Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-08
Data wejscia w życie:2001-03-03
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001


99

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej. Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W rejestrze podmiotów za osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 1a, uznaje się osobę, której działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, i inną osobę prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej nie podlegają odrębnej rejestracji w rejestrze podmiotów.”;

2) w § 4: a) w ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Do wniosku dołącza się odpis, wyciąg lub zaświadczenie z właściwego rejestru albo ewidencji działalności gospodarczej, wymagane przepisami prawa działalności gospodarczej i innych ustaw, potwierdzające powstanie podmiotu lub podjęcie działalności albo zmianę cech objętych wpisem w zakresie określonym w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. W przypadku zgłoszenia wniosku na formularzu RG-1, o którym mowa w ust. 1, przez osobę fizyczną prowadzącą indywidualne

Dziennik Ustaw Nr 12                — 765 —                Poz. 99


„9) spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego (kod 19),” d) po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: „27a) oddziały przedsiębiorców zagranicznych (kod 79),” e) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu: „29a) związki grup (kod 90),”; producentów rolnych

gospodarstwo rolne do wniosku dołącza się zaświadczenie z urzędu gminy korygujące wykaz, o którym mowa w ust. 5.”;

3) w § 6 w ust. 5 w pkt 1 po lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu: „c) spółki cywilnej w spółkę handlową (z wyłączeniem spółki kapitałowej w organizacji),”;

4) w § 8: a) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie: „6) spółki osobowe, tj.: a) spółki jawne (kod 18), b) spółki partnerskie (kod 15), c) spółki komandytowe (kod 20), d) spółki komandytowo-akcyjne (kod 21),

7) spółki kapitałowe, tj.: a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 17), b) spółki akcyjne (kod 16),” b) skreśla się pkt 8 i 10, c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

5) w § 22: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Urzędy statystyczne dokonają zmiany w identyfikacji osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o których mowa w ust. 2, oraz prześlą wykazy jednostek lokalnych zarejestrowanych w rejestrze podmiotów osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, posiadającym więcej niż jedną jednostkę lokalną, w terminie do dnia 15 marca 2001 r.”, b) w ust. 4 wyraz „zaświadczeń” zastępuje się wyrazem „wykazów”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 99 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 102 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Ustronie Morskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 104 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanymi przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 103 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 101 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 100 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 98 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru kwestionariusza przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do sporządzania aktu komercjalizacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 97 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 96 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 95 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 94 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 93 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • Dziennik Ustaw Nr 12, poz. 92 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny i ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-17 poz. 822

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej

 • Monitor Polski 2008 nr 78 poz. 694

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 października 2008 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski 2009 nr 43 poz. 670

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie terminu i formy przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 396

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie terminu przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-14 poz. 489

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.