Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-27
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 16                — 938 —                Poz. 176


176

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D. Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki i tryb rozliczenia podlegających umorzeniu obligacji restrukturyzacyjnych serii D, niewykorzystanych zgodnie z ich przeznaczeniem na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych banków spółdzielczych, oraz obligacji będących w posiadaniu BG˚ S.A. w części stanowiącej równowartość nieprzekazanego w formie wkładów niepieniężnych majątku BG˚ S.A. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

2) obligacjach — rozumie się przez to obligacje restrukturyzacyjne serii D wyemitowane przez Skarb Państwa i przeznaczone na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych banków spółdzielczych oraz obligacje będące w posiadaniu BG˚ S.A. w części stanowiącej równowartość nieprzekazanego w for-

Dziennik Ustaw Nr 16                — 939 —                Poz. 176


mie wkładów niepieniężnych majątku BG˚ S.A., na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki ˚ywnościowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 369, z 1995 r. Nr 142, poz. 704, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 939 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1252),

3) agencie emisji — rozumie się przez to Narodowy Bank Polski,

4) BG˚ S.A. — rozumie się przez to Bank Gospodarki ˚ywnościowej Spółka Akcyjna. §

3. Umorzenie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy, obejmuje obligacje niewykorzystane do dnia wejścia w życie ustawy w liczbie 107 990 sztuk, z ogólnej liczby 296 180 sztuk obligacji, o których mowa w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie proporcji podziału między banki regionalne obligacji restrukturyzacyjnych na restrukturyzację wierzytelności zrzeszonych w nich banków spółdzielczych (Dz. U. Nr 64, poz. 330, z 1996 r. Nr 57, poz. 260 i z 1997 r. Nr 34, poz. 207), z uwzględnieniem, iż BG˚ S.A. w dniu wejścia w życie ustawy nie posiadał obligacji w części stanowiącej równowartość nieprzekazanego bankom, o których mowa w pkt 1, w formie wkładów niepieniężnych majątku, w tym:

1) 101 768 sztuk obligacji nieprzekazanych przez BG˚ S.A. na rzecz Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Spółka Akcyjna w Poznaniu, Lubelskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Lublinie, Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, Małopolskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Krakowie, Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, Bałtyckiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Koszalinie, Mazowieckiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Warszawie, Dolnośląskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna we Wrocławiu, Rzeszowskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie,

2) 6 222 sztuki obligacji przekazanych przez BG˚ S.A. na rzecz Dolnośląskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna we Wrocławiu, Lubelskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Lublinie, Małopolskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Krakowie, Rzeszowskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, Warmińsko-Mazurskiego Banku Regionalnego Spółka Akcyjna w Olsztynie, które nie zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. § 4.

1. BG˚ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, przedłożą agentowi emisji posiadane w dniu wejścia w życie ustawy świadectwa depozytowe opiewające na obligacje, w celu ich unieważnienia i wydania nowych świadectw depozytowych określających aktualny stan posiadanych przez nie obligacji, wynikający z ich umorzenia.

2. Wraz z realizacją czynności, o których mowa w ust. 1, agent emisji dokona odpowiednich wpisów w rejestrze posiadaczy obligacji. § 5.

1. W terminie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, BG˚ S.A. oraz banki wymienione w § 3 pkt 2 dokonają przekazania środków wypłaconych przez budżet państwa z tytułu obsługi niewykorzystanych obligacji, wyliczonych zgodnie z warunkami ich emisji, w okresie od pierwszego do dwunastego okresu odsetkowego włącznie, w kwocie 119 350 954,87 zł, na którą składa się kwota rat kapitałowych w wysokości 75 971 010,63 zł oraz kwota odsetek w wysokości 43 379 944,24 zł, na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzony w Głównym Oddziale Walutowo-Dewizowym Narodowego Banku Polskiego.

2. Wykaz podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D, znajdujących się w bankach regionalnych i w BG˚ S.A., oraz środków wypłaconych przez budżet państwa z tytułu ich obsługi stanowi załącznik do rozporządzenia. § 6.

1. Banki wymienione w § 3 pkt 1 są obowiązane:

1) w przypadku odstąpienia, po dniu wejścia w życie ustawy, od restrukturyzacji wierzytelności zrzeszonych banków spółdzielczych — każdorazowo zawiadomić o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz agenta emisji w terminie 7 dni od dnia odstąpienia; zawiadomienie powinno określać datę odstąpienia oraz liczbę obligacji niewykorzystanych, które podlegają umorzeniu,

2) w przypadku odstąpienia, o którym mowa w pkt 1 — przekazać na rachunek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, określony w § 5 ust. 1, w terminie 21 dni od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, środki uzyskane z tytułu obsługi obligacji przez budżet państwa,

3) przedłożyć agentowi emisji, w terminie 7 dni od dnia złożenia zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, posiadane w dniu odstąpienia świadectwa depozytowe, opiewające na obligacje, w celu ich unieważnienia i wydania nowego świadectwa depozytowego określającego aktualny stan posiadanych przez bank obligacji, wynikający z ich umorzenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po ustaleniu wysokości środków wypłaconych przez budżet państwa z tytułu obsługi obligacji niewykorzystanych w wyniku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powiadamia o tym niezwłocznie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, agenta emisji oraz bank, który odstąpił od restrukturyzacji wierzytelności zrzeszonych banków spółdzielczych. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

Dziennik Ustaw Nr 16                — 940 —                Poz. 176


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. (poz. 176)

WYKAZ PODLEGAJĄCYCH UMORZENIU NIEWYKORZYSTANYCH OBLIGACJI RESTRUKTURYZACYJNYCH SERII D ZNAJDUJĄCYCH SI¢ W BANKACH REGIONALNYCH I W BG˚ S.A. ORAZ ÂRODKÓW WYPŁACONYCH PRZEZ BUD˚ET PA¡STWA Z TYTUŁU ICH OBSŁUGI Suma w zł rat i odsetek wypłaconych przez budżet państwa z tytułu obsługi niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D 8 841,64 9 946,83 110 520,37 152 518,11 5 838 791,51 755 959,37 6 876 577,83 112 474 377,04 119 350 954,87

Ilość obligacji niewykorzystanych w sztukach

Lp.

Nazwa banku

1 Dolnośląski Bank Regionalny S.A. we Wrocławiu 2 Lubelski Bank Regionalny S.A. w Lublinie 3 Małopolski Bank Regionalny S.A. w Krakowie 4 Rzeszowski Bank Regionalny S.A. w Rzeszowie 5 6 Pomorsko-Kujawski Bank Regionalny S.A. w Bydgoszczy Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny S.A. w Olsztynie Razem w bankach regionalnych 7 Bank Gospodarki ˚ywnościowej S.A. w Warszawie RAZEM

8 9 100 138

5 628,01 6 331,50 70 350,04 97 083,05

40 170,33 55 435,06

5283 3 716 592,73 2 122 198,78 684 481 194,29 274 765,08

6 222 4 377 179,62 2 499 398,21 101 768 71 593 831,01 40 880 546,03 107 990 75 971 010,63 43 379 944,24

Odsetki wypłacone od początku emisji 3 213,63 3 615,33

Kapitał wypłacony od początku emisji

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 185 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 182 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 181 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 180 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 179 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 178 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 177 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 175 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 173 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 171 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 170 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 169 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 168 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 167 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.