Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-18
Data wejscia w życie:2001-08-15
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 79                — 5851 —                Poz. 849


849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

2) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,

3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji. § 2.

1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

2) imię i nazwisko,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) numer PESEL,

5) adres stałego miejsca zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) przebieg praktyki zawodowej,

8) miejsce pracy i adres pracodawcy,

9) zawód wykonywany,

10) posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11) zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. § 3.

1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej „egzaminem”, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

1) z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

2) z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

3. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. § 4.

1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5852 —                Poz. 849


§

5. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna wyznacza następny termin egzaminu. §

6. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie

kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. (poz. 849)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI ..................................................................

(wnioskodawca)

................................, dnia ...................... ...............................................................

(adresat*)

..................................................................

(adres)

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

(określić rodzaj i zakres kwalifikacji)

1. Imię i nazwisko (litery drukowane) ..........................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia ...........................................................................................................................................

3. Nr PESEL ....................................................................................................................................................................

4. Adres stałego zamieszkania ......................................................................................................................................

5. Wykształcenie .............................................................................................................................................................

6. Przebieg praktyki zawodowej .................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy i adres pracodawcy .............................................................................................................................

8. Zawód wykonywany ..................................................................................................................................................

9. Posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne: a) obsługi ................................................................................................................................................................... b) konserwacji ............................................................................................................................................................ c) inne .........................................................................................................................................................................

10. Wskazanie zakładu, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu ........................................................ ...................................................................................................................................................................................... Potwierdzam podane wyżej dane i załączam dowód opłaty za sprawdzenie kwalifikacji. ................................................

(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostkę dozoru technicznego dla celów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. ....................................., dnia ............................... ................................................................. ........................................

(miejscowość) (imię i nazwisko) (podpis)

*) Urząd Dozoru Technicznego — Oddział w ................................................................... *) Transportowy Dozór Techniczny — Oddział w ............................................................ *) Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w ............................................................

Dziennik Ustaw Nr 79                — 5853 —                Poz. 849


Załącznik nr 2

RODZAJE URZĄDZE¡ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 — w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,

7) dźwignice linotorowe,

8) dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

9) urządzenia do manipulacji kontenerami,

10) przenośniki osobowe i towarowe,

11) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

12) pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 849 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 857 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 856 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 855 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 854 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 853 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 852 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 851 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie trybu i terminu zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 850 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 848 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 847 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 846 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 845 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 844 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 843 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej i piątej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 842 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 841 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 840 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 839 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

 • Dziennik Ustaw Nr 79, poz. 838 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.