Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 810 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-21
Data wejscia w życie:2001-08-25
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 810 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/13

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810, Nr 122, poz. 1322, z 2002 r. Nr 127, poz. 1086, z 2003 r. Nr 100, poz. 923.

Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady regulacji rynku buraków cukrowych i cukru, obejmujące produkcję i obrót następującymi produktami:

1) burakami cukrowymi,

2) cukrem buraczanym, cukrem trzcinowym w każdej formie, w tym cukrem inwertowanym,

3) izoglukozą,

4) syropem inulinowym,

5) melasą,

6) cukrem i syropem klonowym,

7) sztucznym miodem mieszanym lub niemieszanym z miodem naturalnym,

8) karmelem,

9) cukrami smakowymi i barwionymi,

10) wysłodkami i innymi odpadami z produkcji cukru,

11) smakowymi lub barwionymi syropami z cukru, izoglukozy i inuliny,

12) innymi cukrami i syropami. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) cukry białe - cukry bez dodatków smakowych lub barwników, zawierające w stanie suchym co najmniej 99,5% sacharozy oznaczonej metodą polarymetryczną,

2) cukry surowe - cukry bez dodatków smakowych lub barwników, zawierające w stanie suchym mniej niż 99,5% sacharozy oznaczonej metodą polarymetryczną,

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 2/13

3) producent cukru - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509) będącego posiadaczem środków produkcji umożliwiających wytworzenie cukru buraczanego,

4) producent izoglukozy - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3, będącego posiadaczem środków produkcji umożliwiających wytworzenie izoglukozy,

5) producent syropu inulinowego - przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 3, będącego posiadaczem środków produkcji umożliwiających wytworzenie syropu inulinowego,

6) plantator buraków cukrowych - posiadacza gruntu rolnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który na tym gruncie uprawia buraki cukrowe na podstawie umowy kontraktacji zawieranej z producentem cukru,

7) rok rozliczeniowy - okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, na który dokonuje się bilansu produkcji, krajowego zużycia, zapasów, eksportu i importu cukru oraz ustala się ceny, opłaty, dopłaty, kwoty i limity, z zastrzeżeniem art. 21,

8) kwota A cukru - ilość cukru buraczanego, jaka może być wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek krajowy w okresie od dnia 1 października danego roku rozliczeniowego do dnia 30 września następnego roku rozliczeniowego, 8a) kwota A izoglukozy i kwota A syropu inulinowego - ilość odpowiednio izoglukozy i syropu inulinowego, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona na rynek krajowy w roku rozliczeniowym,

9) kwota B cukru - ilość cukru buraczanego, jaka może być wyprodukowana w danym roku rozliczeniowym i wprowadzona na rynek krajowy w okresie od dnia 1 października danego roku rozliczeniowego do dnia 30 września następnego roku rozliczeniowego lub wyeksportowana z dopłatami w okresie roku rozliczeniowego, na który została ustalona, 9a) kwota B izoglukozy i kwota B syropu inulinowego - ilość odpowiednio izoglukozy i syropu inulinowego, jaka może być wyprodukowana i wprowadzona na rynek krajowy w roku rozliczeniowym albo wyeksportowana z dopłatami,

10) limit A i B cukru, limit A i B izoglukozy oraz limit A i B syropu inulinowego - przyznaną odpowiednio producentowi cukru, izoglukozy i syropu inulinowego część kwot A i B cukru, izoglukozy albo syropu inulinowego,

11) cukier A i B, izoglukoza A i B oraz syrop inulinowy A i B - odpowiednio cukier buraczany, izoglukoza i syrop inulinowy wyprodukowane przez producenta w ramach przyznanych mu limitów A i B,

12) cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C - odpowiednio cukier buraczany, izoglukoza i syrop inulinowy, wyprodukowane przez producenta ponad przyznane limity A i B lub przez producenta, któremu nie przyznano limitów A i B,

13) buraki A, buraki B i buraki C - buraki cukrowe przetworzone odpowiednio na cukier A, cukier B i cukier C,

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 3/13

14) izoglukoza - produkt uzyskany z glukozy lub jej polimerów o zawartości wagowo co najmniej 10% fruktozy w suchej masie,

