Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-23
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 16                — 945 —                Poz. 183


183

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109, poz. 1157) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się stawki opłat pobieranych za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, ich przesyłanie oraz współczynniki różnicujące wysokość opłat, a także sposób uiszczania opłat. §

2. Stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:

1) 2 zł za informację wymagającą wyszukania do 5 dokumentów,

2) 4 zł za informację wymagającą wyszukania od 6 do 20 dokumentów,

3) 6 zł za informację wymagającą wyszukania ponad 20 dokumentów. § 3.

1. Stawki opłat za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

1) 7 zł za kopię liczącą do 30 stron,

2) 9 zł za kopię liczącą od 31 do 50 stron,

3) 3 zł za każde następne rozpoczęte 10 stron powyżej 50 stron.

2. Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

1) 297 mm x 420 mm (A3) stosuje się stawki, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2,

2) 420 mm x 594 mm (A2) stosuje się stawki, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4,

3) 594 mm x 841 mm (A1) stosuje się stawki, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8,

4) 841 mm x 1189 mm (A0) stosuje się stawki, o których mowa w ust. 1, mnożąc je przez współczynnik różnicujący

16. § 4.

1. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych pobiera się opłaty w wysokości ustalonej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A. za przesyłki listowe, zwiększone o 2 zł.

Dziennik Ustaw Nr 16                — 946 —                Poz. 183


2. Za przesłanie przesyłką pocztową kopii dokumentów lub danych zapisanych na nośniku elektronicznym dostarczonym przez wnioskodawcę pobiera się opłatę w wysokości 5 zł. §

5. Opłatę uiszcza się przez wpłatę do kasy lub wpłatę na rachunek bankowy właściwego organu ad-

ministracji publicznej, w przypadku zaś opłat, o których mowa w § 4, przy odbiorze przesyłki. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: A. Tokarczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 185 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 182 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 181 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 180 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 179 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 178 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 177 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 175 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 173 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 171 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 170 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 169 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 168 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 167 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.