Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-10-06
Data wejscia w życie:1999-10-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 924

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową. Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 154) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do:

1) pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metoda głębinową, zwanych dalej „pracownikami”, posiadających co najmniej pięcioletni staż pracy w jednostkach górniczych, wykonujących pracę pod ziemią, objętych zamiarem zwolnień lub zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z powodu likwidacji lub upadłości, podziemnego zakładu górniczego „Sieniawa”, wchodzącego w skład Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa” w likwidacji w Sieniawie, zwanego dalej KWB „Sieniawa”, zakładu górniczego „Stanisławów” oraz zakładu górniczego „Boguszów”, wchodzących w skład Kopalni Barytu „Boguszów” Spółka z o.o. w upadłości w Boguszowie Gorcach, zwanych dalej Kopalnią Barytu „Boguszów”, Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni, Kopalń Rud Cynku i Ołowiu „Bolesław” i rejonu „Olkusz” Kopalni „Olkusz-Pomorzany” wchodzących w skład Zakładów GórniczoHutniczych „Bolesław” w Bukownie, jeśli postanowienia układów zbiorowych pracy obowiązujących w tych jednostkach przewidują stosowanie osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych,

2) osób z jednostek określonych w pkt 1, które do dnia 31 grudnia 1998 r. przebywały na urlopach górniczych i pobierały zasiłki socjalne finansowane ze środków budżetowych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) osłonie socjalnej – należy przez to rozumieć świadczenie socjalne wypłacone w trakcie urlopu górniczego, zwane dalej „świadczeniem socjalnym”, oraz deputat węglowy, nagrodę z okazji „Dnia Górnika”, dodatkową nagrodę roczną wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczegółowych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta Górnika (Dz.U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13), zwanego dalej „Kartą Górnika”, a ponadto uznaniowe świadczenia wypłacane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasiłek socjalny,

2) pracownikach wykonujących pracę pod ziemią – należy przez to rozumieć pracowników posiadających co najmniej pięcioletni staż pracy w górnictwie, którzy ten rodzaj pracy

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

maja określony w umowie o pracę zawartej na czas nie określony i pracę tę wykonywali w okresie co najmniej trzech miesięcy przed otrzymaniem urlopu górniczego lub zasiłku socjalnego,

3) jednostkach górniczych – należy przez to rozumieć jednostki wymienione w § 1 pkt

1. § 3.

1. Pracownikowi, na jego wniosek, może być przyznana osłona socjalna na warunkach określonych rozporządzeniem, za zgodą pracodawcy.

2. Osłona socjalna nie przysługuje jednak osobie, która w trakcie korzystania z niej podjęła pracę pod ziemią lub u pracodawcy uprawnionego do stosowania osłon socjalnych lab podjęła inne zatrudnienie, nie powiadamiając o tym w terminie do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia jednostki górniczej zobowiązanej do wypłaty osłon socjalnych.

3. Prawo do pobierania osłony socjalnej przysługuje do dnia nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych. § 4.

1. Pracownikowi wykonującemu pracę pod ziemią, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod ziemią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, brakuje nie więcej niż pięć lat do spełnienia warunków umożliwiających uzyskanie prawa do emerytury, może być przyznany urlop górniczy do czasu uzyskania uprawnień emerytalnych, pod warunkiem złożenia przez pracownika pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dniem zakończenia tego urlopu.

2. Urlop górniczy może być udzielony przez pracodawcę po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów uprawniających pracownika do emerytury. § 5.

1. Osoba korzystająca z urlopu górniczego otrzymuje świadczenie socjalne, o którym mowa w § 6, deputat węglowy, nagrodę z okazji „Dnia Górnika” i dodatkową nagrodę roczną wynikającą z Karty Górniczej, nagrodę jubileuszową oraz ma prawo do korzystania z uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnego, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Deputat węglowy, nagroda z okazji „Dnia Górnika” i dodatkowa nagroda roczna wynikająca z „Karty Górnika”, o których mowa w ust. 1, przysługują pod warunkiem, że osoba korzystająca z urlopu górniczego nabyła do nich uprawnienia przed uzyskaniem świadczenia socjalnego.

2. Od świadczenia socjalnego, deputatu węglowego, nagrody z okazji „Dnia Górnika” oraz dodatkowej nagrody rocznej wynikającej z „karty Górnika”, o których mowa w ust. 1, pracodawca dokonuje wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokościach określonych w odrębnych przepisach. § 6.

1. Świadczenia socjalne przyznawane pracownikom przed 1 stycznia 1999 r. jest wypłacane w każdym miesiącu trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń u pracodawcy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2-8.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2. Świadczenie socjalne, przyznane pracownikowi od 1 stycznia 1999 r. na okres do 5 lat, jest wypłacane w każdym miesiącu podczas trwania urlopu górniczego, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń u pracodawcy, z zastrzeżeniem § 7, w kwocie stanowiącej 75% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczonego, z zastrzeżeniem ust. 3, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

3. Do podstawy obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w ust. 2, wlicza się wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych zgodnie z Kodeksem pracy, nie więcej jednak niż 37,5 godzin nadliczbowych w kwartale.

4. Od 1 stycznia 1999 r. podstawę wymiaru świadczenia socjalnego stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, pomniejszone o kwotę składek odpowiadająca 18,71% tego wynagrodzenia. § 7.

1. Miesięczne świadczenia socjalne, o którym mowa w § 6 ust. 1, dla pracowników:

1) Kopalni Soli „Bochnia” w Bochni w I kwartale 1999 r. nie może być niższe niż kwota 611,70 zł,

2) Kopalń Rud Cynku i Ołowiu „Bolesław” oraz „Olkusz” w I kwartale 1999 r. nie może być niższe niż kwota 829,09 zł,

3) KWB „Sieniawa” oraz Kopalni Barytu „Boguszów” w I kwartale 1999 r. nie może być niższe niż kwota 500,03 zł.

