Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-19
Data wejscia w życie:2001-04-01
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 22                — 1672 —                Poz. 257


257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa. Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa (Dz. U. Nr 10, poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1: a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) stanowisko do badania poubojowego,” b) po pkt 20 stawia się przecinek i dodaje się pkt 21 w brzmieniu: „21) pomieszczenie do barwienia oraz pomieszczenie do magazynowania: a) czaszek z gałkami ocznymi, migdałkami, mózgiem i rdzeniem przedłużonym oraz rdzeni kręgowych bydła, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy, b) jelit bydlęcych — od dwunastnicy do jelita prostego — niezależnie od wieku, c) śledzion owiec i kóz niezależnie od wieku, d) stałych odpadów powstających przy uboju i obróbce poubojowej bydła, owiec i kóz.”;

2) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zwierzęta nie mogą być kierowane do uboju, jeżeli badanie przedubojowe wskazuje, że:

1) są one chore lub podejrzane o następujące choroby zakaźne: a) pomór bydła, b) nosaciznę, c) wąglik, d) szelestnicę, e) wściekliznę, f) gąbczastą encefalopatię bydła, lub

2) są chore, ale nie na chorobę zakaźną, lub

3) istnieje podejrzenie, że otrzymały one substancje mogące spowodować, że ich mięso będzie szkodliwe dla zdrowia ludzi.”;

3) w § 18 wyrazy „zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę” zastępuje się wyrazami „sanitarny, z wyjątkiem uboju zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 1,”;

4) w § 22: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Tusze świń w wieku powyżej 4 tygodni, bydła i koni powyżej 6 miesięcy oraz owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy powinny być przedstawione do badania poubojowego w postaci przepołowionej wzdłuż kręgosłupa.”, b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „6. Części zwierząt, wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21, po badaniu poubojowym należy:

1) oddzielić,

2) zabarwić błękitem patentowym w pomieszczeniu do barwienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21,

3) przechowywać przed wysyłką w pomieszczeniu do magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21,

4) wysłać w pojemnikach przeznaczonych do tego celu do zakładów unieszkodliwiających wskazanych przez powiatowego lekarza weterynarii.”;

5) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rzeźniami o małej zdolności ubojowej są rzeźnie, w których odbywa się ubój nie więcej niż 20 jednostek przeliczeniowych w tygodniu lub 1 000 jednostek przeliczeniowych w roku, przy czym:

1) 1 sztuka bydła w wieku powyżej 3 miesięcy albo 1 koń — stanowią 1 jednostkę przeliczeniową,

2) 1 sztuka bydła w wieku do 3 miesięcy — stanowi 0,5 jednostki przeliczeniowej,

3) 1 świnia: a) powyżej 100 kilogramów żywej wagi — stanowi 0,20 jednostki przeliczeniowej, b) do 100 kilogramów żywej wagi — stanowi 0,15 jednostki przeliczeniowej, c) poniżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowi 0,05 jednostki przeliczeniowej,

4) 1 owca lub 1 koza — stanowią 0,10 jednostki przeliczeniowej,

5) 1 owca lub 1 koza poniżej 15 kilogramów żywej wagi — stanowią 0,05 jednostki przeliczeniowej.” §

2. W okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dopuszcza się barwienie błękitem patentowym części zwierząt w pomieszczeniu do magazynowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 21 zmienianego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.