Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 813 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-22
Data wejscia w życie:2001-10-26
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 813 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/18

USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 76, poz. 813, Nr 154, poz. 1802;

Art. 1. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773, z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93, poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56, poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 2-6 otrzymują brzmienie: „2) dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy i praw na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze,

3) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy,

4) zamówieniach publicznych - zwanych dalej także „zamówieniami”, należy przez to rozumieć opłacane przez zamawiającego usługi, dostawy lub roboty budowlane wykonywane przez dostawców lub wykonawców,

5) zamawiającym - należy przez to rozumieć podmiot obowiązany stosować ustawę przy udzielaniu zamówień,

6) krajowych dostawcach lub wykonawcach - należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa polskiego mające siedzibę w kraju, a także podmioty te występujące wspólnie, jeżeli każdy z nich ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju,”, b) w pkt 7 skreśla się lit. g), c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) najkorzystniejszej ofercie - należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną albo ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w szczególności kosztów eksploatacji, parametrów technicznych, funkcjonalności oraz terminu wykonania,”, d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 2/18

„11) jednostkach zależnych - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne, na które zamawiający ma bezpośredni lub pośredni wpływ wynikający z posiadania: a ) co najmniej 50% udziałów (akcji) lub b) większości głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu akcjonariuszy), lub c) prawa do powoływania lub odwoływania co najmniej połowy członków organu zarządzającego lub nadzorczego,”, e) w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu: „12) kategorii dostaw lub usług - należy przez to rozumieć piąty poziom grupowania dostaw lub usług stosowany w klasyfikacjach statystycznych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668).”, f) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Ilekroć ustawa odnosi się do wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO, przeliczenia tej wartości na złote dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty w dniu określania wartości zamówienia.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3.

1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane.

2. Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania ustawy lub uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych określonych ustawą dzielić zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia.”;

3) po art. 3 dodaje się art. 3a-3c w brzmieniu: „Art. 3a.

1. Jeżeli zamówienie ma być wykonywane w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością takiego zamówienia jest suma wartości poszczególnych jego części.

2. Jeżeli suma wartości poszczególnych części zamówienia przekracza równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów ustawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielenia zamówienia na każdą z części.

3. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić w ciągu roku kalendarzowego zamówień na dostawy lub usługi tej samej kategorii, podstawą obliczenia wartości zamówienia jest łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w danym roku, albo suma wartości zamówień tej samej kategorii udzielonych w poprzednim roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaź-

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 3/18

nika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalanego w ustawie budżetowej.

4. W przypadku gdy łączna wartość zamówień, o których mowa w ust. 3, przekracza równowartość kwoty, od której jest uzależnione stosowanie odpowiednich przepisów ustawy, przepisy te, dotyczące publikacji ogłoszeń, terminów, protokołu postępowania, protestów i odwołań, stosuje się do udzielania każdego z poszczególnych zamówień.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczenia wartości zamówienia publicznego, z uwzględnieniem specyfiki robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem zamówienia oraz czasu na jaki ma być zawarta umowa. Art. 3b. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane, dostawy lub usługi, do udzielenia tego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Art. 3c.

1. Jeżeli zamówienie ma być finansowane z udziałem środków zagranicznych przyznanych na podstawie umowy międzynarodowej, która przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówienia, zamawiający stosuje procedury określone w umowie międzynarodowej.

2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, może, w drodze decyzji administracyjnej, udzielić, na wniosek zamawiającego, zezwolenia na odstąpienie od stosowania przepisów ustawy, w przypadku zamówienia finansowanego z udziałem środków zagranicznych przyznanych na innej podstawie niż umowa międzynarodowa, jeżeli otrzymanie tych środków jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niż określone w ustawie.

3. Do zamówień finansowanych w całości lub w części ze środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i realizowanych w ramach jej programu inwestycyjnego stosuje się zasady obowiązujące w tej organizacji.”;

4) w art. 4: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z zastrzeżeniem pkt 7 i 9,”, - skreśla się pkt 2 i 3, - w pkt 8 po wyrazie „telewizji” dodaje się wyrazy „oraz ich jednostki zależne”, - w pkt 9 wyrazy „jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego oraz Krajowy Związek Kas Chorych” zastępuje się wyrazami „i jednostki organizacyjne ubezpieczenia zdrowotnego”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do stosowania ustawy są obowiązane również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli ponad 50% wartości udzielanego przez nie

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 4/18

zamówienia jest finansowane ze środków publicznych lub bezpośrednio przez podmioty wymienione w ust. 1.”;

5) po art. 4 dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu: „Art. 4a.

