Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-19
Data wejscia w życie:2001-03-24
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001


263

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 marca 2001 r. sygn. akt K. 32/2000. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Krzysztof Kolasiński — przewodniczący, Andrzej Mączyński, Marek Safjan,

Dziennik Ustaw Nr 22                — 1688 —                Poz. 263


Jadwiga Skórzewska-Łosiak — sprawozdawca, Jerzy Stępień,

protokolant: Joanna Szymczak,

— prawa kontynuowania lub zakończenia wszczętych przed tą datą procedur dotyczących przyznawania stopni specjalizacji zawodowych nauczycieli — prawa posiadającego zasadnicze znaczenie dla wolności wyboru i wykonywania zawodu nauczyciela, orzeka: Art. 1 pkt 32 oraz art. 7 ust. 1—7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) nie są niezgodne z art. 2 oraz z art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Krzysztof Kolasiński Andrzej Mączyński Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marek Safjan Jerzy Stępień

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2001 r. na rozprawie sprawy z wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego, z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie, że art. 7 ust. 1—7 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239) jest niezgodny z art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez pozbawienie nauczycieli słusznie nabytego — na podstawie art. 46 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym do dnia 6 kwietnia 2000 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 263 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 258 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z Królestwa Niderlandów oraz z Republiki Francuskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia pryszczycy.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 257 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 256 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych, badania, oceny i znakowania mięsa, wykorzystania mięsa o ograniczonej przydatności do spożycia, mięsa niezdatnego do spożycia oraz prowadzenia dokumentacji z tym związanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 255 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 254 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 253 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 261 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 262 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2001 r. sygn. akt K. 21/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 259 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 250 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia wzoru zawiadomienia dotyczącego emisji obligacji, w której wartość nominalna jednej obligacji jest nie mniejsza niż równowartość 40 000 EURO.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 260 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie postępowania w sprawach o uznanie za repatrianta.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 252 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 251 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 249 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 248 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin uprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 22, poz. 247 z 2001

  Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.