Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-20
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 16                — 927 —                Poz. 172


172

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej na wspieranie prac badawczo-rozwojowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 60, poz. 704) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa maksymalne wielkości pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych oraz ich podwyższanie dla małych i średnich przedsiębiorców. §

2. Przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące rodzaje kosztów prac badawczo-rozwojowych, zwanych dalej „kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą”:

1) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych,

2) koszty aparatury i sprzętu, gruntów i budynków oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do działalności badawczo-rozwojowej,

3) koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wyłącznie w pracach badawczo-rozwojowych,

4) koszty zużycia materiałów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezpośrednio przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. § 3.

1. Intensywność pomocy na badania podstawowe może osiągnąć 100% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, jeżeli wyniki badań są powszechnie udostępniane zainteresowanym na równych zasadach.

2. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem § 4.

Dziennik Ustaw Nr 16                — 928 —                Poz. 172


i 173

3. Intensywność pomocy udzielanej na badania przedkonkurencyjne nie może być wyższa niż 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, z zastrzeżeniem §

4. § 4.

1. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe może osiągnąć 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a na badania przedkonkurencyjne 35%, jeżeli:

1) prace badawczo-rozwojowe są prowadzone na obszarach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców lub

2) prace badawczo-rozwojowe uzasadniają współpracę w tym zakresie między przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi, lub

3) prace badawczo-rozwojowe uzasadniają współpracę transgraniczną w tym zakresie między przynajmniej dwoma niezależnymi podmiotami: z Polski i z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, lub

4) wyniki prac badawczo-rozwojowych wszechniane. są upo-

cych się do objęcia pomocą, a na badania przedkonkurencyjne 50%, jeżeli pomoc jest udzielana na prace badawczo-rozwojowe objęte europejskim programem badań i rozwoju, uzasadniającym współpracę transgraniczną między przedsiębiorcami i publicznymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo-rozwojową lub przynajmniej dwoma niezależnymi podmiotami: z Polski i z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, a wyniki tych prac będą upowszechnianie, z zastrzeżeniem praw własności intelektualnej i przemysłowej. §

5. W przypadku łącznego prowadzenia badań podstawowych, przemysłowych lub przedkonkurencyjnych pomoc powinna być udzielana oddzielnie dla każdego rodzaju badań, z uwzględnieniem intensywności pomocy dla tych badań określonej w § 3 i

4. §

6. W stosunku do prac badawczo-rozwojowych prowadzonych samodzielnie przez małych i średnich przedsiębiorców lub we współpracy z jednostkami naukowymi intensywność pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, zwiększa się o dziesięć punktów procentowych. §

7. Maksymalna intensywność pomocy, o której mowa w § 4 i 6, nie może przekroczyć 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla badań przemysłowych i 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą dla badań przedkonkurencyjnych. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe może osiągnąć 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a na badania przedkonkurencyjne 40%, jeżeli pomoc jest udzielana na prace badawczo-rozwojowe objęte europejskim programem badań i rozwoju.

3. Intensywność pomocy udzielanej na badania przemysłowe może osiągnąć 75% kosztów kwalifikują-

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 172 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 185 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt K. 22/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 184 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 183 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 182 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 181 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 180 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lutego 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Republiki Czeskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 179 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 178 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Biura Rzecznika Ubezpieczonych, niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 177 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 176 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie określenia warunków i trybu rozliczenia podlegających umorzeniu niewykorzystanych obligacji restrukturyzacyjnych serii D.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 175 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyodrębnienia akcji w spółkach stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 174 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 173 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 171 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu ogłaszania o przystąpieniu do opracowywania programów udzielania pomocy oraz ich publikowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 170 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie wykazu gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 169 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 168 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 167 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 16, poz. 166 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy - Ordynacja Podatkowa - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.