1. Do stosowania ustawy są obowiązane również podmioty niewymienione w art. 4, jeżeli udzielane przez nie zamówienie jest bezpośrednio związane z prowadzonym przez te podmioty co najmniej jednym z następujących rodzajów działalności:

1) poszukiwaniem, rozpoznawaniem miejsc występowania lub wydobywaniem gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,

2) zarządzaniem lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz udostępnianiem ich przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym,

3) tworzeniem stałych sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, gazu lub energii cieplnej lub dostarczaniem wody pitnej, energii elektrycznej, gazu albo energii cieplnej do takich sieci lub kierowaniem takimi sieciami,

4) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego lub kolei linowej,

5) obsługą sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu autobusowego,

6) udostępnianiem lub obsługą publicznej sieci telekomunikacyjnej, albo świadczeniem jednej lub większej liczby usług telekomunikacyjnych za pomocą takiej sieci.

2. Ustawy nie stosuje się do zamówień bezpośrednio związanych z rodzajem działalności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli podmioty inne niż zamawiający prowadzą taki sam rodzaj działalności na tym samym obszarze i na tych samych warunkach co zamawiający.

3. Zamawiający spełniający warunki określone w ust. 1 są obowiązani do stosowania ustawy, jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza:

1) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-5, równowartość kwoty 400 000 EURO dla dostaw i usług oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych,

2) w przypadku prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 6, równowartość kwoty 600 000 EURO dla usług i dostaw oraz kwoty 5 000 000 EURO dla robót budowlanych. Art. 4b.

1. Na zasadach szczególnych mogą być prowadzone postępowania o zamówienia:

1) udzielane w sytuacji wystąpienia lub bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem klęski żywiołowej,

2) udzielane i realizowane za granicą,

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 5/18

3) których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy,

4) których przedmiot jest objęty tajemnicą państwową,

5) dotyczące istotnych interesów bezpieczeństwa państwa.

2. Zasady szczególne, o których mowa w ust. 1, mogą polegać na odstąpieniu od stosowania przepisów ustawy dotyczących:

1) obowiązku publikacji ogłoszeń,

2) terminów,

3) odwołań,

4) wymogu zatwierdzania przez Prezesa Urzędu trybu udzielania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony,

5) jawności postępowania,

6) preferencji krajowych,

7) przesłanek wyboru trybu przetargu ograniczonego i dwustopniowego.

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowań, o których mowa w ust. 1.”;

6) w art. 6: a) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) udzielania zamówień: a) gospodarstwom pomocniczym przez macierzyste jednostki budżetowe lub przez jednostki podległe (podporządkowane) jednostkom macierzystym w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego, b) przedsiębiorstwom podległym Ministrowi Sprawiedliwości, działającym przy zakładach karnych i aresztach śledczych oraz gospodarstwom pomocniczym przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej i gospodarstwom pomocniczym zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, c) zamówień publicznych udzielanych zakładom budżetowym przez podmioty, które te zakłady utworzyły, w zakresie bieżącej obsługi zamawiającego,

4) zamówień publicznych, których przedmiotem są: a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze, b) usługi Narodowego Banku Polskiego, c) usługi pocztowe, d) usługi telekomunikacyjne świadczone drogą satelitarną, e) usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze, f) naukowe usługi badawcze i rozwojowe, z wyjątkiem tych, których rezultaty służą wyłącznie na potrzeby własne zamawiającego,”, b) w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 6/18

„6) zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji filmów, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz zakupu czasu antenowego przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji,

7) zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 3 000 EURO.”, c) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepisów ustawy, dotyczących publikacji ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych, terminów, wadiów, przesłanek wyboru trybu w przypadku udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji lub zapytania o cenę oraz obowiązku zatwierdzenia w tych przypadkach trybu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy nie stosuje się do usług:

1) hotelowych i restauracyjnych,

2) w zakresie transportu kolejowego,

3) w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej,

4) prawniczych,

5) w zakresie doradztwa personalnego,

6) w zakresie ochrony,

7) w zakresie szkolenia,

8) zdrowotnych i socjalnych,

9) w zakresie kultury,

10) w zakresie sportu i rekreacji.”;

7) po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu: „Art. 6b.

