Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-21
Data wejscia w życie:1999-10-29
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 82 poz. 927

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 21 września 1999 r. w sprawie zasad wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do zakładów karnych, aresztów śledczych oraz schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości. Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zasady wykonywania zadań przez inspektorów sanitarnych w odniesieniu do:

1) zakładów karnych, aresztów śledczych – zwanych dalej „zakładami karnymi”,

2) schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych – zwanych dalej „zakładami dla nieletnich.

2. Rozporządzenie stosuje się również do gospodarstw pomocniczych, warsztatów rzemieślniczo-usługowych i placówek handlowo-gospodarczych, działających na terenie zakładów karnych lub zakładów dla nieletnich. § 2.

1. Prawo wstępu na teren zakładów karnych i zakładów dla nieletnich w związku z wykonywana kontrola maja:

1) powiatowi inspektorzy sanitarni, właściwi ze względu na położenie danego zakładu,

2) pracownicy właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, upoważnieni przez inspektora powiatowego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji, w tym wydawania zaleceń pokontrolnych, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających prawo wstępu oraz imiennej przepustki.

2. Imienne przepustki wydają odpowiednio:

1) do zakładów karnych – dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej,

2) do zakładów dla nieletnich – prezesi sądów okręgowych.

3. Imienne przepustki są wydawane na jeden rok. W przepustce należy wymienić zakłady karne lub zakłady dla nieletnich, objęte kontrolą.

4. Osoby, którym wydano imienne przepustki, zwracają je:

1) po upływie ważności przepustki,

2005-11-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) przed dniem rozwiązania stosunku pracy,

3) z dniem wygaśnięcia lub cofnięcia upoważnienia do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji. § 3.

1. Wojewódzcy inspektorzy sanitarni uzgadniają odpowiednio z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej i prezesami sądów wojewódzkich:

1) godziny, w których mogą być przeprowadzane czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich,

2) tryb przeprowadzania czynności kontrolnych poza ustalonymi godzinami, w okolicznościach wymagających bezzwłocznego podjęcia czynności kontrolnych.

2. O wynikach uzgodnień określonych w ust. 1 wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego. § 4.

1. Czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich mogą być przeprowadzane wyłącznie w obecności funkcjonariusza (pracownika) wyznaczonego przez dyrektora zakładu.

2. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich może uczestniczyć przedstawiciel służby zdrowia danego zakładu, stosownie do porozumień zawartych w tej sprawie między właściwym powiatowym inspektorem sanitarnym i dyrektorem zakładu. § 5.

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisuje kontrolujący i wymieniony w § 4 ust. 1 funkcjonariusz (pracownik).

2. protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w zakładzie karnym lub w zakładzie dla nieletnich. § 6.

1. Osoby przeprowadzające czynności kontrolne w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich obowiązane są zapoznać się z regulaminami i innymi przepisami porządkowymi obowiązującymi w tych zakładach.

2. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych nie może naruszać regulaminów i przepisów, o których mowa w ust.

1. §

7. Wojewódzcy inspektorzy sanitarni, po porozumieniu z dyrektorami okręgowymi Służby Więziennej i prezesami sądów okręgowych, mogą ustalić tryb przekazywania do okręgowych dyrektorów Służby Więziennej i do sądów okręgowych odpisów decyzji, doraźnych wniosków i zaleceń wydanych w toku sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad danym zakładem karnym lub zakładem dla nieletnich. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-11-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 927 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 921 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Miar.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 920 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 924 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie warunków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w 1999 r. osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych i zasiłków socjalnych dla zatrudnionych pod ziemią pracowników górnictwa soli, rud cynku i ołowiu, barytu, węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 923 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 929 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 928 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 925 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 922 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 82, poz. 926 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 września 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-30 poz. 795

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów podlegających Ministrowi Sprawiedliwości oraz w środkach przewozu osób

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-09 poz. 1114

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt U 1/12

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-03 poz. 629

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 669

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-22 poz. 484

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.