15) syrop inulinowy - bezpośredni produkt otrzymany przez hydrolizę inuliny lub oligofruktoz, zawierający wagowo w suchej masie co najmniej 10% fruktozy w postaci wolnej lub sacharozy,

16) opłaty cukrowe - opłaty od ilości wyprodukowanego cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B, wnoszone przez producentów i przeznaczone na pokrycie kosztów dopłat do eksportu cukru B, izoglukozy B i syropu inulinowego B,

17) prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych - uprawnienie plantatora buraków cukrowych do dostarczenia określonej ilości buraków cukrowych do określonego miejsca odbioru przyznane przez Komisję mieszaną,

18) Komisja mieszana - podmiot działający przy producencie cukru, na zasadach określonych przez Komisję Porozumiewawczą do Spraw Cukru. Rozdział II Komisja Porozumiewawcza do Spraw Cukru Art. 3.

1. Tworzy się Komisję Porozumiewawczą do Spraw Cukru, zwaną dalej „Komisją Porozumiewawczą”.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych powołuje i odwołuje członków Komisji Porozumiewawczej.

3. Komisja Porozumiewawcza składa się z 12 członków, w tym:

1) 6 przedstawicieli plantatorów buraków cukrowych,

2) 6 przedstawicieli producentów cukru - zgłoszonych przez związki zawodowe rolników i społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz przez producentów cukru.

4. Kadencja Komisji Porozumiewawczej trwa 4 lata.

5. Członek Komisji Porozumiewawczej może być odwołany na wniosek organizacji, której jest reprezentantem.

6. Komisja Porozumiewawcza działa na podstawie regulaminu nadanego przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia.

7. Regulamin określi w szczególności tryb powoływania i odwoływania członków Komisji Porozumiewawczej, częstotliwość posiedzeń, sposób podejmowania uchwał, a także zasady podziału kosztów działania tej Komisji.

8. Do zadań Komisji Porozumiewawczej należy:

1) opiniowanie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, określonych w drodze rozporządzenia, o którym mowa w ust. 9,

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 4/13

2) reprezentowanie interesów plantatorów i producentów cukru wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Prezesa Agencji Rynku Rolnego i innych organów administracji publicznej, a w szczególności opiniowanie: a) propozycji ceny interwencyjnej cukru, ceny podstawowej buraków cukrowych oraz cen minimalnych buraków cukrowych, b) sprawozdań Prezesa Agencji Rynku Rolnego dotyczących kosztów dopłat do eksportu, c) decyzji o podziale limitów, o której mowa w art. 8 ust. 7, d) wysokości opłat cukrowych,

3) określenie zakresu działania i trybu powoływania Komisji mieszanej, działającej przy producencie cukru, w skład której wchodzą w równej licz- pkt 4 w ust. 8 w art. 3 bie przedstawiciele plantatorów buraków cukrowych i przedstawiciele wła- skreślony ściwego producenta cukru,

9. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, w tym:

1) zasady przyznawania prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych dla poszczególnych plantatorów, odpowiednio do przyznanego producentowi limitu A i B cukru, oraz zasady zbywania tego prawa,

2) bazę dostawy i jakość standardową buraków cukrowych,

3) warunki produkcji i organizacji dostaw buraków cukrowych,

4) warunki odbioru buraków cukrowych i zapłaty za nie - uwzględniając zapewnienie jednakowej ochrony interesów producentów cukru i plantatorów buraków cukrowych. ust. 10-12 w art. 3

skreślone

Art. 4. Przy producencie cukru działa Komisja mieszana, której zadaniem jest ocena przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9, oraz ustalanie dla poszczególnych plantatorów, wynikających z prawa do uprawy i dostawy, oznaczonej ilości i miejsca dostawy buraków cukrowych. Rozdział III Kwoty i limity produkcji cukru, izoglukozy i syropu inulinowego Art. 5. Kwoty A i B cukru, kwoty A i B izoglukozy oraz kwoty A i B syropu inulinowego na dany rok rozliczeniowy określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych złożony po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Komisji Porozumiewawczej, w terminie do dnia 1 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzającego ten, w którym przypada początek danego roku rozliczeniowego.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 5/13

Art. 6.

1. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, w terminie do dnia 1 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego ten, w którym przypada początek roku rozliczeniowego, przyznaje producentom cukru limity A i B cukru na ten rok rozliczeniowy.

2. Limity, o których mowa w ust. 1, przyznawane są na wniosek producentów cukru w drodze podziału odpowiednio kwoty A cukru i kwoty B cukru proporcjonalnie do udziału limitów A i B przyznanych im przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na kampanię 2001/2002 w kwotach A i B cukru ustalonych przez Radę Ministrów na tę kampanię.

3. Producent cukru, któremu przyznano limity A i B cukru, składa Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania dotyczące:

1) ilości wyprodukowanego, przechowywanego i sprzedanego cukru A, B i C za poprzedni miesiąc - w terminie 25 dni po zakończeniu każdego miesiąca,

2) produkcji cukru A, B i C za dany rok rozliczeniowy - w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego,

3) dokonanego do dnia 30 września obrotu cukrem A, B i C - w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego,

4) wysokości marży przetwórczej, wydatku cukru, przychodów ze sprzedaży melasy oraz kosztów transportu buraków cukrowych - w terminie do dnia 31 października po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

4. Producent izoglukozy lub syropu inulinowego, któremu przyznano limity A i B izoglukozy lub syropu inulinowego, składa Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania dotyczące:

1) produkcji, wielkości zapasów oraz sprzedaży izoglukozy A, B i C lub syropu inulinowego A, B i C - w terminie 15 dni po zakończeniu każdego miesiąca,

2) produkcji i obrotu izoglukozy A, B i C lub syropu inulinowego A, B i C - w terminie 30 dni po zakończeniu danego roku rozliczeniowego.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Rynku Rolnego, określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz terminy składania wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 3 i 4, mając na względzie możliwość uzyskania informacji od producentów cukru, izoglukozy i syropu inulinowego w zakresie wielkości produkcji, dokonanej w danym miesiącu sprzedaży oraz posiadanych zapasów cukru buraczanego, izoglukozy lub syropu inulinowego. Art. 7.

1. Cukier C, izoglukoza C i syrop inulinowy C, wyprodukowane w danym roku rozliczeniowym, muszą zostać wyeksportowane w postaci nieprzetworzonej lub w wyrobach o zawartości cukru co najmniej 10% w przeliczeniu na cukier biały, w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym przypada koniec danego roku rozliczeniowego.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 6/13

2. Producent cukru, izoglukozy i syropu inulinowego ma obowiązek przedstawiania Agencji Rynku Rolnego administracyjnych dokumentów celnych SAD w celu udowodnienia wykonania przepisu ust.

1.

3. Producent, który naruszył przepis ust. 1, obowiązany jest do wnoszenia opłaty sankcyjnej w wysokości wartości niewyeksportowanego cukru C, izoglukozy C albo syropu inulinowego C, licząc według ceny interwencyjnej cukru białego, obowiązującej w danym roku rozliczeniowym, przy zastosowaniu współczynnika 1,9 dla izoglukozy i syropu inulinowego w przeliczeniu na ekwiwalent cukru.

4. Opłaty sankcyjne, o których mowa w ust. 3, stanowią niepodatkowe należności budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.1)). Art. 8.

1. Plantator otrzymuje od producenta limit produkcji cukru. Limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora.

2. Suma limitów rozdzielona przez producenta plantatorom musi być równa sumie limitu A i limitu B, które zostały przyznane producentowi na podstawie art. 6 ust.

2.

3. Szczegółowe zasady podziału oraz obrotu limitami przez plantatorów, z uwzględnieniem średniej produkcji buraka cukrowego wykonanej przez plantatorów w ostatnich pięciu latach, zostaną określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9.

4. Producent cukru, który otrzymał limit A i limit B, jest obowiązany zawrzeć z plantatorami buraków cukrowych umowy kontraktacji na buraki w wysokości odpowiadającej przyznanemu plantatorowi limitowi produkcji cukru. Umowy kontraktacji powinny uwzględniać szczegółowe zasady określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 9.

