Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-08
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001


©Kancelaria Sejmu

s. 1/13

USTAWA z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 33, poz. 288.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42, poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają w innych sprawach niż wymienione w ust.

1. Art. 2. W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzania nieważności decyzji. Art. 2a.

1. Obszar właściwości miejscowej kolegium określa, w drodze rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa. Art. 3. Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 2/13

1. Nadzór nad dzia³alnoœci¹ administracyjn¹ kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów mo¿e powierzyæ wykonywanie nadzoru, o którym dodany art. 3a wchodzi w życie z dn. mowa w ust. 1, ministrowi w³aœciwemu do spraw administracji publicznej. 11.03.2005 r. (Dz.U. z 3. Prezes Rady Ministrów, po zasiźgniźciu opinii Krajowej Reprezentacji 2005 r. Nr 33, poz. 288) Samorz¹dowych Kolegiów Odwo³awczych, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, szczegó³owy tryb sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, uwzglźdniaj¹c, ¿e nadzór ten:

1) ma s³u¿yæ sprawnemu i rzetelnemu wykonywaniu zadañ powierzonych kolegiom;

2) nie mo¿e naruszaæ uprawnieñ s¹du administracyjnego sprawuj¹cego kontrolź orzecznictwa kolegium.> Rozdział 2 Ustrój kolegiów Art. 4.

1. Organami kolegium są:

1) zgromadzenie ogólne kolegium,

2) prezes kolegium.

2. W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie.

3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.

4. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na wniosek prezesa kolegium.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę etatowych członków kolegium. Art. 5.

1. Prezes Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium powołuje prezesa kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami kolegium.

2. Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandy-

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 3/13

datem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

3. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania.

4. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

5. Zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w ust. 2, zwołuje się w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia upływu kadencji prezesa kolegium. O terminie zwołania zgromadzenia prezes lub wiceprezes kolegium zawiadamia przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

6. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych ogłasza, w siedzibach samorządowych kolegiów odwoławczych, informację o terminie zwołania zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru kandydatów na prezesa kolegium oraz o przewidzianym w regulaminie organizacyjnym trybie zgłaszania kandydatów na to stanowisko. Art. 6.

1. Odwołanie prezesa kolegium następuje w przypadku:

1) złożenia rezygnacji ze stanowiska,

2) skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

3) gdy przestał spełniać warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1 [,] < . > [4) stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się od ich wykonywania.] <1a. Prezes Rady Ministrów mo¿e odwo³aæ prezesa kolegium w przypadku stwierdzenia przez ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej powtarzaj¹cego siź naruszania prawa podczas wykonywania obowi¹zków lub uchylania siź od ich wykonywania.>

2. Prezesa kolegium odwołuje Prezes Rady Ministrów. [3. Odwołanie prezesa kolegium z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4, następuje po przeprowadzeniu, z udziałem zainteresowanego i po zasięgnięciu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, postępowania wyjaśniającego, w którym ustala się występowanie okoliczności wymienionych w tym przepisie.] <3. Odwo³anie prezesa kolegium z przyczyny, o której mowa w ust. 1a, nastźpuje na wniosek ministra w³aœciwego do spraw administracji publicznej po przeprowadzeniu, z udzia³em zainteresowanego i po zasiźgniźciu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, postźpowania wyjaœniaj¹cego, w którym ustala siź wystźpowanie okolicznoœci wymienionych w tym przepisie.>

4. Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się zainteresowanemu. Na decyzję o odwołaniu zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie skargi wstrzymuje odwołanie ze stanowiska. Sąd administracyjny wyznacza rozprawę w tej sprawie w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia przekazania odpowiedzi na skargę.

w art. 6: uchylenie pkt 4 w ust. 1, dodanie ust. 1a oraz nowe brzmienie ust. 3 wchodzą w życie z dn. 11.03.2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288)

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 4/13

5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych. Przepisów art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postźpowaniu przed s¹dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie stosuje siź.

6. W razie prawomocnego odwołania prezesa kolegium, wiceprezes kolegium zwołuje niezwłocznie zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w art. 5 ust.

2. Przepisy art. 5 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

7. Po upływie kadencji prezesa kolegium albo odwołaniu prezesa kolegium w związku ze złożoną rezygnacją jego dotychczasowy stosunek pracy przekształca się - na jego wniosek - w stosunek pracy etatowego członka kolegium, w którym pełnił funkcję albo w którym był zatrudniony przed objęciem stanowiska prezesa.

8. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, o której mowa w art. 4 ust. 5, albo wynikającej z budżetu państwa liczby etatów kalkulacyjnych i limitu środków na wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych. Art. 7.

1. Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych,

2) ukończyła magisterskie studia prawnicze lub administracyjne,

3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. 1a. Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli ma wyższe wykształcenie.

2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.

3. Kandydatów na członków kolegium przedstawia jego prezes.

4. Powołanie etatowych członków kolegium następuje na czas nie określony.

5. Wiceprezesa powołuje, spośród etatowych członków kolegium, i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium.

6. Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek prezesa kolegium w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 i w razie prawomocnego orzeczenia kary wykluczenia ze składu kolegium przez właściwą komisję dyscyplinarną.

