Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-18
Data wejscia w życie:1999-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 73 poz. 821

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy,, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. Na podstawie art. 184 § 6 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 5 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Wniosek o wydanie postanowienia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka może zostać złożony w pisemnym zawiadomieniu o przestępstwie, do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, do protokołu przesłuchania świadka, a także ustnie lub na piśmie prowadzącemu postępowanie.

2. Jeżeli wniosek nie został złożony na piśmie albo ustnie do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub przesłuchania świadka, z jego przyjęcia sporządza się protokół.

3. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania świadka oraz adres dla korespondencji, jak również wskazywać okoliczności uzasadniające konieczność zachowania danych osobowych świadka w tajemnicy. §

2. W postanowieniu o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych świadka pomija się jego imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL i miejsce zamieszkania, adres do korespondencji oraz wszelkie informacje i okoliczności, które miałyby umożliwić ujawnienie tożsamości świadka. § 3.

1. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1, wyłącza się z akt spawy. Z akt sprawy wyłącza się również protokoły, a także inne dokumenty i materiały lub ich fragmenty umożliwiające ujawnienie tożsamości świadka.

2. Wyłączenia, o których mowa w ust. 1, określa w formie zarządzenia sędzia lub prokurator. § 4.

1. Z dokumentów i materiałów, o których mowa w § 3 ust. 1, sporządza się uwierzytelnione odpisy, z pominięciem imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego PESEL i miejsca zamieszkania, adresu dla korespondencji oraz wszelkich informacji i okoliczności, które mogłyby umożliwić ujawnienie tożsamości świadka.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Na odpisach zamieszcza się wzmiankę o postanowieniu, o którym mowa w § 2, i o zarządzeniu o utajnieniu dokumentu lub jego fragmentu z podaniem daty postanowienia w dzienniku korespondencji i w dzienniku ewidencji wykonywanych dokumentów niejawnych, pod którym dane osobowe zawarte we wniosku lub protokole zostały po raz pierwszy zarejestrowane.

3. Odpisy, o których mowa w ust. 1, załącza się do akt sprawy. §

5. Dokumenty i materiały oraz zarządzenie, wymienione w § 3, przechowuje się, rejestruje i udostępnia jako zawierające tajemnicę państwową – w sposób określony w przepisach o przechowywaniu protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji. §

6. Do odpowiedzi na pytanie skierowane do świadka, zawierające treści umożliwiające ujawnienie jego tożsamości, stosuje się odpowiednio § 4 i

5. §

7. Protokołowanie zeznań świadka oaz sporządzanie odpisów protokołów może wykonywać wyłącznie wyznaczona osoba upoważniona do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową. §

8. Przy powoływaniu się w orzeczeniach i pismach procesowych na zeznania świadka przesłuchiwanego w trybie art. 184 § 3 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555), w miejsce danych osobowych tego świadka przytacza się numer porządkowy w dzienniku korespondencji, o którym mowa w § 4 ust.

2. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 821 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 817 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 825 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 823 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 814 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 .

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 822 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 819 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 816 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 815 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 820 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 818 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 73, poz. 824 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1024

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1023

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy państwowej, służbowej albo związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1767

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu sporządzania oraz przechowywania protokołów zeznań obejmujących okoliczności, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych lub dochowania tajemnicy zawodowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-27 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-12 poz. 699

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 1999 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.