zwaną dalej „jednostką upoważnioną”.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej,

2) numer PESEL, a w odniesieniu do członków personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w Polsce i ich rodzin – numer ewidencyjny paszportu,

3) miejsce zamieszkania oraz pobytu, jeżeli jest inne niż miejsce stałego zameldowania,

4) stanowisko lub pełniona funkcję. § 4.

1. Listę osób uprawnionych sporządza i aktualizuje jednostka upoważniona, na podstawie danych przekazywanych przez właściwe instytucje, a w odniesieniu do osób, o których mowa w § 1 ust. 2 – ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Listę osób uprawnionych jednostka upoważniona przekazuje zakładom udzielającym świadczeń zdrowotnych, o których mowa w §

1. §

5. Jednostka upoważniona wydaje osobie uprawnionej kartę identyfikacyjną, na podstawie której są udzielane w zakładach świadczenia zdrowotne, o których mowa w §

1. §

6. Lista osób uprawnionych stanowi podstawę do sporządzania informacji o ogólnej liczbie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych określonych w § 1, przekazywanych przez jednostkę upoważnioną w okresach miesięcznych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. §

7. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w § 3-6, następuje z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 823 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 816 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 815 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 820 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 818 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-13 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-02 poz. 749

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" osobom uprawnionym do świadczeń tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.