7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu.

8. Prezes kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie mogą należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności politycznej.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 5/13

Art. 8.

1. Kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu.

2. Konkurs ogłasza prezes kolegium, który przewodniczy pracom komisji konkursowej.

3. W skład komisji konkursowej oprócz prezesa kolegium wchodzi dwóch członków wybranych przez zgromadzenie ogólne kolegium.

4. W miarę potrzeby, konkurs przeprowadza się również w związku z koniecznością uzupełnienia składu kolegium, w szczególności gdy został on zmniejszony z powodów, o których mowa w art. 6 ust.

1. Nowi pozaetatowi członkowie są wybierani na okres do końca kadencji ustalonej zgodnie z art. 7 ust. 7.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania konkursu na członków kolegium. Art. 9.

1. Członkostwa w kolegium nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,

3) zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim,

4) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej.

2. Etatowego członkostwa kolegium nie można łączyć również z zatrudnieniem na stanowisku sędziego i prokuratora oraz zatrudnieniem w tym samym województwie w administracji państwowej.

3. Członek kolegium może być, na jego wniosek lub za jego zgodą, przeniesiony do innego kolegium. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji prezesa kolegium, do którego członek ten ma być przyjęty, podjętej w porozumieniu z prezesem tego kolegium, którego był członkiem. Art. 10.

1. Członkowie kolegium w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

2. Pozaetatowym członkom kolegium, którzy ulegli wypadkowi w czasie wykonywania czynności określonych ustawą, przysługuje:

1) renta inwalidzka - w razie zaliczenia do jednej z grup inwalidów,

2) jednorazowe odszkodowanie - w razie zaliczenia do I lub II grupy inwalidów.

3. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek wypadków przy pracy określonych w ust. 2, przysługuje renta rodzinna oraz jednorazowe odszkodowanie.

4. Świadczenia wymienione w ust. 2 i 3 wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 6/13

Art. 10a. Członkostwo w kolegium ustaje z powodu:

1) śmierci,

2) odwołania,

3) przeniesienia do innego kolegium [.] < , > <4) trwa³ej utraty zdolnoœci fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.> Art. 11.

1. Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:

1) reprezentuje kolegium na zewnątrz, [2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją,] dodany pkt 4 w art. 10a i nowe brzmienie <2) przedk³ada, po przyjźciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, pkt 2 w ust. 1 w art. Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi w³aœciwemu do spraw 11 wchodzą w życie z administracji publicznej i sejmikowi województwa roczn¹ informacjź o dn. 11.03.2005 r. dzia³alnoœci kolegium w terminie do koñca I kwarta³u roku (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288) nastźpuj¹cego po roku objźtym informacj¹,>

3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium,

4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,

5) ogłasza konkurs na członków kolegium,

6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,

7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu,

8) występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,

9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium,

10) wyznacza przewodniczących składów orzekających.

2. Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, nie zastrzeżone dla składu orzekającego. Art. 12.

1. Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.

2. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 7/13

3. Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,

2) wybór członków komisji konkursowej zgodnie z art. 8 ust. 3,

3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium, 3a) wybór kandydatów na prezesa kolegium,

4) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

4. Z zastrzeżeniem przepisu art. 5 ust. 2, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium. Art. 13. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia biuro kolegium. Art. 14. Wojewoda zapewnia kolegium możliwość korzystania z niezbędnych lokali, za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych faktycznie na ich utrzymanie. Art. 15.

1. (uchylony)

2. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:

1) na podstawie powołania - z etatowymi członkami kolegium,

2) na podstawie umowy o pracę - z pracownikami biura kolegium.

3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania.

4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.

6. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust.

6. Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0. Art. 16.

1. Prezes kolegium dokonuje, w imieniu kolegium, czynności z zakresu prawa pracy wobec etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 8/13

2. W sprawach nie uregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium, mają odpowiednie zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych. Art. 16a. Członek kolegium podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom lub godności zawodowej. Art. 16b.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) wykluczenie ze składu kolegium.

2. Odpis orzeczenia kary dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem włącza się do akt osobowych członka kolegium. Art. 16c.

1. W sprawach dyscyplinarnych członków kolegiów orzekają:

1) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna kolegium,

2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

2. Komisje dyscyplinarne składają się z trzech etatowych członków kolegiów.

3. Tryb wyboru etatowych członków kolegiów do komisji dyscyplinarnych określi regulamin uchwalony przez Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

4. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu, oraz samodzielnie rozstrzygają wszelkie zagadnienia faktyczne i prawne. Art. 16d.

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna pierwszej instancji na wniosek prezesa kolegium.

2. Prezes kolegium oraz Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych mogą powoływać, spośród etatowych członków kolegiów, rzeczników dyscyplinarnych, do których należy prowadzenie w ich imieniu postępowania wyjaśniającego oraz popieranie przed komisją dyscyplinarną wniosku o ukaranie.

3. Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed komisją dyscyplinarną.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 9/13

4. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu uczestników postępowania.

