Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-22
Data wydania:2002-11-14
Data wejscia w życie:2002-12-07
Data obowiązywania:2002-11-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 2002


Strona 1 z 6
1618

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych. Na podstawie art. 75c pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 183, poz. 1524) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;

2) sposób prowadzenia ewidencji: a) materiałów służących do produkcji tablic rejestracyjnych, b) wyprodukowanych i sprzedanych tablic rejestracyjnych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

———————

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

2) „producencie tablic” — rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 75a ust. 2 ustawy;

3) „organie rejestrującym” — rozumie się przez to odpowiednio starostę, Wojewodę Mazowieckiego oraz organy dokonujące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy;

4) „znakach legalizacyjnych” — rozumie się przez to znaki legalizacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych. Rozdział 2 Produkcja i dystrybucja tablic rejestracyjnych § 3.

1. Tablice rejestracyjne produkuje się w zakładzie lub w wyodrębnionej jego części, w których mogą być produkowane, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, także inne tablice i oznaczenia pojazdów, określone w odrębnych przepisach.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta tablic, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 4 ustawy.

3. W zakładzie, w którym produkowane są tablice rejestracyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Do produkcji tablic rejestracyjnych wykorzystuje się wyłącznie maszyny, urządzenia i wyposażenie zapewniające przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie tablic rejestracyjnych zgodnie z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Dziennik Ustaw Nr 193                — 12154 —                Poz. 1618


5. Producent tablic obowiązany jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych tablic rejestracyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi, określonymi w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. §

4. Do produkcji tablic rejestracyjnych używa się wyłącznie materiałów odpowiadających warunkom technicznym, określonym w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. § 5.

1. Producent tablic prowadzi, odpowiednio do zakresu wykonywanej produkcji tablic rejestracyjnych, ewidencje, o których mowa w art. 75a ust. 8 ustawy.

2. W ewidencji materiałów służących do produkcji tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanej, sprzedanej oraz posiadanej folii odblaskowej używanej do produkcji tych tablic, której wzory i warunki techniczne określają przepisy w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3. W ewidencji wyprodukowanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości wyprodukowanych oraz posiadanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7;

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi, z wyszczególnieniem tablic rejestracyjnych, o których mowa w § 7.

4. W ewidencji sprzedanych tablic rejestracyjnych zamieszcza się informacje o ilości sprzedanych tablic rejestracyjnych:

1) bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;

technicznym oraz tablice rejestracyjne wyprodukowane niezgodnie z zamówieniem, o którym mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, podlegają zniszczeniu przez producenta tablic na jego koszt, w sposób uniemożliwiający ich użycie.

2. Producent tablic sporządza protokół zniszczenia tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust.

1. § 8.

1. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent, z zastrzeżeniem ust. 2, dostarcza do organów rejestrujących w sposób gwarantujący terminowość dostaw oraz bezpieczeństwo transportu.

2. Organ rejestrujący, o którym mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, może przez upoważnionego przedstawiciela tego organu dokonać odbioru tablic rejestracyjnych u producenta z zachowaniem zasad bezpieczeństwa transportu.

3. Zasady transportu tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych oraz materiałów służących do ich produkcji ustalają producenci tablic w umowach, które określają sposób i środki transportu oraz zasady jego bezpieczeństwa. § 9.

1. Producent tablic, który zakończył działalność gospodarczą w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, obowiązany jest zniszczyć lub przekazać innemu producentowi tablic posiadane tablice rejestracyjne i materiały służące do ich produkcji.

2. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Ewidencje, o których mowa w § 5, przekazuje się wojewodzie. Rozdział 3

2) z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi.

5. Podstawą do zamieszczenia lub zmiany danych zawartych w ewidencji są odpowiednio dokumenty potwierdzające wyprodukowanie, nabycie, sprzedaż lub zniszczenie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji.

6. Do prowadzenia ewidencji oraz składania i realizacji zamówień, o których mowa w art. 75a ust. 6 ustawy, wykorzystuje się katalog kodów oznaczeń tablic rejestracyjnych oraz materiałów służących do ich produkcji, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

7. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji, o których mowa w ust. 2—4, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

6. Tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi producent sprzedaje w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę producenta tablic oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość tablic i zakres numerów rejestracyjnych. § 7.

1. Wyprodukowane tablice rejestracyjne nieodpowiadające wzorom lub wymaganym warunkom Produkcja i dystrybucja znaków legalizacyjnych § 10.

1. Producent znaków legalizacyjnych zapewnia przebieg procesów produkcyjnych gwarantujący wykonanie znaków legalizacyjnych odpowiadających wzorom i warunkom technicznym określonym w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych.

2. W zakładzie, w którym produkowane są znaki legalizacyjne, wydziela się część produkcyjną oraz część magazynową, które zabezpiecza się przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Producent znaków legalizacyjnych obowiązany jest do prowadzenia kontroli wyprodukowanych znaków legalizacyjnych w zakresie ich zgodności z wzorami i warunkami technicznymi określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych. § 11.

1. Znaki legalizacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2, sprzedaje się banderolowane w opakowaniach zbiorczych, na których zamieszcza się nazwę ich producenta oraz specyfikację zawartości opakowania, w szczególności ilość i zakres numerowy znaków legalizacyjnych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1628 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1627 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1626 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1625 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1623 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1622 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1621 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1620 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1616 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-01 poz. 73

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-25 poz. 585

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-18 poz. 557

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-01 poz. 75

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-19 poz. 611

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.