1. Dostawcą lub wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

2. Dostawcy lub wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.”;

8) w art. 9 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach publicznych.”;

9) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu: „Art. 13a.

1. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia publicznego są twórcze prace projektowe, wybór najkorzystniejszej oferty może być poprzedzony konkursem.

2. Przez twórcze prace projektowe, o których mowa w ust 1, należy rozumieć mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904):

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 7/18

1) architektoniczne prace projektowe,

2) urbanistyczne prace projektowe,

3) konstrukcyjno-budowlane prace projektowe.

3. Udzielenie zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe o wartości zamówienia przekraczającej równowartość kwoty 25 000 EURO poprzedza się konkursem.

4. Konkurs polega na kwalifikacji twórczych prac projektowych nadesłanych przez wykonawców dokonanej na podstawie ich oceny.

5. Oceny projektów dokonuje komisja konkursowa. Członków komisji konkursowej powołuje i odwołuje zamawiający.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy przeprowadzania konkursu oraz sposób powoływania i odwoływania członków komisji konkursowej, przy uwzględnieniu, że ograniczenia udziału w konkursie mogą wynikać jedynie z konieczności spełnienia wymagań posiadania uprawnień do wykonania twórczych prac projektowych będących przedmiotem konkursu.”;

10) w art. 14: a) w ust. 3 wyraz „ECU” zastępuje się wyrazem „EURO”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Zamawiający, o którym mowa w art. 4a, może udzielać zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego lub dwustopniowego, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 52b oraz w art.

54. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.”;

11) w art. 14a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: „5a. Prezes Urzędu może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na publikację ogłoszeń o zamówieniach publicznych, nawet jeżeli ich publikacja ze względu na wartość przedmiotu zamówienia nie jest obowiązkowa.”;

12) art. 14b otrzymuje brzmienie: „Art. 14b.

1. Zamawiający jest obowiązany przekazywać, za pośrednictwem Prezesa Urzędu, do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ogłoszenia o:

1) planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 750 000 EURO, a dla robót budowlanych kwoty 5 000 000 EURO,

2) zamówieniach publicznych oraz o wyniku postępowania, których wartość dla dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 130 000 EURO, a dla robót budowlanych kwoty 5 000 000 EURO,

3) konkursie, którego wartość przekracza równowartość kwoty 130 000 EURO.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przekazywania ogłoszeń, o których mowa w ust. 1 oraz ich wzory.”;

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 8/18

13) po art. 14b dodaje się art. 14c i 14d w brzmieniu: „Art. 14c. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie po sporządzeniu planu finansowego, jeżeli jest jednostką sektora finansów publicznych albo do dnia 31 marca roku kalendarzowego, jeżeli jest inną jednostką obowiązaną do stosowania przepisów ustawy, przekazać do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość w przypadku zamówienia na roboty budowlane przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO albo łączna wartość w każdej kategorii dostaw lub usług przekracza równowartość kwoty 500 000 EURO. Art. 14d.

1. Zamawiający przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, niezwłocznie po zawarciu umowy, ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające:

1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego,

2) określenie wartości zamówienia publicznego,

3) określenie przedmiotu zamówienia publicznego,

4) określenie liczby złożonych ofert, w tym liczby ofert odrzuconych,

5) informację o opublikowaniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

6) określenie najniższej i najwyższej ceny przedstawianej w złożonych ofertach,

7) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę.

2. Jeżeli zamawiający udziela zamówienia publicznego z wolnej ręki, przesyła do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawierające informacje o zawarciu umowy. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku unieważnienia postępowania ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zawierające informacje o liczbie złożonych ofert, cenie oferty najtańszej i najdroższej oraz podstawie unieważnienia publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych.”;

14) w art. 15: a) w ust. 1 użyty dwukrotnie wyraz „ECU” zastępuje się użytym dwukrotnie wyrazem „EURO” oraz skreśla się wyrazy „pisemności postępowania,”, b) skreśla się ust. 2;

15) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 17.