5. Obwiniony członek etatowy kolegium ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku obwinionych członków pozaetatowych kolegium, jeżeli nie wybiorą sobie obrońcy, przewodniczący składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród członków etatowych kolegium.

6. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej kolegium każda ze stron może odwołać się do komisji dyscyplinarnej przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Art. 16e.

1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 4 miesięcy od dnia powzięcia przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od dnia popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

2. Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia ukaranemu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ponownie ukarany dyscyplinarnie lub sądownie.

3. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia. Rozdział 3 Zasady działania kolegium Art. 17.

1. Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 5, 6 i 9, art. 80 ust. 1 i 3 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543), wydawane są w formie decyzji albo postanowień.

2. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca.

3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

4. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od odbycia narady.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 10/13

5. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego. Art. 18.

1. Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek kolegium.

2. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt

1.

3. Członkowie kolegium nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych. Art. 18a. W postępowaniu przed kolegium nie może reprezentować strony:

1) adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów i radców prawnych albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,

2) radca prawny wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów albo w spółce komandytowej, w której komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej,

3) doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce niemającej osobowości prawnej z wyłącznym udziałem doradców podatkowych - w których członkiem, wspólnikiem, udziałowcem lub komplementariuszem jest etatowy członek kolegium. Art. 19.

1. Do wykonywania przez kolegium zadań, o których mowa w art. 1 i 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. W szczególności kolegium jest uprawnione do:

1) żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji i dokumentów dotyczących działalności organów jednostek samorządu terytorialnego,

2) wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw, o których mowa w art. 1 i 2.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 11/13

3. Żądając wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem sprawy, członek kolegium przedkłada właściwemu organowi imienne upoważnienie podpisane przez prezesa kolegium. Upoważnienie załącza się do akt sprawy. Art. 20.

1. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego, prezes kolegium wydaje postanowienie sygnalizacyjne, którego odpisy przekazuje organowi jednostki samorządu terytorialnego i, odrębnie, komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo sejmiku województwa oraz właściwemu wojewodzie.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracowników samorządowych, jeżeli ich działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Właściwe organy powiadamiają kolegium w terminie 30 dni o zajętym stanowisku. Art. 21.

1. Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Kontrolź orzecznictwa kolegiów sprawuje s¹d administracyjny. Art. 22. (uchylony) Art. 23. Zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu prezesi kolegiów tworzą, z mocy prawa, Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Art. 24.

1. Do zadań zgromadzenia, o którym mowa w art. 23, należy:

1) wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej,

2) opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności dotyczących kolegiów i postępowania administracyjnego,

3) określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.

2. Obsługę zgromadzenia zapewnia, każdorazowo, biuro kolegium, w którego siedzibie odbywa się posiedzenie zgromadzenia.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 12/13

Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe Art. 25. (pominięty) Art. 26. (pominięty) Art. 27. (pominięty) Art. 28. (pominięty) Art. 29.

1. Kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych, działające na podstawie dotychczasowych przepisów, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, samorządowymi kolegiami odwoławczymi.

2. (pominiźty)

3. (pominiźty) Art. 30.

1. Członkowie dotychczasowych kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, wykonujący tę funkcję w ramach stosunku pracy, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, etatowymi członkami terytorialnie odpowiedniego kolegium, chyba że nie spełniają warunków, o których mowa w art. 5 ust.

1.

2. Do czasu wyboru pozaetatowych członków kolegiów w trybie art. 32 ust. 2 członkowie kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 1, nie spełniający warunków określonych w art. 5 ust. 1, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pozaetatowymi członkami kolegiów.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, którzy do czasu wejścia w życie ustawy pozaetatowo wykonywali tę funkcję.

4. Stosunek pracy z członkami kolegiów, o których mowa w ust. 1, przekształca się, z dniem wejścia w życie ustawy, w stosunek pracy na podstawie powołania.

5. Stosunek pracy z członkami kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 2, z dniem wejścia w życie ustawy wygasa. Członkom tym przysługuje od właściwego sejmiku samorządowego odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia. Art. 31.

1. Pracownicy sejmiku samorządowego, których zakresy czynności przewidują dotychczas obsługę kolegium odwoławczego, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy, pracownikami terytorialnie odpowiedniego kolegium, z zastrzeżeniem ust. 2.

05-03-09

©Kancelaria Sejmu

s. 13/13

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą do dnia wejścia w życie ustawy złożyć przewodniczącemu sejmiku oraz przewodniczącemu kolegium oświadczenie o odmowie zatrudnienia w kolegium. W przypadku tym pozostają oni pracownikami sejmiku, w którym są zatrudnieni w dniu ogłoszenia ustawy, na zasadach obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia. Art. 32. (pominięty) Art. 33. Mienie ruchome będące w używaniu kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych pozostaje, po dniu wejścia w życie ustawy, w używaniu samorządowych kolegiów odwoławczych. Art. 34. Traci moc art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 86, poz. 396 i Nr 122, poz. 593). Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

05-03-09

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 857 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 855 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 854 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 852 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 850 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 847 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 846 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 845 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 840 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 839 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 838 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.