Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1390 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-10-11
Data wejscia w życie:2001-11-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1390 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 126                — 9875 —                Poz. 1390


1390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji. Na podstawie art. 25b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, zwany dalej „programem”, zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności i jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu ma miejsce pobytu osoby bezdomnej, zwany dalej „pracownikiem socjalnym”, korzystając w miarę możliwości z informacji i konsultacji podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Pracownik socjalny przed przystąpieniem do opracowania programu dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej zgłaszającej gotowość przystąpienia do programu, w której należy uwzględnić:

1) sytuację rodzinną i materialną,

2) płeć i wiek,

3) wykształcenie,

4) zdolność do zatrudnienia,

5) sytuację zdrowotną, w tym występujące uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających,

6) powody i okres pozostawania w bezdomności. §

3. Program opracowuje się z uwzględnieniem analizy, o której mowa w §

2. Program ten powinien zawierać:

1) zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej, uwzględniający aktywne współdziałanie osoby bezdomnej z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych,

2) zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego dostosowany do potrzeb życiowych osoby bezdomnej, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy w: a) uzyskaniu należnych świadczeń, b) kierowaniu na leczenie uzależnień oraz w trakcie trwania leczenia, c) uzyskaniu zatrudnienia, d) uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej, e) rozwiązaniu problemów rodzinnych, mieszkaniowych,

3) wykaz podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy, lub osób wspierających osobę bezdomną w realizacji programu,

4) dane i zakres działań osoby wspierającej osobę bezdomną w realizacji programu, wskazanej przez osobę bezdomną lub przez podmioty, o których mowa w pkt 3,

5) harmonogram działań podejmowanych przez osobę bezdomną i inne osoby uczestniczące w programie oraz etapy i czas ich realizacji, dostosowane do potrzeb i sytuacji osoby bezdomnej,

6) terminy spotkań pracownika socjalnego z osobą bezdomną związane z etapami realizacji programu. § 4.

1. Kierownik ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej po zatwierdzeniu programu, o którym mowa w § 3, zawiera z osobą bezdomną umowę w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.

2. Umowa powinna zawierać:

1) datę i miejsce jej zawarcia,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 126, poz. 1390 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 171

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 742

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-29 poz. 1200

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-25 poz. 1906

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-18 poz. 393

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.