Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2001-07-31
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 79                — 5858 —                Poz. 853


853

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich oraz do pozostałych pracowników zatrudnionych w izbach morskich. § 2.

1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki funkcyjne przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich ustala się przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa dla sędziów ustawa budżetowa.

2. Tabela stanowisk i mnożników do obliczania wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych dla przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Ustala się:

1) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji wymaganych od pozostałych pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia,

2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników zatrudnionych w izbach morskich, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

4. Pracownikom izb morskich zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których w załączniku nr 2 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę. §

5. Rozporządzenie ma zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzeń:

1) przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich od dnia 1 kwietnia 2001 r.,

2) pozostałych pracowników zatrudnionych w izbach morskich od dnia 1 stycznia 2001 r. §

6. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wynagradzania przewodniczących i wiceprzewodniczących izb morskich (Dz. U. Nr 86, poz. 967),

2) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich (Dz. U. Nr 93, poz. 1082 i z 2000 r. Nr 53, poz. 647). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5859 —                Poz. 853


Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. (poz. 853)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5860 —                Poz. 853


PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5861 —                Poz. 853


Załącznik nr 3

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 857 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 855 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 854 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 852 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 850 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 847 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 846 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 845 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 840 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 839 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 838 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.