5. Plantator buraka cukrowego może zbywać w całości lub w części limit, o którym mowa w ust. 1, innemu plantatorowi buraka cukrowego bez zgody producenta cukru. Z dniem nabycia całości lub części limitu na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy kontraktacji, o której mowa w ust. 4, odpowiednio do całości lub części limitu.

6. Nabywca jest obowiązany powiadomić producenta cukru, pod rygorem nieważności umowy, o nabyciu całości lub części limitu, o którym mowa w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Producent cukru, który nie zawarł umów kontraktacji na dostawę buraków cukrowych w ilości odpowiadającej przyznanym limitom A i B, jest obowiązany do dokonania zapłaty za wszystkie buraki przerobione na cukier w wysokości nie niższej niż cena minimalna za buraki A ustalona na podstawie art. 13.

8. W przypadku niewykonania przez producenta cukru w danym roku rozliczeniowym kontraktacji buraka cukrowego w zakresie przyznanego limitu A i limitu

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz.

95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 7/13

B, minister właściwy do spraw rynków rolnych może, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego, wydać decyzję o zmniejszeniu tych limitów proporcjonalnie do niewykonanej kontraktacji. Art. 9.

1. W przypadku połączenia się producentów cukru będących spółkami handlowymi, minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej, przyznaje, w drodze decyzji, producentowi cukru powstałemu w wyniku połączenia, na jego wniosek, limity A i B cukru równe sumie limitów przyznanych łączącym się producentom cukru.

2. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa produkcji cukru przez producenta cukru, minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej, przyznaje nabywcy, w drodze decyzji, na jego wniosek limity A i B cukru równe limitom przyznanym zbywcy.

3. W przypadku likwidacji, upadłości lub zaprzestania produkcji cukru w cukrowni z innych przyczyn, limity A i B przyznane danemu producentowi cukru, który jest właścicielem tej cukrowni, minister właściwy do spraw rynków rolnych po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej przekazuje innym producentom cukru proporcjonalnie do wielkości przejętych wraz z plantatorami praw do uprawy i dostawy buraków cukrowych. Art. 10. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek producenta cukru, przed zakończeniem roku rozliczeniowego może przenieść w ciężar limitu A i B, przyznanego na następny rok rozliczeniowy, część produkcji cukru C w ilości nieprzekraczającej 20% przyznanego mu limitu A; decyzja o przeniesieniu jest decyzją ostateczną. Art. 11.

1. Izoglukozę i syrop inulinowy wytwarza się wyłącznie z surowca pochodzenia krajowego.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji, w terminie do dnia 1 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego ten, w którym przypada początek roku rozliczeniowego, przyznaje producentom izoglukozy oraz producentom syropu inulinowego odpowiednio limity A i B izoglukozy oraz limity A i B syropu inulinowego na ten rok rozliczeniowy.

3. Limity, o których mowa w ust. 2, przyznaje się na wniosek producentów w drodze podziału odpowiednio kwot A i B izoglukozy i kwot A i B syropu inulinowego proporcjonalnie do wielkości sprzedaży na rynek krajowy w roku kalendarzowym poprzedzającym wejście ustawy w życie.

4. Przepisy art. 6 ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 8/13

Rozdział IV Ceny, opłaty i dopłaty Art. 12.

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych złożony po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji Rynku Rolnego i Komisji Porozumiewawczej, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku ustala na rok rozliczeniowy rozpoczynający się 1 lipca następnego roku:

1) cenę interwencyjną cukru białego,

2) cenę podstawową buraków cukrowych.

2. Cena interwencyjna cukru białego dotyczy cukru niepakowanego o określonej jakości standardowej, loco magazyn producenta cukru, załadowanego na środek art. 14 skreślony transportu wskazany przez kupującego.

3. Cena podstawowa buraków cukrowych dotyczy określonego miejsca dostawy i określonej jakości standardowej i ustalana jest z uwzględnieniem ceny interwencyjnej cukru białego oraz wielkości odzwierciedlających:

1) marżę przetwórczą,

2) wydatek cukru,

3) przychody producenta cukru ze sprzedaży melasy,

4) koszty dostarczenia buraków cukrowych do cukrowni. Art. 13.

