Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2001-08-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 79                — 5804 —                Poz. 844


844

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach, z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. § 2.

1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.

2. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół zasadniczych i szkół średnich zawodowych policealnych i pomaturalnych oraz szkół zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, i szkół policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d) ustawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 10 dni przed ustalonym terminem egzaminu odpowiednio z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanych na warunkach i w sposób określony w przepisach o ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzaniu egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

3. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół średnich dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości oraz w liceach profilowanych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, i liceach uzupełniających, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 10 dni przed terminem pierwszego dnia odpowiednio egzaminu dojrzałości lub egzaminu maturalnego, przeprowadzanych na warunkach i w sposób określony w przepisach, o których mowa w ust.

2. § 3.

1. W szkołach:

1) zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeżeli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek,

2) ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze danego województwa ogłasza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5805 —                Poz. 844


oświaty nie później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe,

3) wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach,

4) ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.

2. Dyrektorzy szkół specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, i dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, w porozumieniu z rodzicami i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, mogą połączyć zimową przerwę świąteczną z feriami zimowymi. § 4.

1. W zależności od warunków pracy szkoły zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą być realizowane przez pięć lub sześć dni w tygodniu, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.

2. Szkoły podstawowe, w których współczynnik zmianowości, oznaczający stosunek liczby oddziałów do liczby pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, wynosi co najmniej 2, mogą prowadzić zajęcia w ciągu pięciu lub sześciu dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosować — w zależności od pory roku — przemienny system organizacji tygodnia pracy. Decyzje w tych sprawach podejmują dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej.

3. Dyrektorzy szkół niewymienionych w ust. 2 decydują o organizacji tygodnia pracy we własnym zakresie, po zasięgnięciu opinii rady szkoły i rady pedagogicznej, natomiast w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, organizujących praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy z innymi podmiotami — w porozumieniu z tymi podmiotami. Dyrektorzy szkół powiadamiają, przed rozpoczęciem ferii letnich, organ prowadzący szkołę, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o organizacji tygodnia pracy. § 5.

1. W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez sześć dni w tygodniu, dniem wolnym od zajęć jest dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy.

2. Dyrektorzy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w porozumieniu z radą szkoły i radą pedagogiczną, mogą potraktować dzień wypadający między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy, jako dzień wolny od zajęć, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę.

3. W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu, w dni wolne od zajęć szkoły mogą organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, imprezy służące upo-

wszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne. § 6.

1. Część pisemna egzaminu dojrzałości w 2002 r. odbywa się w następujących terminach:

1) w sesji zimowej: a) język polski — w dniu 14 stycznia o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych, b) drugi przedmiot — w dniu 15 stycznia o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych,

2) w sesji wiosennej: a) język polski — w dniu 9 maja o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych, b) drugi przedmiot — w dniu 10 maja o godz. 900 w szkołach dla młodzieży i o godz. 1530 w szkołach dla dorosłych, c) język ojczysty — w szkołach lub oddziałach z ojczystym językiem nauczania mniejszości narodowej — w dniu 13 maja o godz. 900.

2. Część ustna egzaminu dojrzałości w 2002 r. powinna być zakończona w sesji zimowej — do dnia 31 stycznia, a w sesji wiosennej — do dnia 10 czerwca.

3. Terminy egzaminu z nauki zawodu, egzaminu z przygotowania zawodowego, sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe regulują przepisy, o których mowa w § 2 ust.

2. § 7.

1. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach niż terminy określone w § 3 ust. 1, z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wojewody oraz po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeżeli została powołana.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających tego dnia w wybraną sobotę. §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 162, poz. 1118). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 857 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 855 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 854 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 852 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 850 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 847 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 846 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 845 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 840 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 839 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 838 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.