1. Zamawiający określa przedmiot zamówienia publicznego za pomocą cech technicznych i jakościowych, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych oraz klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie ustawy o statystyce publicznej, z tym że w odniesieniu do robót budowlanych za pomocą dokumentacji pro-

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 9/18

jektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uwzględnieniem Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

2. W przypadku braku Polskich Norm wprowadzających normy europejskie lub europejskich aprobat technicznych uwzględnia się w następującej kolejności:

1) normy europejskie,

2) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,

3) Polskie Normy lub aprobaty techniczne.

3. Przedmiotu zamówienia publicznego, warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz kryteriów oceny ofert nie można określać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

4. Przedmiotu zamówienia publicznego nie można określać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych i powszechnie zrozumiałych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”;

16) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: „Art. 17a.

1. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa), jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający jest obowiązany określić w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać warianty oraz sposób ich przedstawienia.

3. Jeżeli zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej obowiązany jest zamieścić o tym informację w ogłoszeniu o postępowaniu oraz odpowiednio w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert.”;

17) w art. 18 skreśla się ust. 2-6;

18) w art. 19: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dostawców lub wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je z nienależytą starannością,”, - w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „7) dostawców lub wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 22 ust 2 pkt 1-4 lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 2,

8) dostawców lub wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w 08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 10/18

ustawie, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wnieśli wadium.”, b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „3. Oferta dostawcy lub wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.

4. O wykluczeniu z postępowania zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykluczonego dostawcę lub wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.”;

19) w art. 21 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu: „3. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

4. Ofertę, z zastrzeżeniem ust. 5, sporządza się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym.”;

20) w art. 22: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,”, b) skreśla się ust. 5-7 oraz dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2.”, c) w ust. 8 wyrazy „ust. 2-5” zastępuje się wyrazami „ust. 2-4”, d) w ust. 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „ uwzględniając, że potwierdzeniem niekaralności dostawcy lub wykonawcy może być w szczególności informacja z Krajowego Rejestru Karnego.”;

21) w art. 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a dostawca lub wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.”;

22) w art. 26a po wyrazie „ofert” dodaje się wyrazy „oraz protokołu (dokumentacji podstawowych czynności)”;

23) w art. 27a: a) skreśla się pkt 2, b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 11/18

„2. O odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę lub wykonawcę, którego ofertę odrzucił. Informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.”;

24) po art. 27c dodaje się art. 27d w brzmieniu: „Art. 27d.

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do udziału w postępowaniu albo zaproszeniu do składania ofert.

2. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości dostawcy lub wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje się z uwzględnieniem preferencji krajowych, jeżeli są stosowane.

5. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania i stosowania kryteriów oceny ofert przy udzielaniu zamówień publicznych.”;

25) w tytule rozdziału 4 skreśla się wyrazy „i przetarg ograniczony”;

26) w art. 28 skreśla się ust. 3;

27) skreśla się art. 32 i 33;

28) w art. 34 skreśla się ust. 2;

29) w art. 35 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,”;

30) w art. 37 skreśla się ust. 1 i 2;

31) w art. 38: a) w ust. 2 skreśla się pkt 2, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż określony w ust. 2 pkt 1, jednakże nie krótszy niż 3 tygodnie:

1) jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy, usługi lub roboty budowlane, o których zamawiający co najmniej dwa miesiące wcześniej opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c, lub

2) jeżeli wartość zamówienia publicznego w przypadku robót budowlanych nie przekracza równowartości kwoty 5 000 000 EURO, a w przypadku usług lub dostaw 130 000 EURO, oraz zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwiłoby wykonanie zamówienia w danym roku budżetowym, b) wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, mogłoby spowodować powstanie szkody w znacznych rozmiarach, c) uprzednio przeprowadzone postępowanie przetargowe w tej samej sprawie nie doprowadziło do zawarcia umowy,

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 12/18

d) przedmiotem zamówienia publicznego są powszechnie dostępne dostawy, usługi lub roboty budowlane o ustalonych standardach.”, c) skreśla się ust. 4;

32) w art. 41 w ust. 1 wyrazy „1-5%” zastępuje się wyrazami „0,5-3%”;

33) w art. 43 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierania, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania”;

34) skreśla się art. 48 i 49;

35) w art. 50 skreśla się ust. 3;

36) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu: „Rozdział 4a Przetarg ograniczony Art. 52a. Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub wykonawcy dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert. Art. 52b. Zamawiający może zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30 000 EURO,

2) specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie. Art. 52c.

