Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2001-08-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 79                — 5855 —                Poz. 851


851

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu. Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa tryb i terminy zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania oraz o wygaśnięciu przyczyny pozbawiania prawa wybierania, a także wzory zawiadomień w tych sprawach. § 2.

1. Sądy I instancji przekazują urzędom właściwych gmin, prowadzącym stałe rejestry wyborców, zawiadomienia o osobach, które prawomocnym orzeczeniem sądu zostały:

1) pozbawione praw publicznych,

2) ubezwłasnowolnione.

2. W wypadku uchylenia orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, sąd I instancji zawiadamia o tym urząd właściwej gminy.

3. Sąd Okręgowy w Warszawie przekazuje urzędom właściwych gmin, o których mowa w ust. 1, zawiadomienia o osobach pozbawionych praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wysyła się najpóźniej w terminie 14 dni od chwili uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu akt z właściwego sądu. § 3.

1. Niezależnie od zawiadomień, o których mowa w § 2, z chwilą zarządzenia wyborów sądy I instancji — na podstawie przepisów właściwej ordynacji wyborczej — przekazują urzędom gmin sporządzającym spisy wyborców zawiadomienia o osobach:

1) pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, jeżeli koniec okresu, na który ten środek karny orzeczono, przypada nie wcześniej niż w dniu wyborów,

2) ubezwłasnowolnionych do dnia wyborów prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1, akta sprawy, w której uprawomocniło się orzeczenie powodujące utratę prawa wybierania, znajdują się w sądzie II instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przekazuje ten sąd, czyniąc o tym adnotację w aktach sprawy. § 4.

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3, przekazuje się urzędom gmin właściwych według miejsca ostatniego zamieszkania osób, których zawiadomienia dotyczą.

2. W odniesieniu do osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych zawiadomienia przekazuje się:

1) urzędowi gminy właściwej według ostatniego znanego sądowi miejsca, w którym ta osoba zamieszkiwała, oraz

2) urzędowi gminy właściwej według położenia zakładu karnego lub aresztu śledczego, w którym ta osoba przebywa, za pośrednictwem administracji tego zakładu lub aresztu. § 5.

1. Zawiadomienia, o których mowa w § 2 i 3, przekazuje się urzędom właściwych gmin oraz administracjom zakładów karnych lub aresztów śledczych, nie później jednak niż w 22 dniu przed dniem wyborów.

2. W wypadku gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w § 2, uprawomocni się po upływie 22 dnia przed dniem wyborów, zawiadomienie przekazuje się urzędowi właściwej gminy oraz, odpowiednio, administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego niezwłocznie, przy wykorzystaniu, w razie potrzeby, technicznych środków łączności zapewniających identyfikację nadawcy przekazu i zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej. §

6. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 3 oraz w § 3, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 7.

1. Sąd I instancji przekazuje urzędowi właściwej gminy, prowadzącej stały rejestr wyborców, zawiadomienie o osobie, wobec której wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wysyła się najpóźniej w terminie 14 dni od chwili wygaśnięcia przyczyny pozbawienia prawa wybierania.

3. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio.

4. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

8. W ciągu 21 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia sądy przekażą urzędom właściwych gmin, prowadzącym stałe rejestry wyborców, zawiadomienia, według wzoru, o którym mowa w § 6, o osobach ubezwłasnowolnionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w stosunku do których, na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązek przekazywania zawiadomień nie istniał, jeżeli ubezwłasnowolnienie trwa po wejściu w życie rozporządzenia. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: S. Iwanicki

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5856 —                Poz. 851


Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. (poz. 851)

Załącznik nr 1

Wzór

Sąd .................................... w .......................................

........................................, dnia ........................... 20... r.

Urząd Gminy w ................................. (kod pocztowy)

........................

ZAWIADOMIENIE Obywatel (ka) ...................................................................................................................................................................

(nazwisko) (imię — imiona)

urodzony (a) w ........................................................................................, dnia ...............................................................

(miejsce urodzenia) (data urodzenia)

syn (córka) ........................................................ ostatnio zamieszkały (a) w .................................................................

(imię ojca)

...........................................................................................................................................................................................

(ostatni znany sądowi adres)

pozbawiony(a) praw publicznych (wyborczych)* na okres ........................................................................ został(a) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ubezwłasnowolniony(a) wyrokiem Sądu ........................................................... w .............................................................(Trybunału Stanu)* –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––––– postanowieniem Sądu ................................................................... w .........................................................................

z dnia ............................................................................................, sygn. akt ............................................................... . Pozbawienie prawa wybierania nie ustaje do dnia wyborów ...................................................................................... ............................................... zarządzonych na dzień ................................................................................................. r.

PREZES SĄDU ................................................

(podpis)

——————— * Niepotrzebne skreślić.

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5857 —                Poz. 851


Załącznik nr 2

Wzór Sąd .................................... w ....................................... Urząd Gminy w ................................. (kod pocztowy)

........................................, dnia ........................... 20... r.

........................

ZAWIADOMIENIE Wobec Obywatela (ki) .....................................................................................................................................................

(nazwisko) (imię — imiona)

urodzonego (ej) w .................................................................................., dnia ...............................................................

(miejsce urodzenia) (data urodzenia)

syna (córki) ....................................................... ostatnio zamieszkałego (ej) w ..........................................................

(imię ojca)

...........................................................................................................................................................................................

(ostatni znany sądowi adres)

z dniem ......................................................... wygasła przyczyna pozbawienia prawa wybierania. PREZES SĄDU ................................................

(podpis)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 857 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 855 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 854 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 852 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 850 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 847 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 846 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 845 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 840 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 839 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 838 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.