1. Cena minimalna buraków A równa jest 98% ceny podstawowej buraków cukrowych.

2. Cena minimalna buraków B równa jest 68% ceny podstawowej buraków cukrowych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 5.

3. Cena minimalna buraków A i cena minimalna buraków B obowiązują dla tego samego miejsca dostawy i tej samej jakości standardowej, dla której ustalona jest cena podstawowa buraków cukrowych.

4. Producent cukru kupujący buraki cukrowe nadające się do produkcji cukru i przeznaczone do produkcji cukru obowiązany jest zapłacić:

1) za buraki A - cenę nie niższą niż cena minimalna buraków A,

2) za buraki B - cenę nie niższą niż cena minimalna buraków B.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, ustali ceny minimalne buraków A i B wraz z dopłatami i opustami określonymi w zależności do odchyleń od jakości standardowej.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 9/13

Art. 15.

1. Agencja Rynku Rolnego może zakupić po cenie interwencyjnej cukier A i B od producenta cukru.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, może podjąć decyzję o sprzedaży cukru z zapasów Agencji po cenie niższej lub równej cenie interwencyjnej z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady dokonywania zakupów interwencyjnych cukru białego, w tym:

1) minimalne wymagania co do jakości i ilości cukru oferowanego Agencji,

2) dopłaty i opusty związane z odchyleniami od jakości standardowej,

3) warunki i procedury przejęcia cukru przez Agencję - uwzględniając wymóg zapewnienia zbytu cukru A i B, wyprodukowanego przez producentów cukru, oraz właściwej organizacji rynku cukru. Art. 16.

1. Producenci mogą uzyskać dopłaty do eksportu cukru B, izoglukozy B, syropu ust. 2-2c w art. 15 skreślone inulinowego B, a przetwórcy cukru do przerobu cukru na cele niespożywcze.

2. Całkowita wartość dopłat, o których mowa w ust. 1, pokrywana jest z opłat cukrowych, o których mowa w art. 17 ust. 1, wpłacanych przez producentów cukru buraczanego, izoglukozy i syropu inulinowego do Agencji Rynku Rolnego.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego, przed zakończeniem roku rozliczeniowego określa:

1) ilość cukru A i B, izoglukozy A i B oraz syropu inulinowego A i B wyprodukowanych w danym roku rozliczeniowym,

2) przewidywaną ilość cukru A i B, izoglukozy A i B i syropu inulinowego A i B wprowadzonych na rynek krajowy w danym roku rozliczeniowym,

3) przewidywaną ilość cukru buraczanego przetworzonego na cele niespożywcze,

4) nadwyżkę cukru i izoglukozy oraz syropu inulinowego, które powinny być wyeksportowane przez odjęcie ilości, o której mowa w pkt 2 od ilości, o której mowa w pkt 1,

5) wysokość dopłat do przewidywanego eksportu 1 tony cukru w odniesieniu do danego roku rozliczeniowego,

6) wysokość dopłat do przewidywanego przerobu 1 tony cukru na cele niespożywcze,

7) całkowitą wysokość dopłat eksportowych i dopłat do przerobu cukru na cele niespożywcze wynikających z pomnożenia ilości, o których mowa w pkt 3 i 4, przez średnie dopłaty, o których mowa w pkt 5 i 6.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 10/13

Art. 17.

1. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego są obowiązani do wniesienia do Agencji Rynku Rolnego opłat cukrowych w wysokości:

1) 2% ceny interwencyjnej w odniesieniu do ilości wyprodukowanego cukru A, izoglukozy A oraz syropu inulinowego A,

2) 32% ceny interwencyjnej w odniesieniu do ilości wyprodukowanego cukru B, izoglukozy B oraz syropu inulinowego B. 1a. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się w przypadku:

1) izoglukozy po przeliczeniu na suchą masę,

2) syropu inulinowego po przeliczeniu na ekwiwalent cukru buraczanego przez zastosowanie współczynnika 1,9.