2. Świadczenie socjalne w jednostkach górniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest waloryzowane kwartalnie według wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń obciążających koszty, o którym mowa w ust. 3, z tym ze kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

3. Wskaźnik wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na kolejny kwartał ustala się odrębnie dla każdej kopalni wymienionej w ust. 1 pkt 1 i 2, jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych pod ziemią w jednostkach wymienionych w § 1 pkt 1, z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalony, do analogicznego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał przedostatni. Do wynagrodzenia nie wlicza się nagród rocznych, odpraw pieniężnych przyznawanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wypłat o charakterze jednorazowym.

4. Świadczenia socjalne w kopalniach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są waloryzowane kwartalnie według wskaźnika wzrostu przeciętnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia określonego w ust. 5, obliczanego na podstawie najniższego wynagrodzenia pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, z tym że kwota tego świadczenia nie może być niższa od kwoty wypłaconej w miesiącu poprzedzającym waloryzację.

5. Wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia na kolejny kwartał ustala się jako stosunek przeciętnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia z ostatniego kwartału przed kwartałem, na który wskaźnik jest ustalany, do analogicznego przeciętnego miesięcznego najniższego wynagrodzenia za kwartał przedostatni.

6. Wysokość świadczenia socjalnego na kolejny kwartał ustala się jako iloczyn kwoty świadczenia socjalnego otrzymywanego w kwartale poprzednim i wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń.

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

7. Waloryzacja świadczenia socjalnego dla osoby, której przyznano urlop górniczych w danym kwartale, rozpoczyna się od następnego kwartału.

8. Do wyliczenia na II kwartał 1999 r. wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, odpowiednie wynagrodzenie za I kwartał 1999 r. należy pomniejszyć o kwotę składek, o których mowa w § 6 ust.

4. § 8.

1. Zasiłek socjalny przyznany pracownikowi przed 1 stycznia 1999 r. na okres do 2 lat jest wypłacany w każdym miesiącu, w którym osoba jest upoważniona do jego pobierania, nie później niż w terminie wypłat wynagrodzeń w jednostce górniczej wypłacającej, z zastrzeżeniem ust. 2-5.

2. Zasiłek socjalny przyznany od dnia 1 stycznia 1999 r. pracownikowi wykonującemu pracę pod ziemią, w KWB „Sieniawa” oraz Kopalni Barytu „Boguszów” nie uprawnionemu do urlopu górniczego, z którym z przyczyn dotyczących zakładu pracy rozwiązano stosunek pracy, jest wypłacany w każdym miesiącu, w którym były pracownik jest uprawniony do pobierania zasiłku, nie później niż w terminie wypłaty wynagrodzeń, w kwocie stanowiącej 65% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczonego, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4, jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, w okresie nie dłuższym niż dwa lata, licząc od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 3-5.

3. W KWB „Sieniawa” oraz w Kopalni Barytu „Boguszów” miesięczny zasiłek socjalny, o którym mowa w ust. 1, w I kwartale 1999 r. nie może być niższy niż kwota 416,69 zł.

4. Zasiłek socjalny jest waloryzowany kwartalnie według zasad określonych w § 7 ust. 4-8.

5. Od zasiłku socjalnego odprowadzane są składki, o których mowa w § 5 ust.

3. §

9. Osobie otrzymującej świadczenie socjalne, która podejmie zatrudnienie u pracodawcy nie uprawnionego do stosowania osłon socjalnych, z wyłączeniem każdej pracy pod ziemią, i zgłosi ten fakt jednostce górniczej zobowiązanej do wypłacania świadczenia socjalnego, przysługuje miesięcznie połowa przyznanego świadczenia socjalnego, wypłacanego jednak nie dłużej niż do końca okresu, na który świadczenie przyznano. §

10. Osobie otrzymującej zasiłek socjalny, która podejmie zatrudnienie u pracodawcy nie uprawnionego do stosowania osłon socjalnych, z wyłączeniem każdej pracy pod ziemią, i zgłosi tek fakt jednostce górniczej zobowiązanej do wypłacania zasiłku socjalnego, przysługuje jednorazowa odprawa zasiłkowa w wysokości stanowiącej iloczyn 50% kwoty przyznanego zasiłku socjalnego i liczby pełnych miesięcy, które pozostały do końca okresu, na który zasiłek przyznano. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 921 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 920 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 929 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 928 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wypłacania świadczenia urlopowego

  Jestem pracownikiem w firmie, która zatrudnia trzy osoby. Chciałabym się dowiedzieć, czy na moją prośbę szef ma obowiązek wypłacenia mi świadczenia urlopowego. Zawsze (...)

 • Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

  Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy (...)

 • ZFŚS i świadczenie urlopowe

  Chciałabym jako mały ( niebudżetowy ) przedsiębiorca - założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jednak - nie chciałabym rezygnować z wypłacania świadczeń (...)

 • Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych

  W naszej placówce obowiązuje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pracodawca chce zmienić obecny regulamin i wprowadzić nowy jeszcze w tym roku kalendarzowym. (...)

 • Urlop bezpłatny a ZFŚS

  Kilku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopach bezpłatnych. Czy pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych przyjmuje się do (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-12 poz. 694

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 235

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w pierwszym kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w drugim kwartale 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-24 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania osłon socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Monitor Polski 1999 nr 29 poz. 451

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 1999 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 1999 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.