Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-07
Data wejscia w życie:1999-09-09
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 833

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków. Na podstawie art. 53 ust. 3 w związku z art. 202 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oaz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji czwartej dziesięcioletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oraz jej warunków (Dz.U. Nr 153, poz. 998) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wartość odsetek On, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, dla jednej obligacji, jest równa iloczynowi trzech czynników stopu procentowej w pierwszym okresie odsetkowym serii o danym terminie wykupu, wartości nominalnej jednej obligacji oraz iloczynu, którego licznik stanowi liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym dla danej serii przetargu, do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, natomiast mianownik dla obligacji o terminie wykupu 18 stycznia 2009 r. stanowi liczba 365, a dla obligacji o terminie wykupu 18 lipca 2009 r. liczba 366; sposób wyliczania tych odsetek zawiera załącznik nr 2.”,

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w kolumnie „Odsetki On wykupywane na przetargu w zł” w rubryce „dla obligacji serii o terminie wykupu 18 lipca 2009 r.” w poz. 2-6 wyraz „365” zastępuje się wyrazem „366”,

3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia: a) w tablicy nr 1, w kolumnie „Data wymagalności”: - w poz. 4 wyrazy „18-01-2003” zastępuje się wyrazami „20-01-2003”, - w poz. 5 wyrazy „20-01-2004” zastępuje się wyrazami „19-01-2004”, - w poz. 6 wyrazy „19-01-2005” zastępuje się wyrazami „18-01-2005”, - w poz. 10 wyrazy „18-01-2009” zastępuje się wyrazami „18-01-2009”, b) w tablicy nr 2 w kolumnie „Data wymagalności” w poz. 10 wyrazy „18-07-2009” zastępuje się wyrazami „20-07-2009”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 833 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 834 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 828 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 829 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie mogą być nabywane przez szkoły i placówki, jeżeli dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 827 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 835 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 832 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 831 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 826 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego lub oddania mienia do odpłatnego korzystania innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji oraz warunków, w których dopuszcza się odstąpienie od przetargu.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 830 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 837 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei.

 • Dziennik Ustaw Nr 74, poz. 836 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-02 poz. 768

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 600

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości oprocentowania długoterminowych kredytów o stałej stopie procentowej udzielanych przez banki na cele związane z budownictwem mieszkaniowym

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-10 poz. 413

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Legislacja UE z 2007-11-29 nr 311 poz. 49

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 listopada 2007 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej (...)

 • Komunikat UE z 2007-01-25 nr 17 poz. 1

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające wytyczne EBC/2005/5 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.