2. Środki pochodzące z opłat, o których mowa w ust. 1 i ust. 5a, wpłacane do Agencji Rynku Rolnego na wydzielony rachunek, przeznacza się w całości na dopłaty, o których mowa w art. 16 ust.

1.

3. W przypadku gdy ustalona wartość opłat, o których mowa w ust. 1, nie została całkowicie wykorzystana, Prezes Agencji Rynku Rolnego obniża ją w następnym roku rozliczeniowym o wielkość wynikającą z wartości niewykorzystanej rozdz. V (art.

18) skreślony kwoty.

4. W przypadku gdy ustalona wartość dopłat, o których mowa w art. 16 ust. 1, dla danego roku rozliczeniowego nie jest całkowicie pokryta przez opłaty, o których mowa w ust. 1, od producentów pobierane będą dodatkowe opłaty. Dodatkowa opłata ustalana jest dla każdego producenta cukru, izoglukozy i syropu inulinowego przez wprowadzenie do całkowitej sumy należnej ze strony producenta cukru, izoglukozy i syropu inulinowego w bieżącym roku rozliczeniowym współczynnika, który zostanie ustalony jako stosunek kosztów dopłat do sumy opłat cukrowych za ten sam rok rozliczeniowy pomniejszony o

1.

5. W przypadku zastosowania dodatkowych opłat, o których mowa w ust. 4, zostanie skorygowana cena minimalna buraków B, o której mowa w art. 13 ust. 2, z użyciem tego samego współczynnika. Skorygowana cena zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych, na wniosek Prezesa Agencji Rynku Rolnego, do dnia 15 października danego roku rozliczeniowego. 5a. Producenci cukru, izoglukozy lub syropu inulinowego, którzy nie uiścili do Agencji Rynku Rolnego opłat cukrowych, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do wniesienia, wraz z tymi opłatami cukrowymi, opłat sankcyjnych w wysokości 100% każdej należnej opłaty cukrowej. 5b. Decyzje w sprawie opłat, o których mowa w ust. 5a, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego. 5c. Do postępowania w sprawie opłaty stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, po zasięgnięciu opinii Komisji Porozumiewawczej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy pobierania opłat cukrowych, uwzględniając zabezpieczenie prawa eksporterów do całkowitej wartości dopłat do eksportu cukru B, izoglukozy B, syropu inulinowego B oraz przetwórców cukru do przerobu cukru na cele niespożywcze.

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 11/13

Rozdział VI Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 19. W ustawie z dnia 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, z 1996 r. Nr 152, poz. 724 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy skreśla się wyrazy „regulacji rynku cukru i”;

2) skreśla się art. 1, art. 1a pkt 1, 2, 5 i 6, art. 2-4a, art. 10 i art. 13;

3) w art. 1a w pkt 3: a) w lit. a) po wyrazach „poz. 561),” dodaje się wyrazy „oraz ich następców prawnych,”, b) w lit. b) po wyrazach „poz. 110),” dodaje się wyrazy „oraz ich następców prawnych,”;

4) skreśla się art.

5. Rozdział VII Przepisy przejściowe i końcowe Art. 20.

1. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, utworzy niezwłocznie „Krajową Spółkę Cukrową” w drodze podwyższenia kapitału zakładowego jednej ze Spółek Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 19, w której Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji wnosząc jako wkład niepieniężny akcje pozostałych Spółek Cukrowych, w których Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji. 1a. Po utworzeniu Krajowej Spółki Cukrowej minister właściwy do spraw Skarbu Państwa spowoduje połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tej spółki ze spółkami, w których:

1) Krajowa Spółka Cukrowa posiada 100% akcji,

2) Skarb Państwa i Krajowa Spółka Cukrowa wykonują łącznie i bez ograniczeń prawa z co najmniej 75% akcji,

3) Skarb Państwa i Spółki Cukrowe, w których Skarb Państwa wykonuje bez ograniczeń prawa ze 100% akcji, utworzone na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 19, wykonują łącznie i bez ograniczeń prawa z co najmniej 75% akcji. 1b. Do rozporządzania akcjami Spółek Cukrowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 32 i art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673,

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 12/13

Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745, Nr 76, poz. 807 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 113, poz. 984). Wartość akcji Skarbu Państwa wnoszonych aportem w spółkach, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie bilansu sporządzonego za ostatni rok obrotowy. 1c. Z chwilą zakończenia postępowań sądowych w stosunku do Śląskiej Spółki Cukrowej oraz pozostałych cukrowni będących w sporze, akcje tych spółek zostaną wniesione na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej.

