Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-26
Data wydania:2002-11-12
Data wejscia w życie:2002-12-11
Data obowiązywania:2002-11-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 2002


1652

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności niezachowania wymogów dotyczących opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa przypadki, w których udzielanie pomocy horyzontalnej przeznaczonej na rozwój małych i średnich przedsiębiorców oraz szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców nie podlega opiniowaniu, o którym mowa w art. 24 i 25 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

2) „opiniowaniu” — należy przez to rozumieć opiniowanie przez organ nadzorujący projektów programów pomocowych, projektów decyzji albo umów, o którym mowa w art. 24 i 25 ustawy. §

3. Pomoc horyzontalna na szkolenia, zarówno indywidualna, jak i udzielana na podstawie programu pomocowego, nie podlega opiniowaniu, jeżeli:

1) wartość zamierzonej pomocy indywidualnej nie przekracza równowartości 1 mln euro;

2) zamierzona pomoc spełnia warunki jej udzielenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy;

3) organ udzielający pomocy przedstawił organowi nadzorującemu przed udzieleniem pomocy następujące informacje: a) określenie organów udzielających pomocy, b) wskazanie przepisów stanowiących podstawę prawną udzielenia pomocy,

Dziennik Ustaw Nr 196                — 12302 —                Poz. 1652


pkt 11 i 12 ustawy, na obszarach, przez które należy rozumieć jednostki wyróżnione na poziomie drugim (NTS 2), określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 58, poz. 685, z 2001 r. Nr 12, poz. 101 oraz z 2002 r. Nr 34, poz. 311, Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594), pod warunkiem że miejsca pracy zostaną utworzone w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji;

c) określenie przeznaczenia pomocy i jej formy, d) przewidywaną wielkość środków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy, e) przewidywany okres udzielania pomocy, f) omówienie planowanych efektów pomocy, w tym skutków społecznych i gospodarczych, g) omówienie procedur zapewniających nieprzekroczenie maksymalnej intensywności pomocy, h) określenie adresatów pomocy i ich szacunkowej liczby oraz, jeżeli przewiduje to projekt udzielenia pomocy: — pełną nazwę (firmę), siedzibę oraz adres przedsiębiorcy będącego adresatem zamierzonej pomocy, — formę prawną tego przedsiębiorcy, — klasę rodzaju działalności określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), — wskazanie, czy przedsiębiorca jest małym albo średnim przedsiębiorcą, — wartość zamierzonej pomocy przeliczoną na równą jej wartość dotacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy. §

4. Pomoc horyzontalna na rozwój małych i średnich przedsiębiorców, zarówno indywidualna, jak i udzielana na podstawie programu, nie podlega opiniowaniu, jeżeli:

1) jest przeznaczona na: a) wspieranie usług doradczych oraz części kosztów certyfikatu, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy, b) wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy, o których mowa w art. 7

2) pomoc, o której mowa w pkt 1, spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy;

3) organ udzielający pomocy przedstawi organowi nadzorującemu przed udzieleniem pomocy informacje, o których mowa w § 3 pkt

3. §

5. Pomoc indywidualna na rozwój małych i średnich przedsiębiorców nie podlega opiniowaniu, jeżeli:

1) zostały spełnione warunki określone w § 4;

2) wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą wynosi mniej niż równowartość 25 mln euro oraz intensywność zamierzonej pomocy nie przekracza połowy maksymalnej intensywności pomocy ustalonej dla obszaru, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność, albo wartość pomocy wynosi mniej niż równowartość 15 mln euro. §

6. Równowartość w euro wielkości pomocy oraz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ustala się według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu sporządzenia informacji, o których mowa w § 3 pkt 3 i § 4 pkt

3. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1652 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1660 z 20022002-11-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2002 r. sygn. akt K. 37/01

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1659 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1658 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1657 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1656 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie sprawozdań pozwalających na nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1655 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie informacji i sprawozdań przedsiębiorców publicznych korzystających z pomocy publicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1654 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę.

 • Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1653 z 20022002-11-26

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych kryteriów uznawania za pomoc publiczną niektórych rodzajów przysporzeń na rzecz przedsiębiorcy.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1552

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-30 poz. 1694

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1793

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.