Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-03
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 16                — 918 —                Poz. 166


166

USTAWA z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy — Ordynacja podatkowa — w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. Art. 1. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy jest:

1) osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa polskiego,

2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą,

3) nie posiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,

4) osoba prawna i spółka handlowa nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i

3. 3. W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy mają pozycję dominującą. Art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.”;

2) dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zwracać się do innych niż określone w art. 2 ust. 1 pkt 2 organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji zawodowych i instytucji państwowych o wyrażenie opinii oraz przekazanie dokumentów i informacji, w szczególności zawartych w ewidencji gruntów i budynków, niezbędnych do realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 3e oraz w art. 8 ust. 4.”;

3) w art. 3d w ust. 3 wyrazy „osoby prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3” zastępuje się wyrazami „podmiotu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4”;

4) dodaje się art. 5a w brzmieniu: „Art. 5a. W okresie 10 lat od dnia wydania zezwolenia minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje kontroli w zakresie przestrzegania warunków określonych w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia wykorzystania zezwolenia wbrew przepisom ustawy, minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza nieważność decyzji o zezwoleniu.”;

5) dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a.

1. Jeżeli o zezwolenie ubiega się przedsiębiorca Wspólnoty, którego przedsiębiorstwo zostało założone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub oddział założony w Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę Wspólnoty, minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje zezwolenie, gdy jest to bezpośrednio konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej, dla której przedsiębiorstwo lub oddział zostały założone.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione względami polityki społecznej, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia społeczeństwa.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy obywateli Wspólnoty działających w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie samozatrudnienia w rozumieniu Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63, poz. 324 i 326, z 1997 r. Nr 104, poz. 662, z 1999 r. Nr 30, poz. 288 oraz z 2000 r. Nr 21, poz. 263).

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku nabywania zasobów naturalnych, gruntów rolnych i leśnych.”;

6) w art. 8 w ust. 1: a) w pkt 5 wyrazy „osobę prawną, określoną w art. 1 ust. 2 pkt 3, na jej” zastępuje się wyrazami „podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, na jego”, b) w pkt 7 wyrazy „art. 1 ust. 2 pkt 3” zastępuje się wyrazami „art. 1 ust. 2 pkt 4”. Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,

Dziennik Ustaw Nr 16                — 919 —                Poz. 166


poz. 245, z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166).”

Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz.

1315) w art. 299 w § 3 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 1 ust. 1, art. 3e oraz w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54,

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 185 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 182 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 181 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 180 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 179 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 178 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 177 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 175 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 173 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 171 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 170 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 169 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 168 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 167 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.