2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, działając w imieniu Skarbu Państwa, wniesie na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej wszystkie będące w posiadaniu Skarbu Państwa akcje Spółek Cukrowych utworzonych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 19, i spółek, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy powołanej w art. 19, które nie podlegają połączeniu w myśl ust.

1. Do rozporządzania akcjami cukrowni, polegającego na wniesieniu ich na podwyższenie kapitału Krajowej Spółki Cukrowej, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106 poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr 60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637, Nr 72, poz. 745 i Nr 76, poz. 807).

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, program prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej oraz tryb zbywania akcji wyłącznie dla plantatorów buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracowników Krajowej Spółki Cukrowej, w drodze zaproszeń do rokowań skierowanych do nich lub do ich pełnomocników. Zapłata za akcje może być dokonywana w ratach. Do zbywania akcji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 107, poz. 669 i Nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. Nr 22 poz. 270, Nr 60, poz. 702 i 703, Nr 94, poz. 1037, Nr 103, poz. 1099, Nr 114, poz. 1191, Nr 116, poz. 1216 i Nr 122, poz. 1315) oraz ustawy, o której mowa w ust.

2.

4. Plantatorzy buraków cukrowych i pracownicy przemysłu cukrowniczego w miejsce uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji uzyskanych na podstawie art. 8 ustawy, o której mowa w art. 19, nabywają odpowiednio prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej. Przepisy Kodeksu spółek handlowych o zamianie akcji stosuje się odpowiednio.

5. Akcje nabyte w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 lub nabyte z nowych emisji akcje bez wyłączonego prawa głosu mogą być zbywane wyłącznie innym plantatorom buraków cukrowych związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową i pracownikom Krajowej Spółki Cukrowej albo mogą być nabyte przez Krajową Spółkę Cukrową w celu umorzenia. Akcje nowych emisji Krajowej Spółki Cukrowej mogą obejmować wyłącznie plantatorzy buraków cukrowych związani umowami kontraktacji buraków cukrowych z Krajową Spółką Cukrową lub pracownicy

03-07-14

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

Krajowej Spółki Cukrowej, lub mogą być nabyte przez inne osoby wyłącznie w formie akcji z wyłączonym prawem głosu. Art. 21.

1. Pierwszym rokiem rozliczeniowym w rozumieniu ustawy jest okres od dnia 1 października 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.

2. Akty wykonawcze dotyczące pierwszego roku rozliczeniowego, o których mowa w art. 5 i art. 12 ust. 1, zostaną wydane do dnia 15 października 2001 r.

3. Decyzje dotyczące ustalenia limitów produkcji na pierwszy rok rozliczeniowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 i art. 11 ust. 2, zostaną wydane do dnia 30 listopada 2001 r. Art. 22.

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 31 marca 2002 r. dokona końcowego rozliczenia i przekazania dopłat producentom cukru do wyeksportowanego cukru w kwocie B w 2001 r.

Dopłaty te będą realizowane przez Agencję do wysokości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku Agencji, pochodzących z opłat wnoszonych przez podmioty nabywające cukier od producentów cukru na zaopatrzenie rynku krajowego, w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., powiększone o niewykorzystane środki na dopłaty producentom cukru w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże na rachunek Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2, środki niewykorzystane w 2001 r. na dopłaty do eksportu cukru w ramach kwoty B.

3. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże posiadaną dokumentację dotyczącą opłat i dopłat do eksportu cukru Agencji Rynku Rolnego w terminie do dnia 30 września 2002 r. Art. 23. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 17 i 22, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 19 pkt 1-3, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2002 r. i art. 9 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

03-07-14

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 810 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.