1. Zamawiający zaprasza do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym przez publikację ogłoszenia zawierającego co najmniej:

1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę) zamawiającego,

2) określenie ilości i rodzaju zamawianych dostaw lub usług, a w odniesieniu do robót budowlanych - rodzaju, zakresu i lokalizacji budowy,

3) określenie terminu wykonania zamówienia publicznego,

4) określenie warunków wymaganych od dostawców i wykonawców.

2. Warunki, które obowiązani są spełniać dostawcy lub wykonawcy, mogą dotyczyć wyłącznie okoliczności określonych w art. 22 ust.

2.

3. Wyznaczony przez zamawiającego termin składania wniosków nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia publikacji ogłoszenia.

4. Zamawiający może wyznaczyć termin składania wniosków krótszy niż określony w ust. 3, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie w

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 13/18

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 38 ust.

3. Art. 52d. Zamawiający zaprasza do składania ofert wszystkich dostawców lub wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki, z zastrzeżeniem art. 52e. Art. 52e.

1. W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców, których zaprosi do składania ofert. Liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20.

2. Jeżeli okaże się, że liczba dostawców lub wykonawców spełniających wymagane warunki jest mniejsza niż określona zgodnie z ust. 1, zamawiający zaprasza wszystkich dostawców lub wykonawców spełniających te warunki.

3. Zaproszenie do składania ofert powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę (firmę) i adres (siedzibę), pod który można zwrócić się o specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego oraz określenie terminu zgłaszania takich wniosków, a także informację o cenie, jaką trzeba uiścić za wydanie tych dokumentów,

2) określenie miejsca i terminu składania ofert,

3) informacje o dacie i miejscu opublikowania ogłoszenia,

4) opis warunków, które powinni spełniać dostawcy lub wykonawcy oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków,

5) informację o dokumentach, jakie ma dostarczyć dostawca lub wykonawca w celu wykazania, że spełnia wymagane warunki,

6) określenie kwoty wadium. Art. 52f.

1. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wysłania zaproszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli zamawiający opublikował ogłoszenie na zasadach określonych w art. 14c, termin składania ofert nie może być krótszy niż 4 tygodnie, licząc od dnia wysłania zaproszenia.

3. Jeżeli ze względu na szczególną pilność udzielenia zamówienia publicznego jest niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może wyznaczyć termin krótszy, jednak nie krótszy niż 2 tygodnie, licząc od dnia wysłania zaproszenia. Art. 52g. Do przetargu ograniczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28 ust. 1, art. 29, art. 34 ust. 1 i ust. 4, art. 35, art. 36,art. 37 ust. 3, art. 38 ust. 1, art. 39-44, art. 47, art. 50 oraz art. 51.”;

37) w art. 54: a) w zdaniu wstępnym wyrazy „stosuje się” zastępuje się wyrazami „może być stosowany” oraz pkt 1-3 otrzymują brzmienie: „1) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione,

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 14/18

2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,

3) przedmiotem zamówienia publicznego są dostawy lub roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju,”, b) skreśla się pkt 4, c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „5) w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót budowlanych lub związanych z nimi ryzyka, nie ma możliwości dokonania wcześniejszej ich wyceny.”;

38) art. 55 otrzymuje brzmienie: „Art. 55. Do przetargu dwustopniowego stosuje się przepisy art. 29, art. 35 ust. 1, art. 36-43 oraz art. 47, 50 i 51.”;

39) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zamawiający może wyznaczyć termin krótszy niż określony w ust 1, ale nie krótszy niż 2 tygodnie, jeżeli ze względu na szczególną pilność w realizacji zamówienia jest niemożliwe wyznaczenie terminu, o którym mowa w ust 1.”;

40) w art. 61 dodaje się trzecie zdanie w brzmieniu: „Art. 44 stosuje się odpowiednio.”;

41) art. 63-65 otrzymują brzmienie: „Art. 63. Negocjacje z zachowaniem konkurencji jest to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, nie mniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch dostawców lub wykonawców mogących je wykonać. Art. 64. Zamówienie publiczne może być udzielone w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób zmienione,

2) został przeprowadzony konkurs, o którym mowa w art. 13a, w wyniku którego zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch wykonawców,

3) przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji seryjnej mającej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie kosztów badań lub rozwoju,

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 15/18

4) dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów badań lub rozwoju,

5) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego. Art. 65.

1. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji, wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech oferentów, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 64 pkt 1 lub 2, zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu co najmniej tych oferentów, którzy złożyli oferty w unieważnionym przetargu lub zostali zakwalifikowani do postępowania w wyniku konkursu, o którym mowa w art. 13a.”;

42) w art. 66 w ust. 4 wyrazy „art. 47-51” zastępuje się wyrazami „art. 47, 50 i 51”;

43) w art. 68: a) w ust. 1 po wyrazach „standardach jakościowych” dodaje się wyrazy „a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 EURO”, b) skreśla się ust. 3;

44) w art. 69: a) w ust. 4 wyraz „ECU” zastępuje się wyrazem „EURO”, b) skreśla się ust. 5;

45) w art. 71: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki tylko wtedy, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielania zamówienia publicznego na prace z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być wykonane tylko przez jednego dostawcę lub wykonawcę,

2) został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówienie musi być udzielone wykonawcy, którego praca została oceniona jako najlepsza,

3) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia,

4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny rodzaj do-

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 16/18

staw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jednego dostawcy lub wykonawcy,

5) udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego,

6) przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub leasing nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją uzyskać od jednego oferenta.”, b) w ust. 1a wyraz „ECU” zastępuje się wyrazem „EURO”, c) skreśla się ust. 2 i 3;

46) w art. 74 skreśla się wyrazy „ , o wartości powyżej 3 000 ECU,”;

47) tytuł rozdziału 8 otrzymuje brzmienie: „Rozdział 8 Protest, odwołanie i skarga”;

48) w art. 79: a) w ust. 1 po wyrazach „środki odwoławcze” dodaje się wyrazy „i skarga”, b) w ust. 2 skreśla się pkt 3;

49) w art. 81: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Za ostateczne rozstrzygnięcie protestu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się:

1) rozstrzygnięcie przez zamawiającego protestu, od którego nie wniesiono odwołania,

2) wyrok zespołu arbitrów.”, b) w ust. 2 wyrazy „art. 64 pkt 2” zastępuje się wyrazami „art. 64 pkt 5”;

50) w art. 87 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz „odpowiednio”;

51) w art. 88 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Osoba wpisana na listę arbitrów nie może występować jako pełnomocnik w postępowaniu odwoławczym w sprawach zamówień publicznych.”;

52) skreśla się art. 91a;

53) po art. 92 dodaje się art. 92a-92h w brzmieniu: „Art. 92a.

1. Na wyrok zespołu arbitrów przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego dalej „sądem”.

2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

3. Prezes Urzędu przekazuje skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Art. 92b.

1. Skargę na wyrok zespołu arbitrów może wnieść także Prezes Urzędu w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

2. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o prokuratorze.

08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 17/18

Art. 92c. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 92d. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę wyroku w całości lub w części. Art. 92e. Sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie. Art. 92f.

1. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

2. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminowi. Art. 92g.

1. W razie uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

2. Jeżeli odwołanie ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie. Art. 92h. Od wyroku sądu nie przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.”. Art. 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe oraz art. 14d, art. 19 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz ust. 3 i 4, art. 22 ust. 7a, art. 27a ust. 2 oraz art. 43 ust. 2 i 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego. Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 13 w zakresie dotyczącym art. 14c, art. 1 pkt 51 i pkt 52, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

2) art. 1 pkt 5 w zakresie dotyczącym art. 4a oraz art. 1 pkt 10 lit. b), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., 2a) art. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 3a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.,

3) art. 1 pkt 8, 12, 15 i 17, art. 1 pkt 20 lit. b) w zakresie dotyczącym skreślenia art. 22 ust. 5-7, art. 1 pkt 20 lit. c), art. 1 pkt 34 w zakresie dotyczącym skreślenia art. 49 oraz art. 1 pkt 37 lit. b), które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 08-01-02

©Kancelaria Sejmu

s. 18/18

08-01-02

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 76, poz. 813 z 2001 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.