Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-22
Data wydania:2002-11-05
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 193                — 12146 —                Poz. 1615


1615

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Nazwa produktu oraz nazwa i adres paczkującego powinny być podane na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym.

2. Nazwa produktu powinna być zgodna z nazwą określoną w przepisach odrębnych, a w przypadku ich braku — z nazwą zawartą w Polskich Normach lub nazwą powszechnie przyjętą. § 2.

1. Na opakowaniu jednostkowym, etykiecie lub przywieszce trwale złączonej z towarem paczkowanym oprócz ilości nominalnej produktu może być podana pojemność nominalna opakowania. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu jednostkowym informacji o jego pojemności nominalnej wskazanie wielkości należy poprzedzić określeniem „pojemność nominalna opakowania”.

2. Ilość nominalna produktu w opakowaniu powinna być wyrażona liczbą sztuk lub, w zależności od konsystencji danego produktu, w jednostkach:

1) objętości — w przypadku konsystencji płynnej;

2) masy — w przypadku konsystencji stałej, półpłynnej, mazistej, stanowiącej mieszaninę stałej i płynnej albo stanowiącej część stałą z mieszaniny stałej i płynnej;

3) stosowanych powszechnie w praktyce handlowej dla danych towarów paczkowanych, w szczególności ilość nominalna produktu o konsystencji płynnej może być wyrażana w jednostkach masy, a produktu o konsystencji stałej lub półpłynnej w jednostkach objętości, jeżeli stanowić będzie dokładną i wystarczającą informację dla nabywcy towaru paczkowanego.

3. Jednostki masy, długości, powierzchni i objętości i ich oznaczenia stosowane w oznakowaniu towarów paczkowanych określa tabela 1 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Obowiązujące jednostki miar, dla różnych wielkości mierzonych, odpowiednie do ilości nominalnej towaru paczkowanego, określa tabela 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

5. Wysokość cyfr i liter w oznakowaniu powinna być dostosowana do wielkości ilości nominalnej produktu zawartego w opakowaniu, zgodnie z tabelą 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

6. Ilość nominalna towaru paczkowanego, wyrażana liczbą sztuk, powinna być liczbą naturalną. § 3.1. W przypadku produktu umieszczonego w pojemniku pod ciśnieniem oraz usuwanego z niego produktu w postaci aerozolu, ilość nominalna produktu powinna być wyrażona w jednostkach objętości lub masy i dotyczyć ilości tego produktu usuwanego z pojemnika, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku zamieszczenia na opakowaniu informacji o pojemności nominalnej pojemnika zgodnie z zakresem objętości dotyczących produktów sprzedawanych w pojemnikach pod ciśnieniem oraz usuwanych z nich produktów w postaci aerozoli, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, nie jest wymagane podawanie informacji o ilości nominalnej produktu.

3. Zakresy objętości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie dotyczą wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz kosmetyków zawierających mniej niż 3% objętościowych naturalnych lub syntetycznych olejków zapachowych i mniej niż 70% objętościowych alkoholu etylowego, będących wyrobami perfumeryjnymi, płynami do włosów oraz płynami przed i po goleniu.

4. Wymagania dotyczące oznakowania ilości nominalnej towaru paczkowanego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1628 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1627 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1626 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1625 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1623 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1622 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1621 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1620 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1616 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.