Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-03
Data wejscia w życie:2001-04-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1642 —                Poz. 247


247

USTAWA z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Art. 1. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „ankiecie bezpieczeństwa przemysłowego” zastępuje się wyrazami „kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego”, b) w ust. 2: — w pkt 2 po wyrazach „Rzeczypospolitej Polskiej” dodaje się wyrazy „i ich jednostek organizacyjnych”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) przedsiębiorców, jednostek naukowych lub badawczo-rozwojowych, ubiegających się o zawarcie lub wykonujących umowy związane z dostępem do informacji niejawnych albo wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, związane z dostępem do informacji niejawnych.”;

2) w art. 2 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: „7a) jednostką naukową — jest jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 24, poz. 118, Nr 75, poz. 469, Nr 80, poz. 500, Nr 96, poz. 590 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 62, poz. 718 i Nr 91, poz. 1008),”;

3) w art. 18: a) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez służbę ochrony państwa po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1,” b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 36 ust. 1,”;

4) w art. 24 skreśla się wyraz „ratyfikowanych”;

5) w art. 25: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Z zastrzeżeniem ust. 3a, informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową podlegają ochronie w sposób określony ustawą przez okres:

1) 5 lat — oznaczone klauzulą «poufne»,

2) 2 lat — oznaczone klauzulą «zastrzeżone».”, b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Osoba, o której mowa w art. 21 ust. 1, może:

1) określić krótszy okres ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową,

2) po dokonaniu przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, przedłużać okres ochrony tych informacji na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat — dla oznaczonych klauzulą «poufne» i 2 lata — dla oznaczonych klauzulą «zastrzeżone», nie dłużej jednak niż na okres do 50 lat od daty wytworzenia tych informacji.”;

6) w art. 27: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec osób sprawujących urzędy: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów.”, b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Postępowania sprawdzającego nie przeprowadza się wobec kandydatów na członków Rady Ministrów powoływanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”, c) w ust. 6 po wyrazach „członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” dodaje się wyrazy „ , Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”, d) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. W stosunku do kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 6, z wyłączeniem kandydatów powoływanych w trybie art. 154 i 155 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie sprawdzające przeprowadza

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 196 poz. 1631) wynika, iż postępowanie sprawdzające (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Zasady dostępu do informacji niejawnych

  Chcemy mieć poświadczenie stałe dla pracowników, które potwierdzi ich możliwość do dostępu do informacji niejawnej na konkretnym poziomie. Mając takie poświadczenie (...)

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec (...)

 • Ochrona lokatorów w spółdzielni

  Czy jako podmiot spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mogę posługiwać się przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-23 poz. 166

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2008-02-11 poz. 133

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-08 poz. 1385

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 października 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Moskwie dnia 8 lutego 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 156

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.