Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-22
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-07
Data obowiązywania:2002-11-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 193                — 12152 —                Poz. 1617


1617

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarządza się, co następuje: §

1. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów. § 2.

1. Pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo wyposażone w:

1) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego;

2) odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej;

3) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika;

4) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku;

5) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłączona;

6) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża;

7) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny;

8) manowakuometr;

9) wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków;

10) komplet węży elastycznych z łącznikami;

11) zbiornik.

2. Zbiornik w pojazdach asenizacyjnych o pojemności większej niż 6 000 l powinien być wyposażony w przegrody zapobiegające falowaniu cieczy prostopadłe do kierunku poruszania się pojazdów asenizacyjnych, w liczbie nie mniejszej niż określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Każda z przegród, o których mowa w ust. 2, powinna być równa co najmniej 2/3 powierzchni przekroju zbiornika. § 3.

1. Pojazdy asenizacyjne powinny być wyposażone w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróżniającego zbiornik.

2. Miejsca, w których może nastąpić przeciek nieczystości, powinny być dodatkowo zabezpieczone rynną odprowadzającą przeciek do dodatkowego zbiornika. §

4. W pojazdach asenizacyjnych zbiornik nie może być napełniany nieczystościami zawierającymi:

1) odpady stałe: piasek, żwir, popiół, szkło, wytłoczyny, ścinki skór, włókna nawet rozdrobnione, tekstylia;

2) odpady płynne niemieszające się z wodą: żywice, lakiery, masy bitumiczne, smoły, mieszaniny cementowe;

3) substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85°C: benzyny, nafty, oleje opałowe, karbid, trójnitrotoluen;

4) substancje żrące i toksyczne: kwasy, zasady, formaliny, siarczki, cyjanki, roztwory amoniaku, siarkowodór i cyjanowodór. §

5. W przypadku stosowania w pojazdach asenizacyjnych podciśnieniowego napełniania zbiornika nieczystościami, pojazdy te powinny być wyposażone w filtry powodujące oczyszczenie powietrza z bioaerozoli. §

6. Napełnianie i opróżnianie zbiornika w pojazdach asenizacyjnych powinno odbywać się przy pomocy różnicy ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia panującego w zbiorniku. Dopuszcza się możliwość opróżniania zbiornika grawitacyjnie. §

7. Przy opróżnianiu zbiornika w pojazdach asenizacyjnych ciśnienie panujące w tym zbiorniku nie może przekraczać ciśnienia wynoszącego 0,6 MPa. §

8. Pojazdy asenizacyjne powinny być konstrukcyjnie wyposażone w odpowiednie środki dostępu do wnętrza zbiornika. §

9. Pojazdy asenizacyjne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. §

10. Po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte. §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol ———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1617 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1628 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1627 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o zmianę zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1626 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1625 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2002 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1624 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1623 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie stawek uposażenia według stanowiska służbowego typowych dla poszczególnych stopni funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1622 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prawa do zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1621 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1620 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1619 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1618 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie warunków produkcji oraz sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1616 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 193, poz. 1615 z 20022002-11-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-22 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • Legislacja UE z 2006-12-05 nr 337 poz. 45

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów (...)

 • Legislacja UE z 2007-03-09 nr 69 poz. 39

  Decyzja Rady z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego projektu regulaminu Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ dotyczącego (...)

 • Legislacja UE z 2009-06-09 nr 144 poz. 24

  Decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. dotycząca przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Regulaminu nr 61 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji (...)

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.