Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-05
Data wejscia w życie:2001-04-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1665 —                Poz. 251


251

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz. 1157) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 na końcu po wyrazie „opakowaniu” dodaje się wyrazy „ , w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych mogą być gromadzone i przechowywane odpady, które są przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na zasadach określonych w rozporządzeniu.”, c) skreśla się ust. 3, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie, chyba że technologia wykorzystywania lub unieszkodliwiania uzasadnia ich wymieszanie.”, e) w ust. 6: — w pkt 1 skreśla się wyraz „zadaszone”, a wyraz „pojemników” zastępuje się wyrazem „opakowań”, — w pkt 2 skreśla się wyraz „naziemne”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Âcieki z oczyszczania opakowań, zbiorników i urządzeń służących do prac ładunkowych oraz z powierzchni utwardzonych w miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być badane pod względem zawartości składników szkodliwych występujących w gromadzonych odpadach i w zależności od ich składu kierowane do odbiornika lub do oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach.”;

3) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpady niebezpieczne, dla których przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych nie określają sposobu opakowania, powinny być usuwane w opakowaniach wykonanych z materiału odpornego na działanie składników umieszczanych w nich odpadów i posiadać szczelne zamknięcia, zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadów w trakcie transportu i czynności załadunkowych i rozładunkowych.”, b) w ust. 2 wyraz „Pojemniki” zastępuje się wyrazem „Opakowania”, c) skreśla się ust. 3, d) w ust. 4 i 5 wyraz „pojemników” zastępuje się wyrazem „opakowań”;

4) w § 6: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do gromadzenia odpadów, o których mowa w ust. 1, należy stosować opakowania wykonane z materiału ulegającego rozkładowi termicznemu w procesie unieszkodliwiania.”, b) skreśla się ust. 3, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Nie dopuszcza się do sortowania odpadów, o których mowa w ust. 1, oraz otwierania opakowań po napełnieniu. Opakowanie po napełnieniu powinno być zamknięte w sposób uniemożliwiający jego otwarcie. W przypadku uszkodzenia napełnionego opakowania należy je umieścić w całości w innym większym opakowaniu.”, d) w ust. 5 i 6 użyty w odpowiednim przypadku i liczbie wyraz „pojemnik” zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazem „opakowanie”, e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Odpady niebezpieczne pochodzenia medycznego i weterynaryjnego podlegają obowiązkowi unieszkodliwiania w procesach termicznych, w instalacjach odpowiadających wymaganiom dla metod A1 lub A4 wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub w zakładach termicznego przekształcenia od-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odór z wysypiska

  Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów

  Jak powinno wyglądać roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów?

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Gospodarka odpadami

  Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-28 poz. 1142

  Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

 • Komunikat UE z 2009-12-04 nr 295 poz. 4

  Opinia Komisji z dnia 30 listopada 2009 r. dotycząca planu modyfikacji usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie unieszkodliwiania (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1734

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.

 • Komunikat UE z 2009-11-14 nr 275 poz. 2

  Opinia Komisji z dnia 12 listopada 2009 r. dotycząca planu usuwania odpadów promieniotwórczych, powstałych w związku z likwidacją elektrowni (...)

 • Komunikat UE z 2010-10-19 nr 282 poz. 2

  Opinia Komisji z dnia 18 października 2010 r. dotycząca zmodyfikowanego planu usuwania odpadów promieniotwórczych powstałych w zakładzie wzbogacania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.