Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2000-12-22
Data wejscia w życie:2001-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001


Strona 1 z 32
92

U S TA W A z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy — Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Art. 1. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz.U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w § 3 po wyrazach „własności intelektualnej” skreśla się przecinek i wyrazy „handlowej i przemysłowej”;

2) w art. 3 w § 1 dodaje się pkt 12a w brzmieniu: „12a) podróżny — każdą osobę fizyczną: a) mającą miejsce zamieszkania na polskim obszarze celnym, opuszczającą ten obszar czasowo albo powracającą na ten obszar po czasowym pobycie za granicą, b) niemającą miejsca zamieszkania na polskim obszarze celnym, przybywającą czasowo na polski obszar celny lub opuszcza-

Dziennik Ustaw Nr 12                — 718 — twierdzających rów. pochodzenie                Poz. 92


towa-

jącą polski obszar celny po czasowym pobycie,”;

3) w art. 4: a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie § 1, b) dodaje się § 2 i § 3 w brzmieniu: „§

2. Informacje udzielane są bezpłatnie, jednakże koszty poniesione przez organ celny, związane z analizami lub ekspertyzami, opiniami biegłych, a także przechowywaniem, dozorowaniem, ubezpieczeniem, zniszczeniem oraz z odesłaniem towarów do wnioskodawcy podlegają zwrotowi przez wnioskodawcę. §

3. W odniesieniu do kosztów, o których mowa w § 2, organ celny będzie brał pod uwagę celowość i zasadność ich poniesienia, a w szczególności zapewni, aby nie odbiegały one rażąco od średnich kosztów występujących z tytułu dokonywania takich czynności na polskim obszarze celnym.”;

4) dodaje się art. 41 w brzmieniu: „Art. 41. §

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa celnego przez organy celne, dokonując w szczególności jego urzędowej interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego. §

2. W razie stwierdzenia rozbieżności w orzecznictwie minister właściwy do spraw finansów publicznych zawiadamia o tym właściwy sąd lub organ mogący zastosować środki służące usunięciu rozbieżności. §

3. Interpretacje, o których mowa w § 1, są zamieszczane w Biuletynie Skarbowym Ministerstwa Finansów. §

4. Zastosowanie się przez osobę do urzędowej interpretacji prawa celnego, o której mowa w § 1, nie może jej szkodzić.”;

5) dodaje się art. 51 w brzmieniu: „Art. 51. §

1. Prezes Głównego Urzędu Ceł wydaje w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby, wiążącą informację o pochodzeniu towaru. §

2. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia. §

3. Decyzja, o której mowa w § 1, wiąże organy celne wobec osoby, której udzielono informacji w zakresie określenia pochodzenia towaru. §

4. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru nie zastępuje dokumentów po-

§

5. Wiążącą informację o pochodzeniu towaru stosuje się do towarów, wobec których formalności celne zostały dokonane po dniu, w którym informacja została udzielona. §

6. Organ celny może zażądać, aby osoba, której udzielono wiążącej informacji o pochodzeniu, wykazała, że towar i okoliczności istotne dla uzyskania pochodzenia są takie same, jak opisane w informacji. §

7. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru jest ważna przez okres 3 lat od daty jej wydania. §

8. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru jest nieważna, jeżeli została wydana na podstawie nieprawdziwych dokumentów lub nieprawidłowych bądź niekompletnych danych przedstawionych przez wnioskodawcę. §

9. Wiążąca informacja o pochodzeniu towaru traci ważność, gdy:

1) w wyniku zmiany przepisów staje się sprzeczna z prawem; datą, z którą wiążąca informacja o pochodzeniu towaru traci ważność, jest dzień wejścia w życie tych przepisów,

2) staje się niezgodna z interpretacją reguł pochodzenia towarów poprzez zmiany wyjaśnień do reguł pochodzenia towarów, wynikających w szczególności z postanowień Porozumienia w sprawie reguł pochodzenia, stanowiącego załącznik do Porozumienia ustanawiającego Âwiatową Organizację Handlu (WTO) oraz interpretacji tego Porozumienia; datą, z którą wiążąca informacja o pochodzeniu towaru traci ważność, jest data wejścia w życie zmian wyjaśnień do reguł pochodzenia towarów,

3) wydana została wskutek błędu lub jest sprzeczna z prawem; datą, z którą wiążąca informacja o pochodzeniu towaru traci ważność, jest data powiadomienia osoby, której tej informacji udzielono. §

10. W wypadku gdy wiążąca informacja o pochodzeniu towaru utraciła ważność na podstawie § 9 pkt 2 lub 3, osoba, której udzielono tej informacji, może korzystać z niej dalej przez okres sześciu miesięcy od daty, o której mowa w § 9 pkt 2 lub 3, jeżeli zawarła na podstawie informacji o pochodzeniu towaru, przed tą datą, umowę dotyczącą kupna lub sprzedaży towarów.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.